[În sfârșit!] Plan Urbanistic General în format digital pentru Municipiul Arad

Kilometru Zero Arad
Distribuie:

Actualul Plan Urbanistic General al Municipiului Arad a fost aprobat în anul 1999 și prelungit în mod repetat, iar în prezent nu este în concordanță cu tendințele de dezvoltare actuale de la nivel european și național, așa cum rezultă acestea și din strategiile locale actualizate pentru perioada post 2021.

Municipiul Arad a aprobat, din anul 2015 până în prezent, peste 100 de documentații de urbanism, care au legătură cu actualizarea P.U.G.

Unele etape obligatorii privind actualizarea P.U.G au fost parcurse în cursul anului 2021.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM din data de 13.05.2022 se află și proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Plan Urbanistic General în format digital pentru Municipiul Arad” și a cheltuielilor aferente acestuia, a Notei de fundamentare și a Descrierii sumare a investiției, în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul local.

Plan Urbanistic General în format digital pentru Municipiul Arad

DECRIEREA INVESTIȚIEI
Număr documentații de amenajare a teritoriului și urbanism elaborate/actualizate în format GIS realizate prin proiect: 1 – Plan Urbanistic General al Municipiului Arad.

Obiectivul principal al investiției este actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al
Municipiului Arad în format GIS, pentru sprijinirea procesului de planificare urbană și teritorială
la nivel de municipiu.

Proiectul vine în susținerea viziunii de oraș inteligent și durabil prin intermediul tehnologiei,
respectiv, digitalizării proceselor administrative locale.

În forma actuală, Planul Urbanistic General al Municipiului Arad, aprobat în anul 1999 și prelungit în mod repetat, nu mai îndeplinește cerințele și nu mai răspunde tendințelor de dezvoltare actuale și viitoare, prevăzute în strategiile actualizate pentru perioada post 2021.

Investiția se aliniază cu:

1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – Municipiul Arad – 2021 – 2027 și post 2027 prin Obiectivul 6. Arad – Management urban performant, O6.1. Buna guvernanță a
municipiului, bazată pe o administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții digitale ce
accentuează faptul că „utilizarea noilor tehnologii, informatizarea și integrarea sistemelor și a
bazelor de date reprezintă un pas important pentru eficientizarea funcționării autorității publice locale și pentru îmbunătățirea cooperării între direcțiile, serviciile și compartimentele Primăriei, dar și pentru reducerea birocrației și interacțiunea mai facilă cu actorii locali din oraș.”

Obiectivul va fi operaționalizat prin direcțiile de acțiune D6.1.1. Dezvoltarea capacității de
gestionare a dezvoltării municipiului printr-o planificare strategică eficientă bazată pe date
actuale; și D6.1.2. Creșterea gradului de adoptare a noilor tehnologii în gestiunea dezvoltării
urbane și prestarea de servicii publice, în cadrul cărora este cuprins proiectul privind actualizarea P.U.G.-ului, cât și un „Sistem integrat GIS pentru urbanism, spații verzi (monitorizare Registrul spațiilor verzi) și rețele de utilități ale Municipiului – apă, canalizare, termoficare, gaz, energie electrică, rețea cablu internet etc.”.

2. Strategia de transformare digitală pentru Municipiul Arad din 2019 prin Activitatea 2.2: Implementarea unei măsuri pe an pentru a transforma digital serviciile publice și Activitatea 3.2: Punerea la dispoziție a seturilor de date operaționale pentru: (a) capacitatea administrativă, (b) servicii comunitare și utilități publice, (c) aplicații speciale adaptate nevoilor/accesibilității utilizatorilor, (d) mobilitate (inclusiv informații despre trafic), (e) performanța educațională.

În domeniul transportului, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Arad 2021-2027 și post 2027, P.U.G.-ul vizează 5 aspecte principale:

 • Degrevarea municipiului de traficul de tranzit;
 • Eficientizarea circulației în condițiile creșterii valorilor de trafic;
 • Stimularea transportului nepoluant: a deplasărilor pietonale și a ciclismului, precum și păstrarea tramvaiului ca mijloc principal de transport în comun;
 • Creșterea eficienței funcționale și economice a transportului public, precum și a calității acestuia;
 • Racordarea zonelor de extindere a municipiului la rețeaua stradală majoră.

În cadrul proiectului, vor fi realizate următoarele activități principale:

 • Activitatea 1. Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad în format compatibil GIS;
 • Activitatea 2. Transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Arad.
Activitatea 1 a fost demarată în anul 2020,

prin semnarea unui contract de servicii de urbanism pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad – Contractul nr. 81137 din 08.11.2020 cu S.C. Iceberg S.R.L, cu o durată de maxim 48 de luni și valoarea totală de 3.570.000 lei (3.000.000 lei, la care se adaugă TVA 570.000 lei).

Elaborarea documentației parcurge, conform contractului de servicii, etapele de elaborare a P.U.G. prevăzute de art. 21 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016, care detaliază procesul elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cât și de art. 22 – 33 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2701/2010, care detaliază modalitatea de implicare a publicului în elaborarea P.U.G.

Până în prezent, au fost parcurse următoarele etape:

Etapa I Inițierea elaborării documentației de urbanism

 • Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a intenției de elaborare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.);
 •  Implicarea publicului conform Ordinului M.D.R.A.P. nr. 2701/2010.

Etapa II Contractarea lucrării

 • Derularea procedurii de achiziție publică și semnarea contractului;
 • Emiterea comenzii de începere a lucrării;
 • Stabilirea temei-program complexe de proiectare împreună cu elaboratorul.

Etapa III – Documentarea / Elaborarea studiilor de fundamentare

 • Actualizarea suportului topo-cadastral;
 • Condiții geotehnice și hidrogeologice;
 • Relații periurbane;
 • Organizarea circulației și transporturilor;
 • Protecția mediului. Riscuri naturale și antropice;
 • Studiu istoric (urbanistic-arhitectural și arheologic);
 • Studiu peisagistic;
 • Tipuri de proprietate;
 • Potențialul turistic;
 • Infrastructura tehnico-edilitară;
 • Analiza factorilor interesați. Anchete sociale;
 • Evoluția activităților economice;
 • Evoluția socio-demografică;
 • Mobilitate și transport
 • Impactul schimbărilor climatice;
 • Alte studii și analize proprii.
Până la această dată, în cadrul contractului, a fost recepționată documentația aferentă Etapei a III-a a elaborării P.U.G.

Următoarele etape vizează prezentarea documentației în diferite faze (preliminară, finală),
obținerea de avize și acorduri, aprobarea de către Consiliul Local, implementarea și monitorizarea, cu asigurarea caracterului public al documentației.

Planul Urbanistic General este întocmit conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul , cu modificările și completările ulterioare.

Planul Urbanistic General va stabili obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale localităţii
pe o perioadă de 10 ani, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente.

Planul Urbanistic General al Municipiului ce se dorește a fi actualizat cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni de
regenerare urbană.

Aceste zone vor fi delimitate pe limite cadastrale şi vor cuprinde zone omogene din punct de vedere funcţional, ce necesită implementarea unor operaţiuni integrate, caracterizate de una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) zone centrale;
b) zone istorice;
c) zone construite protejate;
d) zone din mari ansambluri de locuit;
e) zone locuite de comunităţi defavorizate, inclusiv aşezări informale;
f) zone de reconversie funcţională:

 • situri industriale dezafectate;
 • situri militare dezafectate;
 • situri cu infrastructuri majore dezafectate.
P.U.G. cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a
teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile
specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

P.U.G. cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-
teritoriale de bază, cu privire la:

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice
reperate;
f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;

Conform contractului mai sus menționat, documentaţia rezultată în urma prestării serviciilor se va întocmi şi preda către autoritatea contractantă şi pe suport magnetic (CD/DVD), atât în format editabil (xls, doc, dwg, cu posibilitate de lucru pe fiecare layer în parte), ceea ce permite transpunerea acesteia în format GIS.

Activitatea 2

În cazul obținerii finanțării, după semnarea contractului de finanțare, se vor contracta serviciile
de transpunere în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Arad, prin respectarea îndrumărilor legislative.

În cadrul acestei activități, este vizată transpunerea documentației P.U.G. Municipiul Arad, aflată în curs de elaborare, în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informații care
fundamentează deciziile, respectiv:

a. date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entități spațiale ce sunt reglementate
urbanistic, precum limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele și altele asemenea;

b. date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate.

Rolul Sistemelor Informaţionale Geografice (GIS) în cadrul planurilor de amenajare a teritoriului este următorul:
 •  creează o bază de date specifică amenajării teritoriului;
 • realizează analize, rapoarte comparative pe diferite perioade de timp pentru evaluarea
  programelor de dezvoltare propuse;
 • stabilesc priorităţile de alocare a fondurilor pe baza analizelor efectuate şi pe baza unor metode matematice statistice;
 • localizează cu precizie investiţiile prioritare pe baza unor criterii corect stabilite şi pe baza
  analizelor la nivelul sistemului de indicatori.

Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Arad va permite dezvoltări ulterioare privind gestiunea datelor și informațiilor statistice, analize spațiale ș.a.m.d.

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea proiectului se calculează luând în considerare cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021
de 1 euro = 4,9227 lei.

Conform Ghidului specific, rata de finanțare în cazul investițiilor aferente Componentei 10 –
Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor
predefinite pe categorii de UAT-uri.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare. În afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.

Proiectul se încadrează în suma maximă eligibilă pentru municipiile reședință de județ, care este de 647.000 euro + TVA (adică 3.184.987 lei + TVA, la cursul de 4,9227 lei/euro, la cursul l Inforeuro aferent lunii mai 2021).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.180.000 lei la care se adaugă TVA 604.200 lei,
respectiv 3.784.200 lei cu TVA inclus

Categorie: Administrație
Etichete: Plan Urbanistic General, primaria arad, urbanism
Distribuie:
Articolul anterior
Concursul interdisciplinar „Poveștile Cangurașului Explorator” pentru clasele 0-IV are loc în premieră pentru România, la sfârșitul lunii Mai. VEZI CONDIȚII de participare
Articolul următor
Gurba – furt CALIFICAT de „Ziua Victoriei”: o moară de măcinat și un motor electric

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

Urmăriți-ne pe