[TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ] PUZ și RLU aferent „Zonă depozitare, servicii și comerț”, str. Aurel Crișan. Beneficiar: S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L

puz_clever
Distribuie:
[ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ]
Luni, 27 03 2023, Primăria Municipiului Arad, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Zonă depozitare, servicii și comerț”, Municipiul Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și C.F. nr. 308374 – Arad – inițiativa primarului.

Paragraful descriptiv

– Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Zonă depozitare, servicii și comerț”, Mun. Arad, intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și C.F. nr. 308374 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:

Beneficiar: S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L., elaborator: proiectant general S.C. ARHITECTONIC S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. BALOGH Doriana, pr.nr. 153/2022. Parcelele propuse pentru refuncționalizare sunt identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad, respectiv C.F. nr. 308374 – Arad și constituie proprietatea privată a S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L., măsoară o suprafață totală de 9.624,00 mp.. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ, include:

Foaie de capăt, adrese, Fișă de responsabilități a S.C. Arhitectonic S.R.L., Certificat de Urbanism, extras de carte funciară a O.C.P.I., Avizul de oportunitate a Primăriei Municipiului Arad, Raportul Informării şi Consultării Publicului Etapa 1, Anunțarea intenției de elaborarea P.U.Z. a Primăriei Municipiului Arad, planșe, adrese, raportul consultării
şi informării publicului Etapa a 2-a, Consultarea asupra propunerilor preliminare a Primăriei Municipiului Arad, avize, notificări, decizia etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Arad, referate, referat geotehnic, memoriu de prezentare, Regulament Local de Urbanism, Plan de Acțiune implementare investiții propuse prin PUZ.

Documentaţia poate fi consultată:

pe pagina de internet a instituției, accesând acest link, la sediul instituției, la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00. Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Relații cu Publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 07 04 2023 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției, la acest link, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected] sau prin poștă, pe adresa Primăriei Municipiului Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 75.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Zonă depozitare, servicii și comerț”, Municipiul Arad,
intravilan, str. Aurel Crișan, nr. 1-3, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 302262 – Arad și
C.F. nr. 308374 – Arad – inițiativa primarului ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, aici.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 07.04. 2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

Persoane de contact:

Director Executiv – Direcţia Comunicare – Macra Claudia, telefon: 0257/281850, int. 704 / E-mail: [email protected]

Consilier Compartimentul Relaţii Mass-Media – Mitrofan Mihai, telefon: 0257/281850, int 278 / E-mail: [email protected]

Funcţiuni propuse prin P.U.Z.:

Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei zone cu funcțiunea de zonă depozitare, servicii și comerț. Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura dinspre Str. Aurel Crișan, prin realizarea a 3 accese distincte propuse, amplasate între limita de proprietate și carosabilul existent al Str. Aurel Crișan.

Funcțiuni dominante:
– unități depozitare, servicii și comerț;
Funcțiuni complementare:
– birouri administrative;
– alei pietonale;
– alei carosabile;
– parcaje;
– amenajări tehnico-edilitare;
– platformă gospodărească;
– zone verzi.
Funcțiune admisă cu condiții:
– producție nepoluantă.
Funcțiuni interzise:
– depozitare deșeuri;
– industrie poluantă (construcții care prin activitatea lor poluează sau acumulează deșeuri).
Interdicții temporare:
– Nu este cazul.

Subunități funcționale:
IDS5c – unități depozitare, servicii și comerț P+2Ep
CcS5c – accese carosabile din drumul public
CiS5c – drum incintă
PS5c – platforme carosabile și parcaje
SPS5c – zone verzi amenajate

Indicatori urbanistici maximi propuşi:
• P.O.T. maxim admis: 70,00%;
• C.U.T. maxim admis: 1,05.

Regimul de înălţime maxim propus:

Regimul de înălțime maxim propus este P+2Ep, cu înălțimea maximă de 14,00 m (124,50 NMN). Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 41366/07.02.2023.

Retrageri ale construcţiilor față de limitele de proprietate:

• Amplasarea față de frontul stradal:
– retragerea minimă de 1,00 m – retragerea maximă de 25,00 m;
• Față de limita nordică:
– retragerea minimă de 11,90 m, iar pentru hala P+Ep existentă – retragerea minimă de 1,30 m;
• Față de limita sudică:
– retragerea minimă de 3,50 m;
• Față de limita vestică:
– retragerea minimă de 4,20 m, iar pentru hala P+Ep existentă – retragerea minimă de 2,40 m.

Spații verzi:

Se vor amenaja spații verzi în suprafață de minim 20,00 % din suprafața terenului.
Se va ține cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 572/2022 privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea suprafeței minime de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Arad.

Pe zona reglementată se vor amenaja spații verzi înierbate, cu plantații de arbori de înălțime mică/medie pentru umbrire și plante perene, perimetrale clădirilor existente și
propuse și insule de verdeață, într-un procent de minim 20,00 % (min. 1.925,00 mp), astfel:
– minim 39 arbori (1 arbore la 50 mp din suprafața zonei verzi);
– minim 385,00 mp amenajare cu plante perene (minim 20,00 % din suprafața zonei verzi);
– minim 385,00 mp zonă verde înierbată (minim 20,00 % din suprafața zonei verzi);
– minim 1 arbore pentru umbrire zonă parcaje la 4 locuri parcare.

Parcaje:

Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.
Platformele carosabile sau parcajele vor asigura locurile de parcare necesare conform Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, Anexa 5, astfel:

Construcții depozitare și producție nepoluantă – vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:
– activităţi desfăşurate pe o suprafaţa de 10 ÷ 100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
– activităţi desfăşurate pe o suprafaţa de 100 ÷ 1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
– activităţi desfăşurate pe o suprafaţa mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 mp.
Construcții pentru servicii: câte un loc de parcare pentru 10 – 40 salariaţi, cu un spor de 30% pentru clienți;
Construcţii comerciale – vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:
– un loc de parcare la 200 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 mp;
– un loc de parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400 ÷ 600 mp;
– un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurată a construcției pentru complexe comerciale de 600 ÷ 2.000 mp;
– un loc de parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

Vor fi amenajate cca. 43 locuri parcare autoturisme angajați și clienți și platformă carosabilă, conform cu specificul activității desfășurate și prevederile Hotărârii nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, Anexa 5.

Circulații și accese:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura dinspre Str. Aurel Crișan, prin realizarea a 3 accese distincte propuse, amplasate între limita de proprietate și carosabilul existent al Str. Aurel Crișan.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de
stingere a incendiilor.

Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.

Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

Utilități:

Se vor realiza branșamente la rețelele edilitare existente în zonă. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.

Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltatori sau cumpărători, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.

Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare
menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea de depozitare, servicii și comerț, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul.

Biroul de presă al PMA

Categorie: Administrație
Etichete: PUZ, RLU, S.C. CLEVER SOLUTIONS POINT S.R.L, str. Aurel Crișan, Zonă depozitare servicii și comerț
Distribuie:
Articolul anterior
Zonele de colectare deșeuri nu au desemnat operator. Cu toate acestea, A.D.I. Deșeuri spune că „monitorizează întregul proces de gestionare a deșeurilor”
Articolul următor
O femeie a fost găsită SPÂNZURATĂ într-o anexă a domiciliului său de pe strada Clopotului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

predare cf halmagiu2 1 large

Comuna Hălmagiu este cadastrată integral

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Arad a finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe întreg teritoriul comunei Hălmagiu. Au fost predate administrației locale 13 000 de cărți funciare și…
cionca charlie ottley ghioroc1 1 large

Cionca, acum și pe Netflix!

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru celebrul serial „Flavours of Romania”, a filmat miercuri în județul Arad, pentru sezonul trei al producției difuzate de Netflix. În baza prevederilor Legii 544…