[ACTUALIZARE] E BĂTAIE pe cele 11 posturi de AJUTOR DE ȘEF DE POST scoase la concurs de IPJ Arad: 234 de CANDIDAȚI s-au ÎNSCRIS!

ipj arad
Distribuie:

 

 

234 DE CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI, PENTRU CELE 11 POSTURI DE AJUTOR DE ȘEF DE POST

234 de candidați s-au înscris la concurs, pentru cele 11 posturi de ajutor șef de post, prin încadrare directă, din sursă externă.

Informații complete cu privire la modalitatea de desfășurare a concursului se regăsesc, pe site-ul Inspectoratului de Poliție al  Județului Arad în secțiunea https://ar.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-privind-ocuparea-a-11-posturi-vacante-de-ajutor-sef-de-post-din-cadrul-inspectoratului-de-politie-judetean-arad-prin-incadrare-din-sursa-externa

În perioada 11 – 19 octombrie a.c., candidații, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

La data de 23 octombrie a.c., va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

 SUCCES TUTUROR CANDIDAȚILOR!

[TITLUL INIȚIAL] (14 septembrie, 2021) Concurs de încadrare din sursă externă pentru 11 posturi vacante de AGENȚI DE POLIȚIE – ajutor șef de post – în cadrul IPJ Arad [VEZI CONDIȚII]

[ANUNŢ]

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare și cu Nota-Raport nr. 230771/08.09.2021;

Inspectoratul de Poliție Județean Arad, cu sediul în municipiul Arad, str.Vârful cu Dor, nr.17-21, organizează, CONCURS:

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE  LA CONCURS

Pentru ocuparea unui număr de 11 posturi vacante de agent de poliție-ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 Secția 1 Poliție Rurală Arad

-ajutor șef post la Postul de Poliție Secusigiu, poziția 838 din statul de organizare al unității

Secția 2 Poliție Rurală Arad

-ajutor șef post la Postul de Poliție Iratoșu, poziția 858 statul de organizare al unității

Secția 3 Poliție Rurală Chișineu-Criș

-ajutor șef post la Postul de Poliție Simand, poziția 889 din statul de organizare al unității

-ajutor șef post la Postul de Poliție Mișca, poziția 907 statul de organizare al unității

-ajutor șef post la Postul de Poliție Șepreuș, poziția 917 statul de organizare al unității

Secția 5 Poliție Rurală Ineu

-ajutor șef post la Postul de Poliție Bocsig, poziția 932 din statul de organizare al unității

Secția 7 Poliție Rurală Lipova

-ajutor șef post la Postul de Poliție Zăbrani, poziția 1006 statul de organizare al unității

Secția 8 Poliție Rurală Săvârșin

-ajutor șef post la Postul de Poliție Bârzava, poziția 1017 statul de organizare al unității

-ajutor șef post la Postul de Poliție Săvârșin, poziția 1028 statul de organizare al unității

Secția 9 Poliție Rurală Sebiș

-ajutor șef post la Postul de Poliție Buteni, poziția 1047 statul de organizare al unității

Secția 10 Poliție Rurală Gurahonț

-ajutor șef post la Postul de Poliție Hălmagiu, poziția 1079 statul de organizare al unității

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris şi vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

-să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

-să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

-să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

-dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

-să deţină permis de conducere cat. „B”.

-să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel secret de serviciu;

-să dețină/să obțină aviz de desemnare ca organ de cercetare penală al poliției judiciare și polițist rutier;

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef post scoase la concurs din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad urmând ca repartizarea pe post a  candidaților declarați ,, admis”  să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

 Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate în format PDF și transmise împreună la adresa de e-mail [email protected] (documentele transmise la orice altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare)

Înscrierea se realizează, în perioada 13-24.09.2021 ( inclusiv în zilele nelucrătoare; pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail [email protected].

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față /verso) și este lizil;

– toate documentele de înscriere solicitate să fie scanate în format .pdf (nu intr-un alt format) si vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul  Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef post).

 Atenţie! – Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.    

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de pe aceeași adresă, respectiv [email protected], precizându-se  numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel 0257206832, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul  Resurse Umane din cadrul IPJ Arad din mun.Arad, str.Vârful cu Dor, nr.17-21, în vederea clarificării.

 ATENȚIE! Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată.

 Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât exclusiv prin e-mail, (la adresa indicată în anunț respectiv [email protected])  astfel că cererile transmise în aceste moduri, nu vor fi luate în considerare.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

-cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV(Anexa nr. 3) ;

-copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat-scanată față/verso și foaie matricolă );

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3838/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ).

(Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

-copii ale actului de identitate și dacă este cazul a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare/adeverință I.T.M. şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau a livretului militar;

-copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

-autobiografia  (întocmită olograf conform cerințelor din Anexa 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 5);

-extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);

-o fotografie color 9×12 cm;

-adeverinţă eliberată de către medicul de familie (Anexa 6) însoțită de consimțământ informat (Anexa 7) în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;

-aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

-declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 8);

-copie permis de conducere categoria B.

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate,  la data de 05.10.2021, pe pagina de internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro  Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

 Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Arad, http://ar.politiaromana.ro  Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.  

 Secţiunea a IV-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1) Probă de evaluare a performanței fizice;

 2) Proba scrisă-test scris tip grilă.

1) Proba de evaluare a performanței fizice

 Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016.

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiţei prezentate (Anexa 9).

Proba se desfăşoară numai în săli de sport.

Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3’20”.

Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, prin postarea unui anunț pe pagina de Internet a IPJ Arad http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail [email protected].

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a IPJ Arad http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs , cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a IPJ Arad http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Candidații declarați ”respins” la proba de evaluare a performanțelor fizice nu vor fi planificați la proba scrisă.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs

 Atenţie!Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

2) Proba scrisă

Proba scrisă, va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.10.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail [email protected]  sau la nr. de fax 0257253151 sau 0257206836.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Secţiunea a V-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

 Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși pe posturi, în limita locurilor scoase la concurs.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba de evaluare a performanței fizice.

În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Atenție! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Secțiunea a-VI-a– Reguli privind examinarea psihologică și medicală pentru candidații declarați ”admis”, prin modalitatea încadrării directe

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi comunicate candidaților declarați ,, admis” în timp util, prin postare pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Atenţie! Candidații nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul candidaților declarați ”admis”, nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

-Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

-Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea online a dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;

-După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;

-Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a IPJ Arad, http://ar.politiaromana.ro Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;

-La proba de evaluare a performanței fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;

-În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;

-Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

-menținerea distanțării sociale;

-purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul;

-nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

-înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Arad, https://ar.politiaromana.ro/secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Candidații au obligația să citească cu atenție anunțul , să respecte cerințele și organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului, neputând invoca ulterior necunoașterea acestora!

Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezentul anunț.

ANEXA 1 –  ANEXA 2 – ANEXA 3 – ANEXA 4 – ANEXA 5 – ANEXA 6 – ANEXA 7 – ANEXA 8 –ANEXA 9

CALENDARUL ORIENTATIV al concursului de încadrare directă organizat în vederea ocupării unor posturi de ajutor șef de post în scopul reducerii deficitului de personal în unitățile Poliției Române

13.09.2021 – Publicarea anunţului privind organizarea concursului/ examenului

13.09-24.09.2021, inclusiv – Înscrierea candidaţilor la concurs/examen  și depunerea de către candidaţii înscrişi a dosarului de recrutare –Exclusiv online

01.10.2021 – Activitatea de analiză a dosarelor și validare/invalidare a candidaturilor

05.10.2021 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor

11.10.-19.10.2021 – Desfășurarea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice inclusiv rezolvarea eventualelor contestații

23.10.2021 –Desfășurarea probei scrise și publicarea rezultatelor

24.10.2021 (24 de ore de la afișarea rezultatului) – Depunerea eventualelor contestaţii la proba scrisă

24.10-26.10.2021 (două zile lucrătoare  de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor) – Soluţionarea eventualelor contestaţii depuse faţă de rezultatul probei scrise, de către comisia de soluţionare a contestațiilor, consemnarea şi afişarea rezultatelor la contestaţii. Stabilirea şi afişarea rezultatelor finale ale concursului/examenului.

 

Categorie: Știri
Etichete: angajari sursă externa 2021, concurs sef de post, IPJ Arad, politie, politisti
Distribuie:
Articolul anterior
Toate gimnastele de la CSM au urcat pe podium
Articolul următor
ZONA LIBERĂ CURTICI: de la „cea mai opacă afacere din județul Arad” pe stil nou – la „cel mai pervers teatru de manevre politico-securiste” pe stil vechi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

cod portocaliu 1 scaled

ATENȚIE! COD PORTOCALIU pentru județul Arad

În această după-amiază, 24 mai 2024, în intervalul orar 13:55- 15:30 meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu pentru județul Arad, localitățile: Șiria, Covăsânț.  Se vor semnala averse torențiale…
profesori almas large

Profesori almășeni în Cipru

Timp de o săptămână, la prima mobilitate, în cadrul proiectului Erasmus+, un grup de profesori de la Școala gimnazială „Lazăr Tâmpa” din Almaș au participat la workshopuri de dezvoltare și…