[ANUNȚ] Cantina Municipală Arad organizează concurs pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante

cantina municipala arad
Distribuie:

 

Centrul Social Cantina Municipală Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual, în data de 11.12.2017 ora 10, proba scrisă, interviul în data de 13.12.2017, ora 13,00 după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale:

– are cetăţenia română şi domiciliul în România;

–  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta, minimum 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Compartimentul Resurse umane salarizare

1 post de inspector de specialitate debutant – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, juridice sau economice

– vechime în activitatea – fără vechime în muncă

Compartimentul juridic și Achiziții publice

1 post de consilier juridic debutant – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic

– vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

Compartimentul Contabilitate

1 post de inspector de specialitate I – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic

– vechime în specialitatea studiilor – minim 9 ani

Compartimentul Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD

1 post de inspector de specialitate debutant – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

– vechime în activitate – fără vechime în muncă

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii înscrişi la concurs și care au fost declaraţi admişi la selectarea dosarelor.

Compartimentul preparare și distribuție hrană

3 posturi muncitor calificat I – pe durată nedeterminată

– nivelul studiilor – generale

– vechime în activitate – minim 2 ani.

Concursul va consta dintr-o probă practică și interviu pentru candidații înscriși la concurs și care au fost declarați admiși la selectarea dosarelor pentru ocuparea postului de muncitor calificat I.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscriere la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică;

– carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;.

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ;

– adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

– curriculum vitae;

Adeverinţă care să atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe propie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, telefon 0357/427507.

Centrul Social Cantina Municipală Arad

România 310318 Arad B-dul Revoluției nr. 93 tel. +40-357-427527 fax +40-357-427507

e-mail : [email protected]

Categorie: Știri
Etichete: Cantina Municipală Arad, concurs, conditii, depunere dosare, posturi vacante
Distribuie:
Articolul anterior
[ACTUALIZARE] Sănătatea şi agricultura au fost temele principale abordate în cea de-a doua zi a vizitei delegaţiei arădene în China
Articolul următor
Glad Varga: „Legea prevenirii va contribui la îmbunătăţirea mediului de afaceri”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie