Se oficializează zvonul: Aradul – pe traseul refugiaților arabi. Inspectoratul General pentru Imigrări face angajări masive de agenți pentru pază și escortă

azil horia
Distribuie:

 

– încă un semn că suntem pe traseul exodului arab în vestul Europei

Zeci de posturi de agenți de pază și escortă sunt scoase la concurs de Inspectoratul General pentru Imigrări  – este știrea venită ieri pe fluxul  comunicate de presă trimise de instituțiile statului redacțiilor. Inclusiv la  Centrul de Cazare a Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad Direcţia Migraţie – de la Horia (foto principal) – se suplimentează posturile.
Oficial, așadar, zvonul care pune Aradul pe traseul exodului arab în vestul Europei începe să dea semne… oficiale.
Citiți în continuare, integral, anunțul de anjajare detaliat.

 

Comunicat de presă – Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., Circularele D.G.M.R.U. nr. 293714 din 26.09.2016 şi 293929 din 28.09.2016, adresa D.G.M.R.U. nr. 292020 din 02.09.2016 şi fişele posturilor nr. 2834546 din 15.09.2016, nr. 2834545 din 15.09.2016, nr. 2834544 din 15.09.2016,   nr. 2869925 din 02.09.2016, nr. 2840378 din 01.09.2016,  nr. 2840379 din 01.09.2016, nr. 2840380 din 01.09.2016, nr. 2840381 din 01.09.2016, nr. 2840382 din 01.09.2016, nr. 2840383 din 01.09.2016, nr. 2840384 din 01.09.2016, nr. 2840385 din 01.09.2016, nr. 2840386 din 01.09.2016, nr. 2840387 din 01.09.2016, nr. 2882738 din 08.09.2016, nr. 2882739 din 08.09.2016, nr. 2882740 din 08.09.2016, nr. 2882741 din 08.09.2016, nr. 2882742 din 08.09.2016, nr. 2882743 din 08.09.2016, nr. 2882744 din 08.09.2016, nr. 2882745 din 08.09.2016, nr. 2882746 din 08.09.2016 şi nr. 2882747 din 08.09.2016, Inspectoratul General pentru Imigrări organizează examen/concurs în ziua de 26.11.2016, orele 11:00, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante de agent de poliţie:

 • 3 posturi de agent principal, prevăzute la poziţiile nr. 29, nr. 30 şi nr. 31 din Statul de organizare al Centrului de Cazarea a Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad-pază şi escortă- Direcţia Migraţie;
 • 1 post de agent de poliţie prevăzut la poziţia nr. 45 din Statul de organizare al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi-pază şi control acces-Direcţia Azil şi Integrare;
 • 10 posturi de agent de poliţie, prevăzute la poziţiile nr. 72, nr. 73, nr. 74, nr. 75, nr. 76, nr. 77, nr. 78,, nr. 79, nr. 80 şi nr. 81, din Statul de organizare al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti-pază şi control acces- Direcţia Azil şi Integrare;
 • 10 posturi de agent de poliţie, prevăzute la poziţiile nr. 49, nr. 50, nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57 şi nr. 58, din Statul de organizare al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timişoara-pază şi control acces- Direcţia Azil şi Integrare.

Cerinţele de pregătire prevăzute în fişele posturilor scoase la examen/concurs sunt următoarele:

Pregătirea necesară ocupantului postului:

Pregătire de bază: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de candidaţii înscrişi la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Documentul poate fi solicitat în scris secretarului comisiei de concurs.

Cap. I Condiţii cumulative necesare pentru participarea la examen/concurs

Pentru a participa la examen/concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să îndeplinească condiţiile de ocupare (cerinţele de pregătire) prevăzute în fişele posturilor;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 12. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Candidaţii declaraţi „admis” la examen/concurs, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Cap. II. Înscrierea la examen/concurs şi documente necesare, examinarea psihologică

Pentru înscrierea la examen/concurs, candidaţii vor prezenta/transmite următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Imigrări (prin depunerea cererii de înscrierii solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001)[1];
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; (diploma de bacalaureat) (copie xerox);
 • declaraţie de cunoaştere şi acceptare a condiţiilor de recrutare[2];
 1. curriculum vitae[3];
 2. copie xerox a actului de identitate;
 3. consimţământul candidatului pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar[4];
 4. declaraţia candidatului cu privire la faptul că este de acord să fie filmat în timpul desfăşurării probelor de concurs[5];
 5. dosar cu şină;

 Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00, până la data de 10.10.2016.

Prin excepţie, candidaţii care au domiciliul/reşedinţa sau locuiesc efectiv în alte judeţe, cu excepţia judeţului Ilfov, pot depune documentele necesare înscrierii la examen/concurs, personal, la structurile judeţene pentru imigrări sau centrele regionale de pe raza judeţului respectiv (http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro). În această situaţie se va respecta acelaşi termen şi program de depunere a documentelor necesare înscrierii la examen/concurs.

Documentele necesare înscrierii transmise prin alte modalităţi decât cele menţionate mai sus (ex. prin poştă, fax,e-mail, prin intermediul altor persoane, etc.) sau după data de 10.10.2016, ora 15.00, nu vor fi luate în considerare.

În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona structura în care se află posturile pentru care candidează.

 1. Examinarea psihologică

După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii înscrişi vor susţine testarea psihologică. Examinarea psihologică va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din mun. Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2.

Locul, data şi ora desfăşurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei de înscriere, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp util prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.igi.ro, la secţiunea posturi vacante.

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun la structura la care s-a înscris candidatul în cauză, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.

Cap. III. Depunerea dosarelor de recrutare

După afişarea rezultatelor la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” vor depune un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente :

 1. copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; (diploma de bacalaureat);
 2. copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 3. copia livretului militar (după caz);
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. autobiografia[6] şi tabelul nominal cu rudele[7] candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 6. o fotografie color 9×12 cm;
 7. fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 8. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare[8];
 9. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire, din care să rezulte comportamentul şi conduita candidatului în societate;
 10. declaraţie notarială, pe propria răspundere (datată cel mai devreme la data publicării anunţului de concurs) din care să rezulte că persoana care candidează;
 • nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

ATENŢIE! În termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale la evaluarea psihologică, toţi candidaţii declaraţi „apt” se vor prezenta la structura la care s-au înscris pentru a le fi înmânate trimiterile pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Dosarele de recrutare în volum complet vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti, în intervalul orar 09.00-15.00, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării celor 2 zile lucrătoare pentru înmânarea trimiterilor pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Prin excepţie, candidaţii care au domiciliul/reşedinţa sau locuiesc efectiv în alte judeţe, cu excepţia judeţului Ilfov, pot depune dosarele de recrutare în volum complet, personal, la structurile judeţene pentru imigrări sau centrele regionale de pe raza judeţului respectiv (http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro). În această situaţie se va respecta acelaşi termen şi program de depunere a dosarelor de recrutare.

Dosarele de recrutare transmise prin alte modalităţi decât cele menţionate mai sus (ex. prin poştă, fax,e-mail, prin intermediul altor persoane, etc.) sau după data de expirării termenului de depunere, nu vor fi luate în considerare.

            În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona structura în care se află posturile pentru care candidează, respectiv, Centrul de Cazarea a Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad, Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi, Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti sau Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timişoara.

Dosarele de recrutare vor fi verificate de comisia de examen/concurs, iar lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen/concurs va fi afişată pe pagina de internet a instituţiei (www.igi.ro, la secţiunea posturi vacante), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe de examen/concurs.

Cap. IV. Desfăşurarea examenului/concursului

 1. Examenul/ concursul va consta în următoarele probe:
 • proba de evaluare a performanţei fizice;
 • test scris ce va consta în rezolvarea unui test grilă;
 1. Graficul şi locul desfăşurării examenului/concursului:
 • depunerea documentelor pentru înscriere la examen/concurs 10.2016 – 10.10.2016 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-15.00);
 • centralizarea documentelor de înscriere, verificarea certificatelor de cazier judiciar şi solicitarea programării la testarea psihologică 11 – 12.10.2016;
 • evaluarea psihologică – data, ora şi locul desfăşurării evaluării vor fi stabilite de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în funcţie de numărul persoanelor înscrise şi vor fi comunicate în timp util candidaţilor prin afişare pe pagina de internet a instituţiei igi.ro, la secţiunea posturi vacante;
 • depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele la evaluarea psihologică – 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatelor;
 • înmânarea trimiterilor pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.-2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale la evaluarea psihologică;
 • depunerea dosarelor de recrutare – 5 zile lucrătoare de la data expirării celor 2 zile lucrătoare pentru înmânarea trimiterilor pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.
 • afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen/concurs – cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării primei probe de examen/concurs.
 • proba de evaluare a performanţei fizice – data şi locul desfăşurării vor fi stabilite după expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp util candidaţilor prin afişare pe pagina de internet a instituţiei igi.ro, la secţiunea posturi vacante;
 • afişarea rezultatelor la proba de evaluare a performanţei fizice – în termen de 24 de ore de la finalizarea probei de către toţi candidaţii;
 • depunerea contestaţiilor la proba de evaluare a performanţei fizice – în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • testul scris – 11.2016, ora 11.00. Locul desfăşurării va fi stabilit după afişarea notelor finale la evaluarea performanţelor fizice, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi va fi comunicat în timp util candidaţilor prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.igi.ro, la secţiunea posturi vacante;
 • afişarea rezultatelor la testul scris-în termen de 24 de ore de la finalizarea probei;
 • depunerea contestaţiilor la testul scris-în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor – în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 1. Proba de evaluare a performanţei fizice

La proba de evaluarea a performanţelor fizice se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi „admis” la evaluarea psihologică, şi-au depus dosarele de recrutare în volum complet şi îndeplinesc condiţiile de participare la examen/concurs.

Proba de evaluarea a performanţelor fizice se apreciază, are caracter eliminatoriu şi se înregistrează video.

Evaluarea performanţelor fizice se face conform următoarelor bareme:

 Categoria de solicitare fizică „accentuată”- bărbaţi

PROBE
VITEZĂ – 50m. ABDOMENE
PERF Note/grupe de vârstă PERF Note/grupe de vârstă
TIMP I II III IV V VI REP. I II III IV V VI
6”8 10 50 10
6”9 9,5 49 9,5
7”0 9 48 9
7”1 8,5 47 8,5
7”2 8 46 8
7”3 7,5 10 45 7,5 10
7”4 7 9,5 44 7 9,5
7”5 6,5 9 43 6,5 9
7”6 6 8,5 42 6 8,5
7”7 5,5 8 41 5,5 8
7”8 5 7,5 10 40 5 7,5 10
7”9 4,5 7 9,5 39 4,5 7 9,5
8”0 4 6,5 9 38 4 6,5 9
8”1 3,5 6 8,5 37 3,5 6 8,5
8”2 3 5,5 8 36 3 5,5 8
8”3 2,5 5 7,5 10 35 2,5 5 7,5 10
8”4 2 4,5 7 9,5 34 2 4,5 7 9,5
8”5 1,5 4 6,5 9 33 1,5 4 6,5 9
8”6 1 3,5 6 8,5 32 1 3,5 6 8,5
8”7 3 5,5 8 31 3 5,5 8
8”8 2,5 5 7,5 10 30 2,5 5 7,5 10
8”9 2 4,5 7 9,5 29 2 4,5 7 9,5
9”0 1,5 4 6,5 9 28 1,5 4 6,5 9
9”1 1 3,5 6 8,5 27 1 3,5 6 8,5
9”2 3 5,5 8 26 3 5,5 8
9”3 2,5 5 7,5 10 25 2,5 5 7,5 10
9”4 2 4,5 7 9,5 24 2 4,5 7 9,5
9”5 1,5 4 6,5 9 23 1,5 4 6,5 9
9”6 1 3,5 6 8,5 22 1 3,5 6 8,5
9”7 3 5,5 8 21 3 5,5 8
9”8 2,5 5 7,5 20 2,5 5 7,5
9”9 2 4,5 7 19 2 4,5 7
10”0 1,5 4 6,5 18 1,5 4 6,5
10”1 1 3,5 6 17 1 3,5 6
10”2 3 5,5 16 3 5,5
10”3 2,5 5 15 2,5 5
10”4 2 4,5 14 2 4,5
10”5 1,5 4 13 1,5 4
10”6 1 3,5 12 1 3,5
10”7 3 11 3
10”8 2,5 10 2,5
10”9 2 9 2
11”0 1,5 8 1,5
11”1 1 7 1

Categoria de solicitare fizică „accentuată”- femei

 

PROBE
VITEZĂ – 50m. ABDOMENE
PERF Note/grupe de vârstă PERF Note/grupe de vârstă
TIMP I II III IV V VI REP. I II III IV V VI
8”4 10 46 10
8”5 9,5 45 9,5
8”6 9 44 9
8”7 8,5 43 8,5
8”8 8 42 8
8”9 7,5 10 41 7,5 10
9”0 7 9,5 40 7 9,5
9”1 6,5 9 39 6,5 9
9”2 6 8,5 38 6 8,5
9”3 5,5 8 37 5,5 8
9”4 5 7,5 10 36 5 7,5 10
9”5 4,5 7 9,5 35 4,5 7 9,5
9”6 4 6,5 9 34 4 6,5 9
9”7 3,5 6 8,5 33 3,5 6 8,5
9”8 3 5,5 8 32 3 5,5 8
9”9 2,5 5 7,5 10 31 2,5 5 7,5 10
10”0 2 4,5 7 9,5 30 2 4,5 7 9,5
10”1 1,5 4 6,5 9 29 1,5 4 6,5 9
10”2 1 3,5 6 8,5 28 1 3,5 6 8,5
10”3 3 5,5 8 27 3 5,5 8
10”4 2,5 5 7,5 10 26 2,5 5 7,5 10
10”5 2 4,5 7 9,5 25 2 4,5 7 9,5
10”6 1,5 4 6,5 9 24 1,5 4 6,5 9
10”7 1 3,5 6 8,5 23 1 3,5 6 8,5
10”8 3 5,5 8 22 3 5,5 8
10”9 2,5 5 7,5 10 21 2,5 5 7,5 10
11”0 2 4,5 7 9,5 20 2 4,5 7 9,5
11”1 1,5 4 6,5 9 19 1,5 4 6,5 9
11”2 1 3,5 6 8,5 18 1 3,5 6 8,5
11”3 3 5,5 8 17 3 5,5 8
11”4 2,5 5 7,5 16 2,5 5 7,5
11”5 2 4,5 7 15 2 4,5 7
11”6 1,5 4 6,5 14 1,5 4 6,5
11”7 1 3,5 6 13 1 3,5 6
11”8 3 5,5 12 3 5,5
11”9 2,5 5 11 2,5 5
12”0 2 4,5 10 2 4,5
12”1 1,5 4 9 1,5 4
12”2 1 3,5 8 1 3,5
12”3 3 7 3
12”4 2,5 6 2,5
12”5 2 5 2
12”6 1,5 4 1,5
12”7 1 3 1

Notă :

 • toate probele se execută numai în ţinută sportivă adecvată anotimpului şi probei respective câte o singură încercare;
 • proba de viteză se execută cu startul din picioare câte doi concurenţi/cronometru;
 • proba de flexie abdominală se execută din poziţia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare, timp de două minute fără pauze, câte un concurent/cronometru;
 • toate probele se execută în aceeaşi zi, ordinea lor fiind stabilită de către examinatori;

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Este declarat „promovat” candidatul care a obţinut pentru fiecare probă, minim nota 5.00 şi minim media notelor 6.00. Baremele se aplică în funcţie de grupele de vârstă în care se încadrează fiecare candidat, astfel :

 • grupa I – până la 30 de ani (inclusiv);
 • grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
 • grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
 • grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
 • grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
 • grupa a VI-a – peste 51 de ani;
 1. Testul scris

Proba scrisă constă în susţinerea unui test tip grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video.

Nota de promovare a testului scris este minimum 7,00.

În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia reprezentanţi ai CNP-ului şi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor şi supraveghetorii, după caz.

Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei foaia de răspuns şi ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.

Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.

Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat.

În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare notă la proba de evaluare a performanţei fizice.

În cazul în care mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la testul scris şi aceeaşi notă la evaluarea performanţei fizice, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a instituției.

Cap. V. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba eliminatorie de evaluare a performanţelor fizice sau la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Contestaţiile se pot depune personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti.

Prin excepţie, candidaţii care au domiciliul/reşedinţa sau locuiesc efectiv în alte judeţe, cu excepţia judeţului Ilfov, pot depune eventualele contestaţii, personal, la structurile judeţene pentru imigrări sau centrele regionale de pe raza judeţului respectiv (http://igi.mai.gov.ro/formatiuni_teritoriale/index/ro). Şi în această situaţie se va respecta termenul pentru depunerea rezultatelor de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie de evaluare a performanţelor fizice va avea drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei de către candidat.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări şi se postează pe pagina de internet – www.igi.ro, la secţiunea posturi vacante.

Cap. VI Alte precizări

Repartizarea candidaţilor declarați „admis” se va face în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute, dacă au fost declarați ”Admis” la toate probele concursului, conform opţiunilor exprimate în scris după rămânerea definitivă a rezultatelor obţinute, în limita numărului de posturi scoase la concurs.

Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Conform art. 21 alin. 7^1 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, după încadrarea din sursă externă, poliţiştilor nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei când intervine reorganizarea unităţii.

Conform art. 21 alin. 3^2 din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţiştilor încadraţi din sursă externă, li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat..

Relaţii suplimentare cu privire la actele şi documentele necesare participării la examen/concurs, tematică, bibliografie, organizarea şi desfăşurarea acestuia se pot obţine, la sediul situat în Bucureşti, str. Lt. col. Constantin Marinescu, nr. 15 A,  sector 5, Serviciul Resurse Umane, sau la telefonul 021/410.75.13, int. 19063, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări şi preşedinţii comisiile de concurs pot emite precizări cu privire la desfăşurarea concursului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea pe pagina de internet-www.igi.ro, la secţiunea posturi vacante.

 TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE DIN CADRUL DIRECŢIEI MIGRAŢIE

Centrul de Cazarea a Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad

Tematică:

 1. Principiile generale ale Constituţiei României.
 2. Drepturile şi libertăţile fundamentale.

Bibliografie :

Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003; (Titlul I:  art. 1 – 14; Titlul II: art. 15 – 60).

Tematică:

 1. Drepturile şi îndatoririle poliţistului.
 2. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor.

Bibliografie :

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 24.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap III: art. 28 – 44; Cap IV: art. 53 – 58).

Tematică:

 1. Structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări.

Bibliografie :

Hotărârea Guvernului nr. 639 din 20 iunie 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

 1. Reglementări privind azilul în România: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil.
 2. Restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională.

Bibliografie :

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap III: art. 17 – 21).

Tematică:

 1. Reglementări cu privire la regimul juridic al străinilor: Dispoziţii generale.
 2. Intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.
 3. Regimul şederii ilegale.

Bibliografie :

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial partea I nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. I: art. 1- 5; Cap. II: art. 6 – 16; Cap. V: art. 81 – 106).

Tematică:

 1. Accesul străinilor luaţi în custodie publică în centre.
 2. Regulile de ordine interioară în centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică.
 3. Paza centrelor.
 4. Supravegherea şi escortarea străinilor pe timpul deplasării în afara centrelor. Scoaterea definitivă din centrele de cazare.

Bibliografie :

O.M.A.I.  nr. 121 din 30 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, publicat în Monitorul Oficial nr. 590 din 7 august 2014.

Tematică:

 1. Formele de pază.
 2. Atribuţiile personalului de pază.

Bibliografie :

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. II art. 6 – 21; Cap. VI art. 45 – 47).

Tematică:

 1. Protecţia informaţiilor clasificate: Definiţii. Informaţii secrete de stat. Informaţii secrete de serviciu.

Bibliografie:

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.248/12.04.2002; (Cap I: art.15; Cap.  II art. 16-30, Cap. III art. 31-33).

Tematică:

 1. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare.
 2. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

Bibliografie:

Anexa la H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.485/05.07.2002 (Cap. 2: art. 4 – 39; Cap. 3: art. 40 – 82).

Tematică:

 1. Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public.

Bibliografie:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001; (Cap. II, Secţiunea 1: art. 3 – 14).

Tematică:

 1. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării.
 2. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Informarea persoanei vizate.

Bibliografie:

Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.790 din 12.12.2001; (cap. II: art. 4 – 6; cap. IV: art. 12 – 18).

 Precizări :

 1. Candidaţii vor avea în vedere bibliografia în forma actualizată la 01.10.2016;
 2. Actele normative menţionate în bibliografie, pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în integralitate.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE DIN CADRUL DIRECŢIEI AZIL ŞI INTEGRARE

Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi, Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti şi Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timişoara

 Tematică:

 1. Principiile generale ale Constituţiei României.
 2. Drepturile şi libertăţile fundamentale;

Bibliografie :

Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003; (Titlul I:  art. 1 – 14; Titlul II: art. 15 – 60)

Tematică:

 1. Drepturile şi îndatoririle poliţistului.
 2. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor.

Bibliografie :

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 24.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap III: art. 28 – 44; Cap IV: art. 53 – 58).

Tematică:

 1. Structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări.

Bibliografie :

Hotărârea Guvernului nr. 639 din 20 iunie 2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, publicată în Monitorul Oficial nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică:

 1. Reglementări privind azilul în România: Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil.
 2. Restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională.
 3. Forme de protecţie.

Bibliografie :

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, Monitorul Oficial nr. 428 din18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap III: art. 17 – 21; Cap IV: art. 22 – 28).

Tematică:

 1. Reglementări cu privire la regimul juridic al străinilor: Dispoziţii generale.
 2. Intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.

Bibliografie :

O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial partea I nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. I: art. 1- 5; Cap. II: art. 6 – 16).

Tematică:

 1. Accesul solicitanţilor de azil şi al altor persoane în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil.
 2. Regulile de ordine interioară.
 3. Paza centrelor.
 4. Supravegherea şi escortarea solicitanţilor de azil pe timpul deplasării în afara spaţiilor închise. Scoaterea din spaţiile închise.

Bibliografie :

O.M.A.I.  nr. 130 din 25 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 2 septembrie 2016.

Tematică:

 1. Formele de pază.
 2. Atribuţiile personalului de pază.

Bibliografie :

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. II art. 6 – 21; Cap. VI art. 45 – 47).

Tematică:

 1. Protecţia informaţiilor clasificate: Definiţii. Informaţii secrete de stat. Informaţii secrete de serviciu.

Bibliografie:

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.248/12.04.2002; (Cap I: art.15; Cap.  II art. 16 – 30, Cap. III art. 31 – 33).

Tematică:

 1. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare.
 2. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

Bibliografie:

Anexa la H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.485/05.07.2002; (Cap. 2: art. 4 – 39; Cap. 3: art. 40 – 82).

Tematică:

 1. Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public.

Bibliografie:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23.10.2001; (Cap. II, Secțiunea 1: art. 3 – 14).

Tematică:

 1. Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării.
 2. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Informarea persoanei vizate.

 Bibliografie:

Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.790 din 12.12.2001; (cap. II: art. 4 – 6; cap. IV: art. 12 – 18).

Precizări :

 1. Candidaţii vor avea în vedere bibliografia în forma actualizată la 01.10.2016;
 2. Actele normative menţionate în bibliografie, pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în integralitate.

NOTĂ:   SE VOR AVEA ÎN VEDERE ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE LA DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI/ EXAMENULUI.

 APROB 

Preşedintele comisiei de examen/concurs

 AVIZAT                                                                                              ÎNTOCMIT

      Membrii comisiei de concurs                                                     Secretarul comisiei            


 

Domnule inspector general,

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________,                        CNP  ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________,  judeţul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________ forma de învăţământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie _________________________, salariat(ă) la_________________________________, starea civilă_____________, cu serviciul militar _____________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de ________________________ în vederea ocupării funcţiei de _______________________________________________, din cadrul ____________________________________.

(subunitatea /formaţiunea /compartimentul)

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura _________________                                        Data ______________

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnule inspector general,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de __________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de _______________________________________________________________________________,

(admitere/încadrare din sursă externă)

organizat de _______________________________________, sesiunea (data)_______________,

(unitatea)

declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă)/ trecut(ă) în rezervă/să-mi înceteze raporturile de serviciu, după caz.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________                                               Semnătura _______________

Declaraţie

Subsemnatul/subsemnata,________________________________________, candidat/candidată la examenul/concursul organizat de I.G.I. în vederea ocupării funcţiei/funcţiilor vacante de/din cadrul ________________________________, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca probele susţinute în cadrul examenului/concursului, să fie înregistrate audio-video.

Data:____________________                                   Semnătura:_______________

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Declaraţie

Subsemnatul/subsemnata,________________________________________, nume anterior_____________fiul/fiica lui_____________şi al___________________, născut/născută în anul ______, luna___________, ziua_____, în localitatea____________, judeţul_____________ţara____________, cetăţenie_______________, domiciliat/domiciliată în localitatea_______________, strada_______________, nr.____, bl.______scară____, etaj_____, ap._______, judeţ/sector_________, candidat/candidată la examenul/concursul organizat de I.G.I. în vederea ocupării funcţiei/funcţiilor vacante de/din cadrul ________________________________, îmi exprim consimţământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice şi a solicitării extrasului de pe cazierul judiciar.

Data:____________________                                             Semnătura:_______________

 

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei

Autobiografia se va referi obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări.

 1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior); locul şi data naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), prenumele părinţilor, domiciliul, cetăţenia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.
 2. Date privind activitatea desfăşurată:

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea  militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului.

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/ soţ şi părinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în ce ţări, perioada.

 1. Date despre rude:
 2. a) Date despre părinţii, soţia/ soţul, fraţii/ surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
 3. b) Date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
 4. c) Pentru părinţii soţiei/ soţului, fraţii/ surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele prevăzute la lit. a).

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat anterior.

În încheierea autobiografiei se va menţiona: “Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi o semnez, asumându-mi  răspunderea exactităţii tuturor datelor”.

Semnătura________________                                      Data_____________

 

TABEL NOMINAL

cu rudele candidatului

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

(nume purtat anterior)

Gradul

de rudenie

Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor  Ocupaţia Locul de muncă

(adresă/telefon)

Date privind domiciliu (a se completa corect şi complet) Consimt

la prelucrarea datelor

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.
2 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.
3 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.
4 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.
5 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.
6 ___ . ___ . ___

(zi)       (luna)      (an)

____________

localitatea

____________

judeţ (sector)

 tata ___________

mama _________

localitatea……………………………..

str. ………………………….. nr. ……

bl………  sc…….. et……… ap……..

judeţ (sector) ……………….………..

*C.N.P.

*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Data _____________                                                                                                                                                                Semnătura candidatului

 

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix: Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional (rubrică facultativă)
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior
Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

[1] Conform modelului ataşat

[2] Conform modelului ataşat

[3] Model Europass

[4] Conform modelului ataşat

[5] Conform modelului ataşat

[6] Conform modelului ataşat-se va redacta de candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.

[7] Conform modelului ataşat

[8] Conform modelului ataşat

Categorie: Știri
Etichete: angajari, centrul de refugiati, comunicat de presa, imigrari, Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne
Distribuie:
Articolul anterior
Dacă vrei să ajungi de urgență la spital, cheamă un taxi. În Arad, salvarea ajunge la tine în 3 ore jumate
Articolul următor
[EPIC] E tânăr și neliniștit, a spart alimentara din Sintea Mare și a furat un bax de prezervative!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie