RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2021 al TRIBUNALULUI ARAD și al JUDECĂTORIILOR arondate

tribunalului arad
Distribuie:
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 AL TRIBUNALULUI ARAD ŞI AL JUDECĂTORIILOR AFLATE ÎN CIRCUMSCRIPŢIA TERITORIALĂ A ACESTUIA

Tribunalul Arad se situează în raza de competență a Curții de Apel Timișoara, împreună cu Tribunalul Timiș și Tribunalul Caraș Severin, fiind al doilea ca mărime sub aspectul volumului de activitate.

Tribunalul Arad, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, a funcţionat în anul 2021 cu patru secţii: Secția I-a Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția Penală și Secția a III-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă și Asigurări Sociale.

Conducerea managerială a tribunalului, începând cu data de 03.07.2018 este asigurată de către domnul judecător Szep Otto Șandor în funcția de președinte și de domnul judecător Bradin Virgiliu Flavius în calitate de vicepreședinte.

În activitatea managerială au fost ajutați de președinții celor 4 secții și de colegiul de conducere, alcătuit din 7 membri.

În cadrul Tribunalului Arad activează compartimentele de grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi informatică, precum şi biroul de statistică, biroul de executări penale, biroul de informaţii şi relaţii cu publicul, precum şi departamentul economic – administrativ condus de managerul economic al tribunalului. În circumscripția Tribunalului Arad funcţionează Penitenciarul de maximă siguranţă Arad ce deserveşte toate instanţele din judeţ dar care, prin amplasarea sa în municipiul Arad, influenţează volumul de activitate de la nivelul Judecătoriei Arad şi al Tribunalului Arad, raportat la cererile formulate de persoanele aflate în detenţie, ce atrag competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Fiind preocupat constant pentru apropierea actului de justiție de cetățeni, profitând de corpul de excepție al specialiștilor IT angajaţi la toate instanţele din Arad, Tribunalul Arad a fost instanță pilot în implementarea și dezvoltarea dosarului electronic, aducând astfel posibilitate studierii propriului dosar de judecată de oriunde, a dezvoltat o aplicație proprie ce permite comunicarea electronică securizată a citațiilor și actelor de procedură de la instanțe și către instanțe, fiind în curs de dezvoltare o altă aplicație ce dă posibilitatea urmăririi electronice a cursului ședinței de judecată, inclusiv audierea dezbaterilor.

În raza de competență teritorială a Tribunalului Arad își desfășoară activitatea Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Chişineu-Criş, Judecătoria Lipova şi Judecătoria Gurahonţ.

Tribunalul Arad şi judecătoriile amintite deservesc o populație de aproximativ 410.000 de locuitori, ţinând cont de datele preliminare ale ultimului recensământ realizat în 2010, dintre care jumătate locuiesc în mediul urban, iar jumătate în mediul rural, în condiţiile în care în judeţ identificăm Municipiul Arad (aproximativ 175.000 locuitori), 9 oraşe, 68 de comune şi 270 de sate.

Pe rolul Tribunalului și al judecătoriilor din județul Arad au fost înregistrate în cursul anului 2021 un număr de 40.935 de cauze nou intrate, a căror soluționare a fost asigurată de 82 de judecători și 152 de grefieri, asistenți judiciari, agenți procedurali, aprozi, funcționari publici, şi personalul contractual angajat al instanțelor.

I. VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATE AL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL ARAD

În anul 2021, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 48771 dosare – cauze noi și stoc, din care 39306 dosare la cele 5 judecătorii și 9465 dosare la tribunal.
Din acestea, un număr de 40935 dosare reprezintă cauze noi înregistrate în anul 2021, din care 33483 dosare la cele 5 judecătorii și 7452 dosare la tribunal, diferența de 7836 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

Pe instanțe situația se prezintă astfel:
Judecătoria Arad – 27412 dosare din care 22968 cauze noi, 4444 stoc;
Judecătoria Chișineu-Criș – 3840 dosare din care 3449 cauze noi, 391 stoc;
Judecătoria Gurahonț – 2151 dosare din care 1886 cauze noi, 265 stoc;
Judecătoria Ineu – 2994 dosare din care 2744 cauze noi, 250 stoc;
Judecătoria Lipova – 2909 dosare din care 2436 cauze noi, 473 stoc;
Tribunalul Arad – 9465 dosare din care 7452 cauze noi din care 4986 dosare de fond iar din acestea 3701 nou intrate, 2897 dosare în apel din care 2375 nou intrate, 865 dosare în recurs din care 696 nou intrate și 717 contestații în materie penală din care 680 nou intrate, 2013 dosare reprezentând stoc preluat.

În anul 2020 volumul de activitate al Tribunalului Arad a fost similar celui din anul precedent, înregistrând o ușoară scădere, de 9,54%, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 6288 dosare noi.

În anul 2021 volumul de activitate al Tribunalului Arad a crescut faţă de anul precedent cu procent de 18,51 %, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr de 7452 dosare noi.

Volum de activitate. Centralizat:

volum centralizat dosare

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 973,0 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Chişineu Criş – 1163,6 dosare/judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 531,4 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 41119 dosare, din care 33539 la cele 5 judecătorii și 7580 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o soluționare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 100,4 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, 40935 de dosare, la data de 31.12.2021 au rămas pe rol un număr de 7652 dosare, adică 18,69% din cele cu care au fost sesizate, din care 5767 dosare la cele 5 judecătorii și 1885 dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 422 de dosare sunt în materia falimentului.

