Procedura pentru monitorizarea transporturilor prin sistemul Ro e-Transport

e transport
Distribuie:

Ministerul de Finanțe, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR) au pus în dezbatere un proiect de ordin comun al celor trei instituții, prin care se stabilește modul în care va funcționa sistemul de supraveghere a transporturilor de mărfuri pe teritoriul României. Sistemul, denumit Ro e-Transport, este obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru toate tipurile de mărfuri.


Dacă acest proiect va fi aprobat și publicat în Monitorul Oficial, ordinul va înlocui Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 2.545/6.316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1264 din 29 decembrie 2022.

Cele mai importante informații din noul ordin
„Aplicația informatică de gestiune a transporturilor, parte a Sistemului național RO e-Transport, denumit Sistemul RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual, denumit în continuare SPV”.
„Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului”.
„Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere, însemnând o deplasare cu încărcătură, realizată de un vehicul rutier, efectuată pe drumurile publice având un loc de plecare/intrare pe teritoriul național și un punct de sosire/ieșire de pe teritoriul național, pe teritoriul României”.
„Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică”.
„În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat”.
„În cazul în care documentele deținute de către utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) și la art. 8^1 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu conțin toate datele prevăzute la alin. (1), utilizatorii au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri, cu excepția datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile N.C., greutatea netă și valoarea bunurilor transportate”.
„Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care declară datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care acesta le deține”.
„În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial”.
„Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se pun la dispoziția părții implicate în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat, persoane din România, altele decât declarantul, următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT”.
„În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, în care vehiculul de transport este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să asigure buna funcționare a respectivelor dispozitive pentru a îndeplini cerința transferului datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport. Înaintea pornirii pe traseu a unui transport care face obiectul Sistemului RO e-Transport, este obligatorie introducerea codurilor UIT și atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare cu care este echipat vehiculul de transport, în vederea transmiterii către serverele ANAF. După terminarea transportului, dispozitivele de transmitere automată a datelor de poziționare nu vor avea alocate coduri UIT”.
„În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, în care vehiculul de transport nu este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații, care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil funcționale) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare”.
„Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit de la utilizatorii Sistemului RO e-Transport, sub orice formă inteligibilă de prezentare”.
„Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat achiziționate din magazinele Cash and Carry, reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește la casele de marcat și le transportă în nume propriu, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport. Declararea în Sistemul RO e-Transport pentru celelalte tipuri de operațiuni care fac obiectul transportului bunurilor, așa cum este definit la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, revine în sarcina entităților care adoptă sistemul de comercializare Cash and Carry”.

Cum se face conectarea
Pentru declararea transporturilor de bunuri, utilizatorul folosește mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
 • interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
 • utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor, parte a Sistemului RO e-Transport, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.
 • Documentația tehnică pentru microservicii și aplicația prevăzute la alin. (3) sunt disponibile la adresa web https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport.
 • În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.

Transmiterea datelor
Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport se face astfel
 • Declararea transporturilor de bunuri prin utilizarea modalității prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face prin transmiterea unui fișier XML.
 • După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele operațiuni: verificări și validări privind structura și sintaxa; verificări semantice.
 • Până la efectuarea verificărilor automate, validării și stocării finale, datele declarate prin modalitatea prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. a), vor avea statusul „în prelucrare”, urmând ca sistemul să returneze utilizatorului codurile UIT aferente.
 • După efectuarea operațiunilor de la alin. (2) se generează un mesaj de răspuns.
 • În situația în care, în urma operațiunilor prevăzute la alin. (2), nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
 • În situația în care, în urma operațiunilor prevăzute la alin. (2), sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
 • După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute la alin. (5) și (6) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.
 • Fișierul prevăzut la alin. (5) va fi disponibil în sistem pentru descărcare, pe perioada indicată la alin. (7), și prin intermediul aplicației prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b).

Proiectul integral de Ordin
Ordin pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport
Art. 1 – (1) Se aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Aplicația informatică de gestiune a transporturilor, parte a Sistemului național RO e-Transport, denumit Sistemul RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual, denumit în continuare SPV.
(3) Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.
(4) Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
Art. 2. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 2.545/6.316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1264 din 29 decembrie 2022.
ANEXĂ – Proedură de utilizare și funcționare a sistemului național privind  monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport
ART. 1- Dispoziții generale
(1) Prezenta procedură stabilește cadrul de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport.
(2) Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere internaționale de bunuri, definite la art. 2 pct. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare,  indiferent de natura acestora, precum și transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat stabilite în baza art. 15 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022.
(3) Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere însemnând o deplasare cu încărcătură, realizată de un vehicul rutier, efectuată pe drumurile publice având un loc de plecare/intrare pe teritoriul național și un punct de sosire/ieșire de pe teritoriul național, pe teritoriul României.
(4) Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul național.
(5) Sistemul RO e-Transport este gestionat de către Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare.
(6) Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit, cu respectarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.
ART. 2 – Declararea transporturilor de bunuri în Sistemul RO e-Transport
(1) Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național sunt cele prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Declararea transporturilor de bunuri în Sistemul RO e-Transport se face de utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) și art. 8^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.
(3) Pentru declararea transporturilor de bunuri, utilizatorul folosește mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:
a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);
b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor, parte a Sistemului RO e-Transport, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Documentația tehnică pentru microservicii și aplicația prevăzute la alin. (3) sunt disponibile la adresa web https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport.
(5) În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.
ART. 3 – Date declarate în Sistemul RO e-Transport
(1) În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.
(2) În cazul în care documentele deținute de către utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) lit. d) și la art.8^1 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu conțin toate datele prevăzute la alin. (1), utilizatorii  au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri, cu excepția datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile N.C., greutatea netă și valoarea bunurilor transportate.
(3) Sistemul RO e-Transport permite utilizatorului să selecteze contribuabilul pentru care declară datele transporturilor cu risc fiscal ridicat în funcție de drepturile pe care acesta le deține.
(4) În raport cu tipul transporturilor de bunuri prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, declarantul va selecta tipul operațiunii comerciale desfășurate în funcție de care aplicația informatică va activa câmpuri specifice de date.
(5) În cazul unei partide de bunuri care face obiectul unui transport internațional ce întrunește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din prezentul ordin, vor fi declarate toate bunurile transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
(6) În cazul unui transport inițiat și finalizat pe teritoriul național pentru o partidă de bunuri ce include bunuri cu risc fiscal ridicat, care întrunește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din prezentul ordin cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.
(7) Pentru transportul de bunuri efectuat în sistem grupaj se deține un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri ce întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din prezentul ordin, care fac obiectul respectivului transport.
(8) La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare masa netă a bunurilor transportate și masa ambalajelor necesare comercializării și transportului bunurilor.
(9) Stabilirea valorii totale a bunurilor care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport va avea în vedere:
a) valoarea bunurilor transportate nu include TVA;
b) în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;
c) în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.
d) în cazul operațiunilor de import, valoarea bunurilor declarate este valoarea înscrisă în factura externă.
(10) În cazul transportului bunurilor  care fac obiectul exportului conform art. 2 pct. 9 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul unui birou vamal de export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul bunurilor se declară pentru parcursul de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România.
(11) În situația în care bunurile pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul RO e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni în depozitul de încărcare sau în cel mai apropiat depozit al expeditorului în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile.
(12) În situația prevăzută la alin. (11), în cazul unui transport internațional de bunuri având furnizor din România, returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către furnizorul inițial.
(13) În situația prevăzută la alin. (11), după recepționarea bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona „Confirmare Transport” a aplicației informatice RO e-Transport, selectând opțiunea „Infirmat” sau „Confirmat Parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date „Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.
(14) În cazul în care bunurile pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport  sunt transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, etc., în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situație în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care vehiculul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.
(15) În situația prevăzută la alin. (14) locul de încărcare în vehiculul  de transport rutier nu va fi asimilat locului de încărcare inițial utilizat în definirea partidei de bunuri  conform art. 2 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare.
(16) Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer sau transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, declaranții vor selecta în aplicația informatică RO e-Transport opțiunea de transport similară în câmpul de date „Tip operațiune”, urmată de selecția în câmpul de date „Scopul Operațiunii” a unei opțiuni în concordanță cu destinația bunurilor transportate.
(17) În situația vânzărilor ambulante pe teritoriul național (vânzarea ”Van Sales”), când beneficiarii bunurilor transportate nu se cunosc la plecarea în cursă, în Sistemul RO e-Transport se va selecta în câmpul de date ”Tip operațiune” opțiunea ”TTN-Transport pe Teritoriul Național”,  în câmpul de date ”Scop operațiune” va fi selectată opțiunea ”Transfer între gestiuni”, pentru ”Locul final traseu rutier” va fi indicată cea mai îndepărtată adresă a traseului propus, urmând ca în câmpul de date ”Alte informații” să fie menționate date referitoare la vânzarea ambulantă a bunurilor transportate. În acest caz vehiculul de transport va fi considerat ca gestiunea agentului de vânzări, stocul de marfă va fi justificat ca diferență între cantitățile de bunuri declarate în Sistemul RO e-Transport și bunurile livrate clienților pe baza documentelor justificative, iar bunurile nelivrate vor fi returnate la gestiunea depozitului în baza codului UIT obținut inițial.
(18) În situația în care, în mod excepțional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT prevăzut la art. 11 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a transportului și obținere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona „Confirmare Transport” a aplicației RO e-Transport opțiunea „Infirmat”, menționând cauza în câmpul de date „Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obținut un nou cod UIT în funcție de noile date.
ART. 4 – Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT
(1) În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial.
(2) După punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informațiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicația informatică RO e-Transport.
ART. 5 – Confirmarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT
(1) Sistemul RO e-Transport pune la dispoziția utilizatorului opțiunea de confirmare a transporturilor declarate anterior. Completarea datelor în secțiunea ”Confirmare transport” se va face după finalizarea transportului.
(2) Secțiunea ”Confirmare transport” conține două câmpuri de date: ”Confirmare achiziție/livrare” cu posibilitatea de a selecta din listă opțiunile ”Confirmat”, Confirmat parțial” sau ”Infirmat” și câmpul de date ”Comentariu confirmare” în care utilizatorul poate face precizări cu privire la transportul în cauză.
(3) În situația în care până la data expirării valabilității codului UIT, utilizatorul nu își va exercita opțiunea de confirmare a transportului, Sistemul RO e-Transport va considera transportul respectiv confirmat.
ART. 6 – Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport
(1) Declararea transporturilor de bunuri prin utilizarea modalității prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se face prin transmiterea unui fișier XML.
(2) După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele operațiuni:
a) verificări și validări privind structura și sintaxa;
b) verificări semantice.
(3) Până la efectuarea verificărilor automate, validării și stocării finale, datele declarate prin modalitatea prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. a), vor avea statusul ”în prelucrare”, urmând ca sistemul să returneze utilizatorului codurile UIT aferente.”
(4) După efectuarea operațiunilor de la alin. (2) se generează un mesaj de răspuns.
(5) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute la alin. (2) nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(6) În situația în care drept urmare a operațiunilor prevăzute la alin. (2) sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.
(7) După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute la alin. (5) și (6) vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.
(8) Fișierul prevăzut la alin. (5) va fi disponibil în sistem pentru descărcare, pe perioada indicată la alin. (7) și prin intermediul aplicației prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b).
ART. 7 – Notificarea părților implicate
Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se pun la dispoziția părții implicate în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat, persoane din România, altele decât declarantul, următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT.
ART. 8 – Obligațiile operatorului de transport
(1) În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, în care vehiculul de transport este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să asigure buna funcționare a respectivelor dispozitive pentru a îndeplini cerința transferului datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport. Înaintea pornirii pe traseu a unui transport care face obiectul Sistemului RO e-Transport, este obligatorie introducerea codurilor UIT și atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare cu care este echipat vehiculul de transport în vederea transmiterii către serverele ANAF. După terminarea transportului, dispozitivele de transmitere automată a datelor de poziționare nu vor avea alocate coduri UIT.
(2) În situația prevăzută la art. 8^2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, în care vehiculul de transport nu este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil funcționale) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare.
(3) Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit de la utilizatorii Sistemului RO e-Transport, sub orice formă inteligibilă de prezentare.
ART. 9 – Obligațiile conducătorului vehiculului de transport
(1)  În cazul unui transport de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport, efectuat cu un vehiculul de transport dotat cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații, conducătorul vehiculului de transport are obligația să pornească dispozitivul de poziționare și să introducă codurile UIT aferente transportului înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul național sau după părăsirea teritoriului național.
(2) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT. Codul UIT poate fi prezentat sub orice formă inteligibilă.
ART. 10 – Monitorizarea transporturilor de bunuri prin Sistemul RO e-Transport
(1) Monitorizarea transporturilor de bunuri prin Sistemul RO e-Transport se face automat în baza datelor și informațiilor furnizate de modulele informatice, elemente de interconectare, dispozitivelor care transmit date de poziționare și a componentelor software pentru analiza integrată a datelor menționate la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul de a determina potențialele puncte de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, pe baza codului UIT.
(2)  Pentru transferul datelor de poziționare în cazul transporturilor efectuate cu vehicule de transport dotate cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații, informațiile referitoare la  modul  de realizare a conexiunii către sistemele informatice ale ANAF precum și modul de formatare a pachetelor de date între aplicații se regăsesc în cadrul portalului Ministerului Finanțelor (www.mfinante.ro), secțiunea RO e-Transport, subsecțiunea specificații tehnice (https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/informatii-tehnice).
ART. 11 – Obligațiile utilizatorilor
(1) Utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) declară în sistemul RO e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022.
(2) Utilizatorii prevăzuți la art. 8^1, lit. a) – d)  declară în sistemul RO e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.
(3) Utilizatorii prevăzuți la art. 8^1, lit. e) – h)  declară în sistemul RO e-Transport, datele referitoare la transporturile de bunuri începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(4) Sancțiunile prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, subzistă  până la data de 30 iunie 2024 urmând ca sancțiunile prevăzute la art. 13^1 să fie aplicate începând cu data de 1 iulie 2024.
ART. 12 – Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate
(1) Dacă, cu ocazia constatării contravenției, este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi egală cu valoarea bunurilor pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport, ce nu au fost declarate în Sistemul RO e-Transport conform documentelor justificative prezentate.
(2) Dacă, cu ocazia constatării contravenției, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscată va fi stabilită în funcție de valoarea unitară a bunurilor din precedenta tranzacție cu produse similare. Prin tranzacție cu produse similare se înțelege precedenta achiziție atunci când obligația de declarare revine beneficiarului, respectiv precedenta livrare atunci când obligația de declarare revine furnizorului.
(3) În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu este prezentată factura de vânzare ori avizul de însoțire a mărfii și contravenientul nu are achiziții/livrări de bunuri similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată pe baza valorii mediane unitare a bunurilor  declarate în  săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile din același tip de transport și poziție tarifară. În situația în care în săptămâna anterioară nu au fost declarate în Sistemul RO e-Transport bunuri din aceeași poziție tarifară, perioada de referință va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor bunuri similare declarate în Sistemul RO e-Transport.
(4) Dacă nu sunt întrunite condițiile de la alin. (1)-(3), contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi determinată pe baza valorii mediane unitare a bunurilor declarate în săptămâna anterioară în funcție de datele existente în sistemul informatic integrat vamal. Perioada de determinare a valorii medii unitare a bunurilor va fi extinsă cu câte o săptămână până la identificarea unor bunuri similare.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), dacă cu ocazia constatării contravenției, sunt prezentate documente justificative din care rezultă o subevaluare vădită a bunurilor pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi determinată conform prevederilor alin. (3) sau alin. (4), după caz. Constatarea de subevaluare a bunurilor se face prin raportarea valorii înscrise în  documente justificative prezentate la valoarea mediană unitară a bunurilor prezentată la alin. (3) sau (4), fiind justificată când se constată o diferență de 50%.
(6) Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate/subevaluate ce urmează a fi confiscate se realizează în ordinea prevăzută la alin. (1)-(4).
(7) Dacă cu ocazia verificărilor efectuate în legătură cu un transport rutier de bunuri, sistemul informatic afișează statusul ”în prelucrare”, persoanele împuternicite prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, vor consemna constatările efectuate, fără a lua alte măsuri în momentul constatării, urmând ca stabilirea respectării prevederilor legale să se facă ulterior operațiunilor prevăzute la art. 6 alin. (2).
ART. 13 – Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole
(1) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum și transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, menționate la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.
(2) Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole vegetale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.
ART. 14 – Precizări referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat  comercializate în sistemul Cash and carry
Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat achiziționate din magazinele Cash and cary reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește la casele de marcat și le transportă în nume propriu, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.
Declararea în Sistemul RO e- Transport pentru celelalte tipuri de operațiuni care fac obiectul transportului bunurilor așa cum este definit la art. 2 pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, revin în sarcina entităților care adoptă sistemul de comercializare Cash and Cary.

Ce este RO e-Transport?

RO e-Transport, sistemul de raportare implementat de Ministerul de Finanțe, are drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, în scopul reducerii evaziunii fiscale. Monitorizarea se face pe baza unui cod UIT, un codul unic generat de Sistemul RO e-Transport, prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. Codul UIT trebuie să apară în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil și fără ștersături sau adăugări. Cu alte cuvinte, codul UIT-ul este codul pe care îl primește o notificare e-Transport validă care a fost trimisă în SPV.

In ce situații trebuie emis un cod UIT?
 1. Vehiculul rutier care face transportul are o masă maximă autorizată mai mare de 2,5 tone
 2. Se transportă bunuri cu risc fiscal mai mari de 500 kg
 3. Valoarea totală a bunurilor este mai mare de 10.000 lei pentru o singură tranzacționare
Cine trebuie să emită codul UIT?
 • Furnizorul – dacă vinde produse cu risc fiscal și le transportă pe teritoriul României, indiferent dacă clientul este o firmă românească sau nu
 • Clientul – dacă transportă pe teritoriul României produse cu risc fiscal achiziționate din afara țării

Atenție! Atunci când sunt transportate bunuri considerate cu risc fiscal, precum și alte bunuri, în RO e-Transport vor trebui declarate toate bunurile transportate.


Categorie: Național
Etichete: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Autoritatea Vamală Română (AVR), bunuri cu risc fiscal ridicat, Ministerul de Finanțe, RO e-Transport, transport
Distribuie:
Articolul anterior
[ACTUALIZARE] Una dintre victimele accidentului de la Săvârșin a decedat, iar cealaltă a fost transportată la spital
Articolul următor
Pompierii au intervenit în cursul nopții trecute pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie de pe strada Andrei Mureșanu. CODUL GALBEN este încă în vigoare pentru județul Arad

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie