Cât ne costă din bugetul local logistica pentru alegerile locale și parlamentare din acest an? 130.615,67 lei este suma pe care o va încasa RECONS-ul pentru „asigurarea unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor”

primaria arad 1
Distribuie:

 

 

În ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal programată pentru data de 21 august, se va supune la vot și Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

Este vorba de contractarea unor servicii de amenajare și dotare a celor 115 secţii de votare din Municipiul Arad pentru buna desfăşurare a alegerilor din anul 2020, de punere la dispoziție a panourilor electorale pentru alegerile locale și a celor parlamentare din anul 2020, manipularea sacilor cu buletine de vot pentru alegerile locale din anul 2020, pentru  alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Atribuirea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020 s-a realizat direct, către SC RECONS SA Arad, societate comercială de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului  Arad, având ca acționar unic Municipiul Arad.

În baza contractului, SC RECONS SA Arad se obligă să presteze următoarele servicii:
a) de recondiţionare, manipulare, transport, montare, demontare, încărcare, descărcare, ancorare a panourilor de afişaj electoral,
b) de amenajare și dotare a secţiilor de votare din municipiul Arad și dotarea cu firmă a sediului Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 al Municipiului Arad,
c) manipulare a sacilor cu buletinele de vot, în scopul asigurării bunei organizări și desfășurări a alegerilor organizate în anul 2020, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a celorlalte documente ale contractului.
(2) Prestarea serviciilor se realizează în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă.

Valoarea contractului este de 109.761,07 lei, fără TVA, la care se adaugă suma de 20.854,60 lei, reprezentând TVA. Preţul se va plăti conform tarifelor ofertate, convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor constă în prestarea următoarelor servicii:

recons1

 

recons2

recons3

[REFERAT DE APROBARE]

„ Primăria Municipiului Arad este obligată prin legislația care reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 2020 să asigure din bugetul local printre altele, următoarele:
– amenajarea și dotarea secțiilor de votare;
– asigurarea panourilor electorale în diverse locații pentru asigurarea afișajului electoral.

De asemenea, în anul 2020, pentru alegerea Parlamentului României, autoritățile locale trebuie să asigure punerea la dispoziție a panourilor electorale, cu cheltuiala bugetului local.

Îndeplinirea responsabilităților legale în materie electorală, în ceea ce privește amenajarea și dotarea secțiilor de votare și punerea la dispoziție a panourilor electorale, este posibilă prin atribuirea directă a contractului de achiziție a serviciilor în cauză către SC RECONS SA Arad, prin procedura derogatorie prevăzută de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Astfel, propun aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad nota justificativă nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, elaborată de Serviciul Administrație Publică Locală. Nota justificativă cuprinde motivarea necesarului de servicii care vor duce la încheierea
contactului de achiziții publice de servicii.

Prin prezenta documentație este analizată realizarea achiziției publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020. Ca urmare, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.” ( PRIMAR, Călin Bibarț)

***

[RAPORT al serviciului de specialitate]

„ Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 57.850/17.08.2020, al d-lui Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad,
Obiectiv: propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: privind aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
Considerații generale: Pentru alegerile locale din anul 2020, legislația impune autorităților locale, printre alte atribuții,
obligația de a amenaja și dota secțiile de votare, precum și de a asigura amplasarea panourilor electorale.
Asigurarea panourilor electorale este o obligație a autorităților locale și în conformitate cu legislația care reglementează alegerea Parlamentului României din anul 2020. Serviciile necesare pot fi achiziționate prin încheierea unui contract de atribuire directă a contractului de servicii cu SC RECONS SA Arad. Pentru data de 27 septembrie 2020 au fost stabilite alegerile locale. Până la 27 august, primarii stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral şi asigură amplasarea de panouri în cadrul acestora.
Până la începerea campaniei, cel mai târziu la data de 27 august 2020, conform art. 79 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, primarul, prin dispoziție, stabilește locurile speciale pentru afişaj electoral și asigurarea amplasării de panouri, iar până la data alegerilor trebuie asigurate celelalte măsuri necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020.

În vederea organizării și desfășurării alegerilor locale din anul 2020, legislația mai impune asigurarea din bugetul local a măsurilor de amenajare și dotare a secțiilor de votare:
a) de recondiţionare, manipulare, transport şi ancorare a panourilor de afişaj electoral (decaparea, vopsirea, carotarea, panourilor ) necesare la alegerile din anul 2020 (alegeri locale şi alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor) – 90 bucăţi panouri de afişaj electoral necesare la alegerile din anul 2020 şi 1 bucată firmă cu denumirea „Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 1 – Municipiul Arad” (dimensiune orientativă de 125×100 cm), amplasată la intrarea în sediul biroului electoral, în valoare de aproximativ 32.000,00 lei, cu TVA inclus Capitolul 54.02.50.20.30.30 “Alte servicii publice generale”, Cod CPV: 63110000-3,
b) de amenajare şi dotare a birourilor secţiilor de votare (amenajarea secţiilor de votare – transport la şi de la depozit, manipulare, montare/demontare cabine de vot, amenajarea secţiilor de votare cu urne mari şi urne mici, amenajarea secţiei de votare cu firma secţiei de votare, transport mese şi scaune şi pentru unele secţii de votare din Municipiul Arad (35 grădiniţe ş.a), manipularea sacilor cu buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, neîntrebuinţate şi anulate ş.a. de la sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 1 Arad, manevrarea şi depozitarea la arhiva Judecătoriei Arad), total estimat 150.000
lei, inclusiv TVA – Capitolul 54.02.50.20.30.30 “Alte servicii publice generale”, Cod CPV: 50800000-3, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, achiziţionarea unor servicii de recondiţionare (curăţat de afişele vechi, decapat, vopsit, carotat) manipulare, transport și ancorare pentru 90 bucăţi panouri de afişaj electoral necesare pentru alegerile organizate în anul 2020 se efectuează în conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările și completările ulterioare, pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020 și prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020,
De asemenea, revine ca responsabilitate a autorității locale să asigure locuri de afișaj și panouri pentru alegerile parlamentare din 2020, conform art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a notei justificative nr. 57.848/17.08.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, elaborată de Serviciul Administrație Publică Locală. Nota justificativă cuprinde motivarea necesităților care vor duce la încheierea contactului de achiziții publice, conform art. 14 din Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art.
31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În vederea asigurării ducerii la îndeplinire a responsabilităților legale, se impune achiziționarea de servicii, care, potrivit art. 31 din Legea nr. 98/2016 pot fi atribuite SC RECONS SA Arad, societate comercială de sub autoritatea Consiliului local al Municipiului Arad. Considerații juridice:
-art. 3 lit. ș) și art. 12 alin. (1) lit. d), g) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020,
-art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
-pct. 59 din Hotărârea Guvernului României nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,
-art. 11 lit. d), e) și h) din Hotărârea Guvernului României nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020,
-art. 79 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
-art. 79 din Legea 208/2015 privind alegea Senatului și a Camerei deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
-Hotărârea Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora, cu modificările și completările ulterioare,
-art. 2 alin. (1) lit.b), alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 14 din Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, -art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
În considerarea celor de mai sus, propunem aprobarea următoarelor măsuri: Aprobarea notei justificative, încredințarea contractului de atribuire directă de servicii cu SC RECONS SA Arad, aprobarea caietului de sarcini, a tarifelor oferite și analizate, a contractului cadru.”

 

Categorie: Știri
Etichete: alegeri locale 2020, panouri electorale, recons, sectii votare
Distribuie:
Articolul anterior
(Și) PRO România a depus candidaturile pentru Primăria Aradului și Consiliul Județean
Articolul următor
Ăștia bărbați: Unul vâna iepuri, altul tăia anvelope. Amândoi au dosare penale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

actiune santana4 large

Acțiune a polițiștilor, la Sântana

Polițiștii orașului Sântana a desfășurat o acțiune, la data de 21 aprilie a.c., împreună cu polițiștii orașului Pâncota, Serviciul Rutier și Secția 3 Rurală Chișineu-Criș. În cadrul acțiunii, desfășurată pe…