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 303 dosare, din care 116 dosare la cele 5 judecătorii și 187 dosare la tribunal.

În ce privește cele 187 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 160 dosare sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 85,56 % din totalul cauzelor vechi, 23 dosare în materii non-penale şi 4 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (160) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă
dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția
judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 1,4 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 4,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 30 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD

Volum total de activitate

volum centralizat dosare

La nivelul celor patru secții ale Tribunalului Arad situația este următoarea:

sectia i civila

În anul 2021, pe rolul Secţiei a I-a civilă au fost înregistrate 2.244 cauze noi cu o complexitate cumulată de 22,285 puncte, cu 295 cauze mai mult decât în anul 2020, când s-au înregistrat 1.949 cauze noi, având o complexitate cumulată de 16.585 puncte, creşterea sub aspect procentual fiind de 15,13%. Cu toate acestea faţă de anul 2019 (2.122 dosare noi intrate cu o complexitatea de 16.806) în 2021 s-a înregistrat o majorare în acest sens cu 122 dosare, creştere exprimată procentual prin 5,74%.

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anul anterior şi rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2020, si anume 563 cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2021 a fost de 2.807 cauze, în creştere cu 366 cauze faţă de anul anterior, respectiv cu 236 mai mult decât în anul 2019.

La 31 decembrie 2021, din totalul de cauze menţionat mai sus, au fost soluţionate 2.350
cauze, au fost suspendate 126 cauze din diverse motive, iar 457 cauze reprezintă stocul cu care s-a intrat în anul 2022, fiind vorba despre cauze amânate în vederea judecării sau aflate în procedura regularizării.

Aşadar, volumul total de activitate al Secţiei a I-a civile a fost în cursul anului 2021 de 2.350 dosare, în creştere cu 25,13% faţă de anul 2020, când s-a înregistrat un volum de activitate
de 1.878 cauze. În acelaşi timp, s-a înregistrat o majorare de 13,25% a volumului de activitate față de anul 2019 (2.075 cauze).

Tot la fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în sensul că în cursul anului 2021 au fost înregistrate 2.244 cauze noi, cu 15,13% mai mult decât în anul 2020
când au fost înregistrate 1.949 cauze noi, respectiv, cu 5,74% mai mult faţă de anul 2019.

Pe stadii procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi privind creşterea cauzelor nou intrate în faza procesuală a primei instanţe, respectiv o creştere a cauzelor nou intrate în apel şi recurs.

Analizând evoluţia stocului comparativ cu anul precedent, trebuie evidenţiat faptul că acesta a avut o scădere de la 563 dosare în anul 2020, la 457 în anul 2021.

Deci, faţă de anul 2020 a avut loc o scădere a stocului la final de an cu 106 dosare , în contextul unei creşteri de 25,13% a volumului de activitate, respectiv, a unei majorări cu 15,13% a numărului de cauze noi intrate în anul 2021.

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice.

sectia ii civila

În anul 2021 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1286 de cauze noi, (din care: 796 dosare în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie – iar 490 de
dosare în materia insolvenţei), cu 97 de cauze mai multe decât cele înregistrate în cursul anul 2020, când s-au înregistrat 1189 de cauze noi.

Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 11503 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2020 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 721 dosare, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2021 a fost de 2007 de dosare, cu o complexitate de 21650 puncte.

La data de 31 decembrie 2021 din totalul de 2007 dosare, 1344 au fost soluţionate, 87 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 576 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2022 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.
Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice.

Menţionăm că din numărul total de 1344 cauze soluţionate în 2021, 806 dosare au fost soluţionate în materia litigii cu profesionişti în toate cele trei stadii procesuale şi 537 de cauze în materia insolvenţei. Faţă de anul 2020, se constată o creştere semnificativă a dosarelor
soluţionate în materia litigii cu profesioniştii cu 73 dosare.

În materia insolvenţei dacă în la data de 31.12.2020 a fost un stoc de dosare în număr de 438, la data de 31.12.2021 exista un stoc de 422 dosare, rezultând stoc descendent.

sectia iii litigii de munca fiscal

În anul 2021 pe rolul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de
muncă şi asigurări sociale la stocul de 592 de dosare au fost înregistrate un număr de 2295 de dosare, rezultând astfel un volum total de 2887 de dosare, din care 1986 dosare în stadiul procesual fond (619 dosare în materia contencios administrativ şi fiscal, 1187 în materia litigii de muncă şi asigurări sociale, 177 dosare în materia funcţionarilor publici), 875 dosare în stadiul procesual apel şi 26 dosare în stadiul procesual recurs.

Din totalul de 2887 de dosare au fost soluţionate un număr de 2266 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului un număr de 621 de dosare.

Urmărind evoluţia parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate observa că, în anul 2021, Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Arad a fost sesizată cu judecarea a 2295 dosare, în creştere cu un procent de 37,42 % faţă de anul 2020 când a fost sesizată cu un număr de 1670 de dosare şi cu un procent de 10,28 % faţă de anul 2019 când a fost sesizată cu un număr de 2081 de dosare.

Secția penală – Volumul de activitate, privit distinct prin prisma repartizării dosarelor, comparativ cu anii anteriori, reiese din tabelul de mai jos:

sectia penala

În cursul anului 2021 s-au înregistrat 1627 de cauze penale noi care, cumulate cu cele 137 aflate în stoc la începutul anului, rezultă un volum total de activitate la secţia penală de 1764 de cauze. Din acest punct de vedere, activitatea la secţia penală este mai mare cu 129 de dosare în anul 2021, faţă de activitatea din anul 2020.

