Fără aparate de aer condiționat pe fațadele clădirilor din zona protejată! Nerespectarea acestei prevederi SE VA SANCȚIONA cu amendă cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei

cladiri arad
Distribuie:

 

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Fără aparate de aer condiționat pe fațadele clădirilor din zona protejată

Primăria Municipiului Arad stabilește un nou regulament de amplasare a aparatelor de aer condiționat pe fațadele clădirilor din zona istorică și protejată a municipiului. Deocamdată vorbim despre un proiect de hotărâre ce va fi supus votului în ședința Consiliului Local Municipal din data de 23 octombrie 2020.

Noul regulament va interzice amplasarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele imobilelor aflate la aliniament în zona construcțiilor protejate, în schimb permite montarea acestora pe fațadele dinspre curțile interioare ale clădirilor.

Mai mult decât atât, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, proprietarii sau după caz administratorii clădirilor din zona protejată a municipiului vor avea obligația să demonteze instalațiile de climatizare existente pe fațade.

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei.

Proiectul de Hotărâre ce va fi supus votului în ședința Consiliului Local Municipal din data de 23 octombrie 2020:

HOTĂRÂREA  nr.____din _____2020
privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în  zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare nr.75.370 din 19.10.2020

Analizând raportul Direcției Arhitect Șef­­­­­­­­­­­­­­ din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 75.371 A1/19.10.2020,

Având în vedere faptul că municipiul Arad detine o zonă istorică bine constituită si recunoscută ca valoare arhitecturală si urbanistică ce conferă o personalitate distinctă orașului, ceea ce  impune o reglementare a modalităților de amplasare a aparatelor de aer climatizat fără a afecta imaginea urbană coerentă si valoroasă.

Ţinând seama de prevederile art. 13 lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completările și modificările ulterioare

Conform dispoziţiilor art. 8 lit. e) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată  cu modificări prin Legea nr. 515/2002,

În aplicarea Hotărârii nr. 201/2014  privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, Zona Monumente Protejate Arad  P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), prevederi pentru categoria I și II, de construcții sau fragmente de construcții existente clasate ca monumente istorice și construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală care nu se pot modifica, precum și prevederi pentru categoria a III a de construcții sau fragmente de construcții existente cu valoare ambientală incluse în ZCP -I-AUA, care pot fi modificate pentru ameliorare, Conformarea construcțiilor „Fațade -„Intervenții Interzise”,

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 180 /2002, cu completările și modificările ulterioare,

Cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  modificările și  completările și ulterioare, ale Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,  republicată, cu completările și modificările ulterioare,

În temeiul  art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. j), alin. (14),  art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 193 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă unele măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în  zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică, în condițiile legii.

***

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. _____din_______2020
MĂSUR I pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în  zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Cap.1 Dispoziții generale

Art.1 In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

– aliniament – limita dintre domeniul public si privat

– domeniul public  – definit conform  art. 286 din  Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

– fațadă – suprafetele exterioare ale fiecaruia dintre peretii sau ansamblurile constructive care delimiteaza o constructie in raport cu spatiul inconjurator

– instalatii de climatizare – ansamblu de aparate, conducte si accesorii prin care se asigură microclimatul in interiorul constructiilor

Cap. 2 Domeniul de aplicare: teritoriul zonă construită protejată, zona monumente protejate Arad  a municipiului Arad:

Art. 2 Zona de construcții protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad este definită ca fiind zona reglementată, în suprafață de 610 ha, incluzând atât limita Ansamblul Urban Arad – cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, conform Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2361/2010, privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările și completările ulterioare, cât şi limita zonei centrale a Municipiului Arad.

Art. 3 Limita Zonei de construcții protejatese descrie astfel:  de la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureş până în spatele proprietăţilor aferente frontului estic al Căii Andrei Şaguna, traversând str. Mărăşeşti – str. O. Goga – str. Elena Ghiba Birta – str. I. Marşieu – str. A. Mureşanu (excluzând zonele ocupate de locuinţe colective),  la N incluzând frontul proprietăţilor aferente str. A. Mureşanu şi cele aferente frontului vestic al Bulevardului Revoluţiei, traversează str. C. Coposu şi cuprinde lacul, imobilul Liceului Sabin Drăgoi, Palatul CFR şi se întoarce spre Calea Iuliu Maniu,  prin spatele proprietăţilor aferente frontului estic al Bulevardului Revoluţiei şi traversează str. A. Russo – str. C. Davilla, înglobând proprietăţile aferente ale frontului nordic şi vestic al str. I.C. Brătianu. La E continuă incluzând digul, de-a lungul albiei majore a Râului Mureş (care înconjoară Cetatea Aradului) în amonte, până la podul Cetăţii, înglobează proprietăţi de pe str. Radu de la Afumaţi, pînă la colţul str. Cezar şi traversează str. Infanteriei, râul Mureş în drept cu str. Zdrenjanin şi preia digul aferent Splaiului Toth Şandor, până la culeea N a podului Traian. În S cuprinde podul Traian şi frontul de proprietăţi aferente Căii Timişorii (şi cel al str. Castanilor) până la intersecţia cu str. Ady Endre şi proprietatea Calea Timişorii nr.115.

Cap. 3  Norme de amplasare a aparatelor de aer climatizat situate pe fatadele imobilelor din municipiul Arad zona construită protejată, zona monumente protejate Arad 

Art. 4 Se interzice amplasarea instalațiilor de aer climatizat pe fațadele imobilelor aflate la aliniament în zona construcții protejate, zona monumente protejate Arad  din ansamblul urban al Municipiului Arad.

Art. 5 Prin excepție de la art. 4,  instalațiile de aer climatizat în zona reglementată prin prezenta hotărâre  pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor.

Cap. 4 Obligații

Art. 6 In termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri se vor  demonta instalațiile de climatizare situate pe fațadele situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre,  de către proprietarii sau administratorii  acestora, după caz.

Cap. 5 Sancțiuni

Art. 7  Încălcarea obligațiilor stabilite prin prezenta hotărâre constituie contravenție, dacă potrivit legii penale  nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune și se sancționează cu amendă contravențională, cuprinsă între 1.000 – 2.000 lei.

Art. 8 Contravențiile se constată și se sancționează de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală.

Art. 9 Aplicarea măsurilor de sancționare contravențională,  căile de atac si executarea vor urma procedura stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

***

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD – 75.370 din 19.10.2020 REFERAT DE APROBARE privind:aprobarea unor măsuri de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad  

În temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2001 privind Codul Administrativ si art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad .

Aceste măsuri se propun având în vedere importanţa deosebită pe care o are în municipiul Arad Zona construită protejată, care conţine marea majoritate a monumentelor de arhitectură din Arad, alcătuită din cele mai importante şi reprezentative clădiri destinate funcţiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidenţiale de mare valoare istorică, arhitecturală şi memorială,  adăpostind acum diferite funcţiuni, clădiri de locuit înscrise în lista monumentelor.

Valoarea deosebită a zonei constă în existenţa unui perimetru uşor de parcurs și pietonal, a unor areale aparţinând unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această diversitate pe arii coerente necesită o protecţie specială deoarece reprezintă o atractivitate pentru turişti şi investitori. Planul urbanistic pentru zona construită protejată şi regulamentul aferent este o documentaţie ce furnizează regulile şi procedurile de instituire, protecţie şi gestionare a zonelor protejate de importanţă locală. Cauzele naturale,  dar şi efectul necontrolat al vieţii sociale şi economice ameninţă în continuare bunurile imobile aparţinând patrimoniului cultural, fapt ce obligă la acordarea unei atenţii programate şi fundamentate a acţiunilor de conservare integrală a acestora.

Într-un astfel de context,  apare necesitatea protejării zonei construite istorice, care reprezintă obiectiv de interes public, remarcabilă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al peisajului cultural şi are un rol important în păstrarea memoriei culturale. Având în vedere acestea rezultă importanţa deosebită a promovării unor măsuri în zona monumente protejate ca un instrument al politicilor şi conceptelor strategice de dezvoltare pentru zona centrală a municipiului Arad.

Avem în vedere și Hotărârea nr. 201/2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD  P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), care, la capitolul „Fațade, „Intervenții Interzise”, stabilește că „Se interzice montarea pe fațade, inclusiv la nivelul soclurilor, a rețelelor și instalațiilor edilitare, a aparatelor de aer climatizat/ventilare de uz casnic sau pentru funcțiuni de comerț, alimentație publică, administrative.”

Constatăm că aspectul urbanistic este grav afectat în cazul a numeroase clădiri din zona construită protejată și din ansamblu urban istoric ca urmare a amplasării pe fațade a instalațiilor de climatizare.

Față de cele prezentate mai sus, în baza art 136 alin (1) din Codul Administrativ,  propun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Arad, proiectul de Hotărâre privind aprobarea unor măsuride  amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad

 PRIMAR, Călin BIBARŢ

***

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD / DIRECŢIA ARHITECT ȘEF / COMPARTIMENT ASISTENȚĂ JURIDICĂ – RAPORT al serviciului de specialitate privind: aprobarea Regulamentului de amplasare a aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad  

 Analizând Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de dl. Călin Bibarț, Primarul municipiului Arad, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.

Având în vedere importanţa deosebită pe care o are în municipiul Arad Zona construită protejată care conţine marea majoritate a monumentelor de arhitectură din Arad, alcătuită din cele mai importante şi reprezentative clădiri destinate funcţiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidenţiale de mare valoare istorică, arhitecturală şi memorială adăpostind acum diferite funcţiuni, clădiri de locuit înscrise în lista monumentelor.

Ținănd cont de valoarea deosebită a zonei  care constă în existenţa unui perimetru uşor de parcurs și pietonal, a unor areale aparţinând unor diferite perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi o atmosferă proprie bine definită. Această diversitate pe arii coerente necesită o protecţie specială deoarece reprezintă o atractivitate pentru turişti şi investitori.    Planul urbanistic pentru zona construită protejată şi regulamentul aferent este o documentaţie ce furnizează regulile şi procedurile de instituire, protecţie şi gestionare a zonelor protejate de importanţă locală. Cauzele naturale dar şi efectul necontrolat al vieţii sociale şi economice ameninţă în continuare bunurile imobile aparţinând patrimoniului cultural, fapt ce obligă la acordarea unei atenţii programate şi fundamentate acţiunilor de conservare integrală a acestora.           Într-un astfel de context apare necesitatea studierii zonei construite protejate. Ele reprezintă obiective de interes public, remarcabile din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, artistic, religios, social, ştiinţific, tehnic, sau al peisajului cultural şi au un rol important în păstrarea memoriei culturale. Având în vedere acestea, rezultă importanţa deosebită a promovării unei asemenea unui Regulament în zona monumente protejate ca un instrument al politicilor şi conceptelor strategice de dezvoltare pentru zona centrală a municipiului Arad, pentru montarea aparatelor de aer climatizat, poziționarea acestora de catre proprietarii imobilelor, de așa manieră, încât estetica acestor imobile să rămână neștirbite.

Astfel, de relevanță este Hotărârea nr. 201 /2014 privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan urbanistic pentru zonă construită protejată, ZONA MONUMENTE PROTEJATE ARAD,  P.U.Z. C.P. (Constucții protejate), prevederi pentru categoria I și II, de construcții sau fragmente de construcții existente clasate ca monumente istorice și construcții existente cu valoare istorică, arhitecturală și memorială de importanță locală care nu se pot modifica căt și prevederi pentru categoria III de construcții sau fragmente de construcții existente cu valoare ambientală incluse în ZCP -I-AUA, care pot fi modificate pentru ameliorare, Conformarea construcțiilor„Fațade -„Intervenții Interzise”-„Se interzice montarea pe fațade, inclusiv la nivelul soclurilor, a rețelelor și instalațiilor edilitare, a aparatelor de aer climatizat/ventilare de uz casnic sau pentru funcțiuni de comerț, alimentație publică, administrative.”

Astfel, ZONA ISTORICĂ ȘI POROTEJATĂ A MUNICIPIULUI ARAD,- suprafaţa zonei reglementate fiind de 610 ha, incluzând atât limita Ansamblul Urban Arad – cod LMI 2010: AR-II-a-B-00477, conform Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2361/2010, privind aprobarea Listei monumentelor istorice şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cât şi limita zonei centrale a Municipiului Arad.

Zona monumentelor protejate se înscrie în Ansamblul urban al municipiului Arad care cuprinde perimetrul descris: De la culeea N a podului Traian spre V, pe malul N al râului Mureş până la Str. Putnei, str. Remus, Str. Alexici Nicola(inclusiv Piaţa Sârbească), str. Kogălniceanu M, str. Ceaikovski P I, cu prelungirea ei peste Vârful cu Dor si str. Transilvaniei spre NE, str. Eminescu Mihai, str. Episcopiei, str. Caragiale I L, str. Dorel Sibii, str Cotrus Aron, str. Balint Simion str. Coşbuc G, spre NV, traversarea spre N la marginea incintei Spitalului Municipal , str. Ghiba Birta Elena spre E. Bd . Doinaş Augustin, str. Mureşan Andrei , spre N de-a lungul Bd. Revoluţiei până la P-ţa Drapelului, spre E str. Brătianu IC, până la malul de N al Mureşului, bucla Mureşului (care înconjoară Cetatea Aradului) în amonte , până la podul Cetăţii , spre V pe str Popa Eugen până în dreptul str. 9 Mai spre SV Splaiul Toth Sandor până a podul Traian, la N Calea Timişorii până la intersectia cu str. Ştefan cel Mare şi str Ady Endre.

Ținând cont de aderarea României la Uniunea Europeană, se vizează ca acest instrument tradițional de planificare urbanistică să se supună şi ultimelor decizii de planificare strategică europeană:

-Strategia de la Lisabona (Agenda Lisabona)- martie 2000- sustenabilitate, inovație, reînnoire socială şi economică

-Strategia de la Gothenburg- 2001- reducerea degradării mediului şi consumului de resurse din dezvoltarea economică şi socială

-Programul INTERREG IV C- aprobat de Comisia Europeană în 11 septembrie 2007- pentru coeziunea sectorială interregională-

-Carta de la Leipzig pentru Oraşe Europene Durabile- aprobată cu ocazia reuniunii informale a miniştrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană şi coeziunea teritorială- Leipzig 24-25 mai 2007

-Comunicatul de presă- 2-2007 din 11 septembrie 2007 al Consiliului Arhitecților din Europa (CAE)- privind Strategia în Construcții a Comisiei Europene- calitatea arhitecturii este un element esențial al trecutului, prezentului şi viitorului oraşelor europene.

Prin programul european Project 3.2, prognozele pe termen mediu şi lung asupra dezvoltării Europei Unite s-au realizat de către ESPON (European Spatial Planning Observation Network- entitate de cercetare înființată de CE în 1997), tratând evoluțiile teritoriale diferite ale statelor membre şi partenere din 2015 până în 2030. Aceste studii au stat la baza Conceptului European de Dezvoltare Spațială, deci şi a politicilor de coeziune sectorială.

Dacă valoarea economică  se poate evalua prin analiza cost-beneficiu, valoarea culturală rezultă din cumulul unui complex de valori de ordin: 1.Estetic 2.Spiritual 3.Social 4.Istoric 5.Simbolic

Monumentele istorice din România sunt clasate în funcție de patru criterii susținute de categorii specifice de valori culturale:

1.Valoare Istorică 2.Valoare arhitecturală artistică și urbană 3.Valoare de raritate și unicitate 4.Valoare memorial simbolică

Un bun utilizator va proteja valoarea culturală chiar și pentru că piața tinde să pună preț pe valorile intangibile,  iar o clădire de patrimoniu corect conservată va solicita o valoare superioară alteia noi, similare ca poziție și gabarit, va mări calitatea vieții și va atrage chiriași și cumpărători de mai bună calitate.

Conceptul de conservare integrată pune în ecuație două principii opuse ca dinamism:

1.cel de conservare, protecție și restaurare a patrimoniului cultural și 2.cel al modernizării / dezvoltării urbane

Esența acestui concept este trecerea de la conservarea pasivă la cea activă, de la restaurarea ca scop în sine la restaurarea ca expresie a interesului comunității.

Astfel, rezultă importanţa deosebită a promovării unei asemenea proiect de Hotărâre prin care se va interzice total montarea  instalatiilor de aer climatizat pe fațadele imobilelor aflate la aliniament în zona, construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad .

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de Hotărâre în forma prezentată.

 

 

Categorie: Știri
Etichete: aparate aer conditionat, cladiri monument istoric, primaria arad, zona protejata
Distribuie:
Articolul anterior
Au început campionatele pe echipe, în tenisul de masă. Evoluţii bune pentru CSM Arad
Articolul următor
„Șoimii Lipova” a părăsit Cupa României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

agromalim 1

AGROMAILIM și-a deschis porţile [GALERIE FOTO]

  Este sărbătoarea AGRICULTURII la EXPO ARAD. A XXIX-a ediție a Târgului internațional de agricultură, industrie alimentară și ambalaje s-a deschis astăzi, în prezența oficialităților Aradului și cu participarea unor…