Sectorul „Executări penale”
Pe lângă activitatea de judecată, fiecare judecător din cadrul secţiei penale îndeplineşte, conform planificării, şi atribuţiile judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, unde desfăşoară activitatea 2 grefieri delegaţi cu executarea hotărârilor penale.

Trebuie evidenţiată activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale. O privire de ansamblu asupra acesteia relevă că, în anul 2021, au fost puse în executare 682 hotărâri.
În cadrul activităţilor derulate la sectorul de executări penale, menţionăm şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie, fiind întocmite 83 referate de sesizare a instanţei de către judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale pentru punere pe rol a dosarelor în care s-au ivit nelămuriri cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale.

Activitatea din cadrul acestui sector a urmărit, în principal, înscrierea cu exactitate a datelor în registrele de evidenţă şi întocmirea mandatelor de executare a pedepselor.

În paralel cu aceste activităţi s-au întocmit formele de înaintare a dosarelor în căile de atac pentru un număr de 230 dosare, în care au fost atacate hotărârile.

Totodată a fost urmărită situaţia celor 30 de dosare trimise la parchete, în vederea motivării apelurilor sau contestaţiilor declarate împotriva hotărârilor penale.

În perioada analizată s-au emis un număr de 66 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, s-au întocmit formele de executare pentru 90 de persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, 2 persoane condamnate pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, 29 persoane condamnate la pedeapsa amenzii penale, au fost înregistrate 4 poziţii în Registru privind evidenţa măsurilor educative neprivative de libertate aplicate minorilor.

Pentru recuperarea debitelor, în anul 2021, s-au emis 622 titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea debitelor pentru încasarea cheltuielile judiciare, 87 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea confiscării sumelor sau obiectelor, 9 titluri pentru executarea amenzilor judiciare.

În cauzele având ca obiect amânarea ori întreruperea executării pedepsei, prevăzute de art. 589 şi 591 Cod procedură penală, judecătorul delegat la compartimentul executări penale din
cadrul Tribunalului Arad a pronunţat un număr de 27 de încheieri.

În ce priveşte activitatea de cooperarea internațională, în anul 2021 au fost emise 15 mandate europene de arestare şi 15 mandate de urmărire internaţională.

II. INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR

Încărcătura pe judecător și pe scheme

per judecator

per grefier

Încărcătura pe judecător și pe scheme:

schema jud1

Activitatea Secţiei a I-a civilă a funcţionat în anul 2021 cu 10 judecători care au constituit 8 completuri specializate în drept comun-primă instanţă, 2 completuri specializate în adopţii si plasamente, 5 completuri de apel precum si 3 completuri de recurs.
În anul de referinţă, judecătorii din cadrul Secţiei a I-a civilă au avut o încărcătură medie de 706 dosare – calcul adiţionat şi 289 dosare – calcul efectiv, în timp ce încărcătura medie în anul 2020 a fost de 525 dosare-calcul adiţionat, respectiv 244 dosare – calcul efectiv.

Aşadar, rezultă că media totală a cauzelor în cele trei stadii procesuale ce a revenit spre soluţionare fiecărui judecător a crescut cu 18,44% comparativ cu anul 2020. Majorarea încărcăturii medii pe judecător în anul 2021 faţă de anul 2020 se datorează creşterii numărului de cauze noi intrate în anul precedent, cu toate acestea observându-se o reducere a stocului de dosare la finalul anului 2021 comparativ cu anul 2020.

schema gref1

Încărcătura, respectiv numărul de dosare ce a revenit fiecărui grefier a fost în anul 2021 de 272 ceea ce arată o creştere a numărului de dosare cu 16,23% faţă de anul 2020, când a fost de 234 dosare. Se observă o creştere a numărului de cauze raportat la fiecare grefier şi față de anul 2019 cu 12,39%.

sii civ judÎn anul 2021 activitatea Secției a II- a Civilă a fost asigurată de 8 de judecători, fără a fi înregistrate fluctuații de personal. Raportat la volumul total de activitate de 2007 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per judecător de 407 de dosare în anul 2021, mai mare decât cea din anul 2020 care a fost de 358 de dosare/ judecător și decât cea din anul 2019 când a fost de 340 dosare/ judecător.

gref2

În anul 2021, activitatea Secţiei a II-a civilă a fost asigurată de 8 grefieri. Raportat la volumul total de activitate de 2007 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per grefier de 248 de dosare, mai mare decât cea din anul 2020 care a fost de 227 de dosare/ grefier.

Secția a III-a de contencios administrative și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

fiscal jud1

În anul 2021 judecătorii din cadrul Secţiei a III-a contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, au avut o încărcătură medie de 494,4 de dosare, în creștere față de anul 2020 când a fost de 352,9 dosare.

fiscal gref1

Încărcătura pe grefieri de 294,6 dosare arată o creştere a numărului de dosare faţă de anul 2020 când a fost de 205,0 dosare și față de anul 2019, când a fost de 230,5 dosare.

sp jud

În anul 2021, la Secţia penală, şi-au desfăşurat activitatea 6 judecători. Pe lângă cele 165 de şedinţe potrivit planificării şedinţelor de judecată, s-au mai desfăşurat 396 de şedinţe de judecată în primă instanţă şi ca instanţă de control judiciar, în calea de atac a contestaţiei, de judecătorul de drepturi şi libertăţi (pentru soluţionarea de propuneri privind supravegherea tehnică, încuvinţarea percheziţiei, arestarea şi prelungirea măsurilor preventive), de judecătorul de cameră preliminară (pentru verificarea legalităţii măsurilor preventive potrivit art. 207, 208 Cod procedură penală şi pentru a se verifica legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală).

În cursul anului 2021, în total s-au desfăşurat 561 de şedinţe, cu o medie de 93,5 şedinţe pe judecător. Datorită specificului activităţii, aproape zilnic au fost stabilite şedinţe de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară şi şedinţe de judecată în faza de instanţă.

sp gref1

III. INDICATORI DE EFICIENŢĂ

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 625/2015 au fost introduşi cinci parametrii unici la nivel naţional în funcţie de care se stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe. Aceşti parametrii sunt:
– rata de soluţionare a dosarelor (ca raport între cele intrate şi soluţionate) peste 105%;
– stocul de dosare (mai vechi de 1 an şi 6 luni) calculat ca sumă a dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi dosarele finalizate (nefinalizate), sub 5%;
– ponderea dosarelor închise într-un an, ca sumă a dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, peste 80%;
– durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe numai pentru stadiul procesual fond sub 11 luni vechime în materii nonpenale şi sub 5 luni vechime în materie penală;
– redactările peste termenul legal, ca procent al instanţei de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre raportat la evidenţierile în acest sens din
nomenclatoarele Ecris, sub 5%.

indic ef tr ar

e05 e06

Indicatori de eficiență centralizat la Tribunalul Arad și judecătorii

e01

e02

e03

e04

e05

e06

IV. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE ŞI INDICELE DE DESFIINŢARE
Indicii de atacabilitate şi de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti.

p1 tr

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

comparativ

Secția I civilă.
Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești și indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești. Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

comparativ1

Ponderea atacabilităţii = numărul dosarelor ajunse în căile de atac la instanța superioară raportat la numărul dosarelor soluționate la instanța de referință (hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate).
Indicele de desfiinţare = numărul hotărârilor în care au fost admise în tot sau în parte
căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță (hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate).
În anul 2021, din totalul de 734 hotărâri pronunţate cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara au fost atacate efectiv un număr de 205 hotărâri, ceea ce determină o pondere a
atacabilităţii de 27,92%.
Se poate observa că ponderea atacabilităţii a scăzut mult faţă de anul anterior, când a fost de 72,14%. Numărul hotărârilor desfiinţate în căile de atac este unul relativ mic, anume 27 de hotărâri (din care 16 hotărâri au fost modificate si 11 hotărâri au fost casate cu rejudecare), ceea ce determină un indice de desfiinţare de 3,67%.
Aşadar, după cum rezultă din evidenţa statistică, la nivelul Secţiei a I-a civilă indicele de desfiinţare a scăzut în anul 2021 faţă de anul 2020, când a fost de 4,54%.

Secția a II-a civilă
Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

indice desf

comparativ3

În anul 2021, la Secţia a II-a Civilă au fost soluţionate un număr de 923 cauze cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din acestea fiind efectiv atacate un număr de 204 hotărâri, ceea reprezintă o pondere a atacabilităţii de 22,10%. Ponderea atacabilităţii hotărârilor a scăzut de la 50,47% în anul 2019 şi de la 38,72% în anul 2020, la 22,10% în anul 2021.
Indicele de casare a scăzut semnificativ de la 8,60% în anul 2020 la 6,82% în anul 2021. Din hotărârile atacate au fost casate/modificate un număr de 63, din care casate un număr de 23 dosare casate, iar modificate un număr de 40.

Secția a III-a de contencios administrative și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale. Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

indice scii

materia

În anul 2021, la nivelul Secţiei a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 73,23% din cele 1476 hotărâri pronunţate, fiind atacate 1081 hotărâri.
Indicatorul de 73,23% reprezintă ponderea atacabilităţii ca raport de calcul între numărul total al hotărârilor atacate cu recurs/apel şi cauzele soluţionate.
Din numărul total de 1081 hotărâri atacate în anul 2021 au fost desfiinţate un număr de 133 de hotărâri, respectiv 111 de hotărâri modificate şi 22 hotărâri casate cu rejudecare.
Procentul hotărârilor desfiinţate este de 9,01 % raportat la hotărârile atacate, în scădere faţă de anul 2020 când a fost de 17,50%.
Indicele de casare de 9,01 % este calculat ca raport între numărul dosarelor în care Curtea de Apel Timişoara a pronunţat soluţiile de admitere a recursurilor, respectiv apelului şi numărul hotărârilor pronunţate de Secţia a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale împotriva cărora a fost declarată efectiv calea de atac a recursului sau apelului.

comparativ4

Pondererea atacabilităţii de 73,23, faţă de anul 2020 când era 64,43%, a crescut, iar indicele de desfiinţare a hotărârilor atacate este de 9,01%, în scădere faţă de anul 2020 când a fost de 17,50%.

Secția penală.
Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

sp pondere

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

comparativ sp

La Secţia penală a Tribunalului Arad, în anul 2021 au fost pronunţate 772 hotărâri atacabile.
Au fost trimise la Curtea de Apel Timişoara un număr de 230 dosare în care au fost atacate hotărârile; din care 60 hotărâri atacate cu apel, 166 în contestaţie şi 4 hotărâri atacate cu recurs.
În anul 2021 au fost desfiinţate 19 hotărâri, din care 18 hotărâri au fost modificate în parte şi 1 (una) hotărâre desfiinţată în tot, cauza fiind trimisă spre rejudecare la Tribunalul Arad. Hotărârile modificate, nu sunt imputabile judecătorilor de la prima instanţă.

V. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2021

Situația posturilor (de judecător, magistrat asistent, personal auxiliar). Statul de funcţii și de personal de la instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad la data de 31 decembrie 2021 cuprinde 272 posturi şi se prezintă astfel:

 82 posturi de judecător;
 4 posturi de asistent judiciar;
 153 posturi de personal auxiliar de specialitate;
 22 posturi de personal conex;
 7 posturi de funcţionar public;
 4 posturi de personal contractual.

La Tribunalul Arad.
La data de 31 decembrie 2021 în statul de funcţii și de personal la Tribunalul Arad există un număr de 34 de posturi de judecător, 4 posturi de asistenți judiciar, 49 de posturi de grefier, 6
specialiști IT, 4 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 3 posturi de șofer, 7 funcționari publici și 3 posturi de personal contractual.
Pe parcursul anului 2021, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat
activitatea instanţei.
Tribunalul Arad şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 32 de judecători din totalul de 34 de judecători prevăzuți în statul de funcții și de personal ca urmare a modificărilor apărute în statul de funcţii, derivate din pensionări, promovări în funcţii de conducere, transferuri și delegări.

La Judecătoria Arad
Statul de funcţii al Judecătoriei Arad, la data de 1 ianuarie 2021, cuprinde 31 posturi de judecători, 46 posturi de grefieri (din care 38 cu studii superioare şi 9 cu studii medii), 6 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 1 post de agent procedural şi 1 post de şofer.
Conducerea instanţei este asigurată de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte, doi preşedinţi de secţii şi de un colegiu de conducere format din patru membri aleşi, un grefier-şef şi doi grefieri şefi de secţie.
Pe parcursul anului 2021, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat
activitatea instanţei.
În privinţa judecătorilor, media celor care şi-au desfăşurat efectiv activitatea pe parcursul anului în cadrul instanţei a fost de 27,4 iar fluctuaţiile de personal au avut un impact asupra
încărcăturii pe judecător

La Judecătoria Ineu
La Judecătoria Ineu, schema de judecători cuprinde 5 posturi. La data de 01.01.2021 au fost ocupate 4 posturi de judecători.
Referitor la situaţia personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex de la Judecătoria Ineu, statul de funcţii este următorul:
Număr posturi personal auxiliar de specialitate:
– grefieri: 8 posturi
– grefieri arhivari: 3 posturi
– specialist IT: 1 post
– personal conex: 3 posturi.
Cu privire la situaţia grefierilor, este de menţionat că din cei 8 (opt) grefieri unul ocupă funcţia de grefier şef, 1 (un) grefier de şedinţă este în concediu pentru creşterea copilului începând cu data de 06.12.2021 pentru o perioadă de doi ani.
Menţionăm că, din cele 8 posturi de grefier de şedinţă, sunt ocupate efectiv 7 posturi.
La compartimentul arhivă şi registratură îşi desfăşoară activitatea 3 grefieri arhivari, fiecare dintre aceştia îndeplinesc şi alte atribuţii respectiv sunt delegaţi la compartimentul executări civile, persoane juridice, asociaţii de proprietari.

La Judecătoria Chişineu Criş
Pe parcursul anului 2021, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, la nivelul Judecătoriei Chișineu Criș s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei în sens pozitiv în cazul grefierilor, crescând numărul acestora, dar în sens negativ în privința judecătorilor, schema nefiind ocupată integral în cursul anului 2021.
În privinţa personalului auxiliar se reţine că, în cadrul Judecătoriei Chişineu Criş sunt șapte posturi de grefieri și trei posturi de grefieri arhivari prevăzute în schemă, instanța funcționând până la data de 15 martie 2021 cu doar 5 grefieri, iar incepand cu data de 26.07.2021, ca urmare concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri din cadrul Curtii de Apel Timisoara, schema de grefieri fiind completă.

În cadrul instanţei mai activează: 1 specialist IT, 1 agent procedural și 1 aprod . Actualmente, schema de judecători nu este completă, din 4 posturi doar 3 sunt ocupate, însă schema de personal auxiliar de specialitate este completă.

La Judecătoria Gurahonţ
Potrivit statului de funcții și de personal pentru Judecătoria Gurahonț sunt prevăzute un număr total de 16 posturi, evoluția, repartizarea și structura pe categorii de personal prezentându-se astfel:
– 4 posturi de judecător, din care 2 posturi ocupate efectiv, 1 post al cărui titular este în concediu de creștere și îngrijire copil și 1 post vacant.
– 9 posturi de personal auxiliar de specialitate din care: 6 grefieri de ședință, 2 grefieri arhivari și 1 grefier registrator.
– 3 posturi de personal conex din care: 1 agent procedural și 2 aprozi.
În privința posturilor de judecător se constată că postul vacant nu a fost ocupat nici în cursul anului 2021, nici în anii 2020 sau 2019, intanța funcționând efectiv cu 2 judecător în ultimii 3 ani.
În privința posturilor de personal auxiliar și conex acestea au fost ocupate în proporție de 100%, atât în anul 2021 cât și în anii precedenți.

La Judecătoria Lipova
La această instanţă schema posturilor în ce priveşte judecătorii este de patru. În cea mai mare parte a anului 2021 instanţa a funcţionat cu un număr de trei judecători. În prezent în cadrul Judecătoriei Lipova funcţionează următorul personal auxiliar de specialitate şi conex, din punct de vedere numeric situaţia prezentându-se astfel:
– 8 grefieri, din care un grefier şef, schema fiind completă;
– 1 specialist IT;
– 2 grefieri arhivari;
– 1 agent procedural;
– 2 aprozi;
– 1 muncitor.
În privinţa personalului auxiliar s-au înregistrat unele fluctuaţii şi în cursului anului 2021.

VI. EFECTELE MĂSURILOR ADMINISTRATIVE DISPUSE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ, RESPECTIV ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ LA NIVELUL INSTANȚELOR.
Anul 2021 a prezentat o serie de noi provocări, determinate de situaţia epidemiologică declanşată în prima parte a anului şi care a continuat până la sfârşitul acestuia. În acest context, instanţele au fost nevoite să se adapteze rapid noilor circumstanţe pentru a asigura pe de o parte continuarea activităţii fără întreruperi semnificative, eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi, menţinerea unui climat de securitate şi siguranţă atât pentru justiţiabili cât şi pentru personalul instanţei şi nu în ultimul rând, menţinerea pe cât posibil la acelaşi nivel de performanţă din punct de vedere al indicatorilor de eficienţă ca şi în anii precedenţi.
Pentru a preîntâmpina efectele negative și limitarea răspândirii infecţiilor cu Coronavirus COVID–19, faţă de necesitatea asigurării bunei desfăşurări a activităţii Tribunalului Arad și a judecătoriilor arondate, pentru evitarea aglomerării instanţelor şi sălilor de judecată, au fost menținute măsuriler luate de conducerea Tribunalului Arad, din luna martie a anului 2020:
– Planul de continuitate pentru asigurarea desfăşurării activităţii de judecată şi administrative a Tribunalului Arad;
– Planul de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 prin care au fost luate o serie de măsuri pentru organizarea activității de judecată, prin stabilirea cauzelor pe ore și minute, cu respectarea unui interval de timp între cauze cât și măsuri privind limitarea accesului în instanță, accesul fiind permis numai pentru persoanele care justifică un interes în cauză.

În cursul anului 2021, pandemia cauzată de virusul SARS-COV2 a produs efecte negative dar și efecte pozitive în ceea ce privește activitatea instanţei. Efectele negative, au fost acelea că prin distanțarea socială actul de justiție a suferit în calitatea sa, prin neprezentarea părților efectiv în sala de judecată, reducerea programului cu publicul, controalele suplimentare la punctul de acces în clădire, dezinfectarea suplimentară a spațiilor de lucru, măsuri care au produs un disconfort personalului instanței cât și justițiabililor.

Efectele pozitive se regăsesc în utilizarea aplicațiilor existente și digitalizarea instanțelor prin:
– aplicații informatice privind comunicarea cu justițiabili;
– introducerea și utilizarea unei noi aplicații privind investirea hotărârilor judecătorești;
– programarea ședințelor de judecată pe ore și minute;
– delimitarea intrării persoanelor în clădire, doar a acelora care justifică un interes legitim.
– audierea inculpaților prin videoconferință.

VII. INFRASTRUCTURA INSTANŢEI

Infrastructura și capacitatea instituțională a Tribunalului Arad pe anul 2021 Tribunalul Arad împreună cu Judecătoria Arad, funcţionează în aceeaşi clădire, respectiv Palatul de Justiţie situat în Arad Bdul Gral Vasile Milea nr 2.
În luna decembrie a anului 2021 la Tribunalul Arad si Judecatoria Arad au fost finalizate lucrările de investiţie în valoare de 3.069.258,70 lei pentru obiectivul -,,Desfiinţare aparate de climatizare pe faţade – Refacere sistem de încălzire şi răcire (amplasare chiller şi ventiloconvectori), lucrarea constând în desfiinţarea aparatelor de aer condiţionat de pe faţade, montarea a unui nr. de 153 de ventiloconvectoare care asigură un sistem de încălzire şi răcire centralizat în sălile de judecată, săli de conferinţe si birouri.
Judecătoria Lipova îşi desfăşoară activitatea într-o clădire pe două nivele care este proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad. Judecătoria Lipova ocupă nivelul întâi şi partea stângă din nivelul al doilea din imobil, dispune de două săli de judecată, un număr de 13 birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii nu numai a activităţii de judecată propriu-zisă, ci şi a celorlalte activităţi din cadrul unei instanţe. De asemenea, în acelaşi imobil îşi desfăşoară activitatea şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.
Judecătoria Ineu, îşi desfăşoară activitatea într-un imobil nou renovat situat în oraşul Ineu, Strada Narciselor nr. 7, spaţiu obţinut de la Consiliul Local al Oraşului Ineu la schimb cu vechiul sediu al Judecătoriei Ineu situat pe strada Calea Republicii nr. 26.
Judecătoria Chişineu Criş, îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou care corespunde nevoilor acesteia şi a fost dat în folosinţă gratuită de către Oraşul Chişineu Criş, fiind alcătuită din parter şi etaj, la parter se află o sală de judecată, birou arhivă, birou registratură, birou avocaţi, spaţiile destinate arestaţilor şi deţinuţilor, ele fiind prevăzute distinct pentru femei şi bărbaţi. La etaj se află, printre altele, o cameră de consiliu, biblioteca, birourile: preşedintelui, judecătorilor, grefierului şef şi al grefierilor.
Judecătoria Gurahont îşi desfăşoară activitatea într-un imobil care este proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad. Judecătoria Gurahont, dispune de două săli de judecată, un număr 8 de birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşuarea în bune condiţii a activităţii de judecată si functionare. Pentru a asigura desfăşurarea activităţii în condiţii optime, în luna noiembrie a anului 2021, la sediul Judecătorei Gurahonţ au fost efectuate lucrări de reparaţii, constând în înlocuirea parchetului în 11 încăperi, respectiv, în birouri şi în spaţii destinate publicului, lucrări ce au fost finalizate, valoarea totală a contractului fiind de 42.190,11 lei.

VIII. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2021

În anul 2021, Tribunalul Arad a avut alocate credite bugetare de la ordonatorul secundar de credite – Curtea de Apel Timisoara în valoare de 56.149.000 lei, credite ce reprezintă 113,69% fata de bugetul aprobat in anul 2020 acestea fiind în sumă de 49.389.339 lei. Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei nr. 2/118053/22.12.2021 var. MJ nr. 114851/28.12.2021, Bugetul Tribunalului Arad a fost structurat pe capitole după cum urmează:

buget1

buget2

Datoriile către furnizori ale Tribunalului Arad la finele anului 2021 se ridică la nivelul sumei de 101.820 lei reprezentând facturi furnizori utilităţi lunii decembrie 2021.

Se poate constata o creştere a plătilor la capitolul cheltuieli de personal de 4.738.361 lei rezultată din achitarea diferentelor salariale stabilite prin hotarâri judecătoreşti sau acte administrative aferente ca plata anului 2021.
La capitolul cheltuieli materiale se înregistrează o diminuare de 194.375 lei în anul 2021 faţă de anul 2020 acest lucru se datoreaza faptului ca nu au fost alocate fonduri la rectificarea anului 2021 pentru cheltuieli materiale.
La capitolul alte cheltuieli –despagubiri civile se înregistrează o crestere de 109.197 lei în anul 2021 faţă de anul 2020 rezultată din achitarea diferentelor salariale stabilite prin hotarâri judecătoreşti sau acte administrative aferente ca plata anului 2021. Cheltuielile de capital au înregistrat o crestere semnificativă de 1.633.706 lei mai mult fata de anul 2020.

În anul 2021 au fost alocate fonduri în valoare de 3.233.000 lei detaliate în lista de investiții

-,,Desfiinţare aparate de climatizare pe faţade – Refacere sistem de încălzire şi răcire (amplasare chiller şi ventiloconvectori) – Tribunalul Arad”. – valoare alocată 3.155.000/ valoare plătită 3.069.259

-Licente / 1.VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts, cu basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) for 1 year-1 buc / 2.SQL Standard pentru 4 core-uri-1 buc – valoare alocată 78.000/ valoare plătită 70.924

La capitolul -Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor publ.jud.) s-a înregistrat o crestere semnificativă de 241.423 lei mai mult fata de anul 2020 în principal ca majorarea a onorariilor de avocaţi stabilite prin protocolul încheiat de Ministerul Justiţiei si UNB precum si prin crestere numărului de cauze. Costul mediu al unui dosar la nivelul instanţelor din judeţul Arad în anul 2021 a fost de 19,29 lei.
În anul 2021, instanţele din judeţul Arad au efectuat un număr de 214.022 de comunicări ale actelor de procedură, din care 51.168 au fost efectuate electronic.
Întrucât costul privind expedierea prin poştă este de 4,29 lei pentru fiecare comunicare, prin comunicarea electronică a actelor de procedură a rezultat o economie de 219.510,72 lei la nivelul tuturor instanţelor din judeţul Arad.

Măsurile administrative dispuse în perioada stării de urgenţă, respectiv în perioada stării de alertă la nivelul instanţelor:
Masurile luate de Tribunalul Arad pentru combaterea îmbolnăvirii cu SARS COV-2 în anul 2021 au constat în achizitionarea materialelor de protecție și a serviciilor de dezinfecție, sumele alocate fiind următoarele: Art. 20.04.02 – Materiale sanitare- suma de 5.927 lei pentru achiziționarea de manusi de unica folosinta si masti medicale / Art. 20.04.04 – Dezinfectanți- suma de 4.324 lei pentru achiziționarea de dezinfectanți pentru mâini și suprafețe. / Art.20.14-Protecția muncii –suma de 22.648 lei din care:
– 9.818 lei pentru servicii protecţia muncii, situatii de urgenta
– 6.188 lei servicii de medicina muncii
– 2.670 lei pentru achizitionarea de manusi, masti, servicii de dezinfectie.
-3.972 lei pentru servicii de dezinfecție a spațiilor în care și-au desfășurat activitatea persoane infectate cu SARS COV-2 pentru a împiedica răspândirea virusului în rândul celorlalți salariați.

IX. CONCLUZII

Cu toate că situațiile statistice nu spun totul despre realitatea existentă în cadrul unei instanțe de judecată, analizarea indicatorilor de activitate stabiliți la nivel național, este necesară pentru a putea avea un punct de reper în a compara unitar eforturilor depuse de judecători pe parcursul unui an de zile, fie prin raportare la alte instanțe, fie la propria activitate din anul precedent.

Din această perspectivă comparatistă, se constată o creștere cu aprox. 18,51 % a volumului de activitate al Tribunalului Arad față de anul precedent, în sensul că în anul 2021 s-au înregistrat un număr de 7452 de cauze noi, cu 1164 de dosare mai multe decât în anul 2020 când au fost înregistrate un număr de 6288 dosare noi. Per ansamblu, la nivelul tuturor instanțelor din județ, numărul cauzelor nou înregistrate a crescut, cu 1.171 dosare, la 40.935 dosare în 2021 față de 39.764 dosare în 2020.

La nivelul judecătoriilor aflate în raza de competență a Tribunalului Arad, volumul de activitate și încărcătura de dosare ce a revenit spre soluționare fiecărui judecător s-a situat aproximativ în aceeași parametrii precum în anii precedenți, cu ușoare fluctuații de regulă ascendente, cu excepția Judecătoriilor Arad și Ineu unde acești indicatori au scăzut nesemnificativ.

Din perspectiva indicatorilor de eficiență care analizează unitar, la nivel național, activitatea instanțelor judecătorești evaluând-o sub aspectul ratei de soluționare a dosarelor, a vechimii dosarelor în stoc, a ponderii dosarelor închise într-un an, a duratei medii de soluționare și a hotărârilor redactate peste termen, Tribunalul Arad se situează în acest an, spre deosebire de
anii precedenți, în categoria instanțelor foarte eficiente.

Indicatorii la care calificativul obținut nu a fost de „foarte eficient” sunt „rata de soluţionare” și „vechimea dosarelor în stoc” unde calificativul obținut a fost de „eficient”. Este îmbucurător faptul că în anul 2021 Tribunalul Arad a reușit o creștere a calificativului obținut la indicatorul „vechime dosare în stoc” de la „satisfăcător” la „eficient” .

Astfel la data de 31.12.2021 pe rolul Tribunalului Arad existau un număr de 187 dosare mai vechi de 1,5 ani, în scădere față de aceeași dată a anului precedent când numărul de dosare
vechi era de 230.

Cu privire la indicatorul „rata de soluționare”, apreciem ca fiind meritorie obținerea calificativului de instanță „eficientă” în condițiile în care acest indicator urmărește stimularea diminuării dosarelor aflate în stoc, iar Tribunalul Arad a înregistrat în ultimii ani un număr mic de dosare în stoc, astfel că, în mod obiectiv, instanța nu putea spera la obținerea calificativului
„foarte eficient” care ar fi presupus ca numărul dosarelor soluționate să reprezinte 105% comparativ cu numărul dosarelor intrate.
La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.
Toate judecătoriile aflate în raza de competență a Tribunalului Arad s-au situat între instanțele foarte eficiente. Faptul că unele dintre judecătorii nu a obținut calificativul de „foarte eficient” la indicatorul vizând „rata de soluționare” are aceeași explicație cu cea prezentată mai sus pentru tribunal, și anume faptul că niciuna dintre instanțe nu a înregistrat stocuri mari de dosare provenite din anii precedenți.
Pe lângă această analiză cantitativă, activitatea unei instanțe poate fi evaluată și din perspectiva calității activității reflectată de indicatorul vizând „indicele de desființare” care stabilește, procentual, câte din hotărârile atacate au fost modificate în cadrul căilor de atac.

Anul 2021 a adus o îmbunătățire a acestui indicator, indicele de desființare scăzând față de anul precedent (de la 9,73%la 5,94%).
De asemenea a scăzut și indicatorul ce reflectă „ponderea atacabilității” hotărârilor de la 47,24% la 40,83%, fapt ce poate fi interpretat ca o creștere a încrederii justițiabililor în calitate actului de justiție.
În bilanțul de anul trecut ne propuneam ca și obiective pentru anul 2021 următoarele:
 Dezvoltarea aplicației TDS prin introducerea unor noi funcții;
 Menţinere obiectivului vizând îmbunătățirea calității actului de justiție sens în care se va urmării:
– calitatea redactării hotărârilor;
– soluționarea cauzelor în termen rezonabil;
– redactarea în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor judecătorești;

 Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, mai ales cu privire la vechimea dosarelor în stoc și rata de soluționare.
 Menținerea obiectivului vizând îmbunătățirea comunicării cu exteriorul, având în vedere și Hotărârea nr. 161 din 26.02.2018 a Consiliului Superior al Magistraturii privind „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naţionale pentru 2016-2020 la nivelul autorităţii judecătoreşti”.
 Adaptarea programului de formare profesională continuă descentralizată la noile realități generate de starea de pandemie în sensul utilizării pentru întâlniri a platformelor on-line, în contextul în care în cursul anului 2020 toate instanțele din raza de competență a Tribunalului Arad au fost dotate cu sisteme de videoconferință și laptopuri.
Credem că marea majoritate a acestor obiective au fost atinse mai puțin cele privind dezvoltarea unei aplicații care să realizeze scanarea automată a documentelor întrucât s-a realizat doar parțial acest obiectiv, cu privire la procedurile de citare și la documentelor sosite prin poșta electronică.

Conducerea Tribunalului Arad, Bradin Virgiliu Flavius – președintele Tribunalului Arad
Vințieler Ștefan – vicepreședintele Tribunalului Arad

Categorie: Știri
Distribuie:
Articolul anterior
Mihai Fifor: Plafonarea facturilor este doar un pas, reglementarea prețurilor la energie și gaze, cel mai devreme de la 1 aprilie 2022, este absolut necesară!
Articolul următor
Scrisoare deschisă privind viitorul educației și al forței de muncă din România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie