Pentru a putea acoperi o parte din consumul propriu de energie electrică, Municipiul Arad dorește amenajarea și punerea în funcțiune a unui generator fotovoltaic, cu conectare de tip prosumator la rețeaua de distribuție națională

panouri-fotovoltaice
Distribuie:
În vederea acoperirii unei fracțiuni din consumul propriu de energie electrică, Municipiul Arad dorește amenajarea și punerea în funcțiune a unui generator fotovoltaic, cu conectare de tip prosumator la rețeaua de distribuție națională (SEN).

Astfel, consilierii locali au votat în ședința de miercuri, 14 decembrie, aprobarea proiectului privind „Producerea de energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, indicatorii și bugetul acestuia, în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.

Apelul de proiecte a fost deschis în data de 8.11.2022 și este de tip competitiv,

cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare 15.12.2022, stabilit în corelare cu cadrul de performanță al POIM și termenul de eligibilitate al cheltuielilor POIM, care este 31.12.2023.

Municipiul Arad depune în cadrul acestui apel cererea de finanțare

pentru proiectul „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, care vizează înființarea și dotarea unui parc fotovoltaic pentru consum propriu, amplasat pe un teren în suprafață de 28.073 mp din Zona Industrială Arad-Sud.

Terenul propus pentru montarea de panouri fotovoltaice

este amplasat în Cartierul Aradul Nou (Zona Industrială Arad-Sud), identificat prin CF nr. 363362 Arad, teren care, la ora actuală, nu este utilizat sub nicio formă. Suprafața necesară investiției propuse este de 28.073 mp. Concomitent se realizează o analiză a sistemului de alimentare cu energie electrică, ținându-se cont de posibilitățile de putere pentru alimentare oferite de parcul fotovoltaic propus, avizele de principiu obținute de la diverse autorități și se vor analiza toate posibilitățile de asigurare a necesarului de energie electrică.

Parcul fotovoltaic va fi racordat la rețeaua electrică de distribuție,

ceea ce va conduce la diminuarea cheltuielilor cu plata serviciilor de furnizare a energiei electrice ale Municipiului, degrevarea bugetului local de cheltuielile de realizare a unor investiții privind producerea de energie din surse regenerabile și, totodată, la diminuarea emisiilor poluante.

Contribuția publică acordată

pentru proiectele finanțate prin Obiectivul Specific 11.2. Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale este de 100%, din valoarea cheltuielilor eligibile, astfel: 85% din Fondul de Coeziune și 15% de la Bugetul de Stat.

Obligațiile beneficiarului (municipiul Arad)

Beneficiarul finanțării are obligația de a suporta cheltuielile neeligibile și eventualele cheltuieli
conexe ce pot apărea pe parcursul derulării investiției, cât și cheltuielile cu operarea și întreținerea investiției, după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.

Bugetul proiectului

Valoarea totală a proiectului „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”
este de 6.372.053,94 lei (cu TVA inclus), repartizată astfel:

  • Valoarea cheltuielilor eligibile: 4.946.189,88 lei.
  • Valoarea cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA neeligibil aferent):1.425.564,06 lei
Conform Studiului de Fezabilitate, 

sistemul fotovoltaic a fost dimensionat ținând cont de consumul anual de energie electrică, cerințele beneficiarului, cât și de suprafața de acoperit existentă. Suplimentar față de acest scenariu sunt necesari 1200 mc de beton pentru a susține trakerele și sistemul de susținere cu trakerele.

Componentele principale ce alcătuiesc generatorul fotovoltaic:

1. Suportul de susținere a panourilor fotovoltaice cu rol de fixare la sol, astfel încât unghiul de înclinație a panoului fotovoltaic față de o suprafață orizontală să fie optim. Pentru acest proiect s-au folosit sisteme de susținere unde panourile fotovoltaice pot fi montate în mod portret. Lungimea unei mese poate fi de 24 sau 12 module fotovoltaice, montate pe câte două rânduri, fiecare masă având 48 sau 24 de panouri cu o putere de 550 W.

2. Panourile fotovoltaice, ce transformă energia solară în energie electrică. Acestea sunt
conectate în serii de diferite mărimi, cu posibilitatea de conectare în paralel, astfel încât să fie îndeplinite condițiile de intrare în conducție a invertorului electric fotovoltaic.

3. Circuitele electrice DC de curent continuu sunt toate circuitele electrice ce fac legătura
între panourile fotovoltaice și invertoarele electrice fotovoltaice. Cablurile ce transportă curentul electric continuu sunt cabluri speciale, rezistente la intemperii și la radiație ultravioletă, cu dublă izolație și pot suporta o tensiune nominală de cel puțin 1500 V. Acestea se dimensionează în funcție de amplasament, mod de pozare și curentul maxim ce va fi transportat de la panouri către invertoare.

4. Invertorul fotovoltaic modifică curentul electric direct DC, în curent electric alternativ AC, cu caracteristicile definite de legislația de specialitate; tensiune, intensitate, frecvență, armonici, etc.

5. Tablourile electrice cu rol de adăpostire și de protecție împotriva factorilor externi a
echipamentelor de protecție a tuturor aparatelor electrice, panorilor fotovoltaice, invertoare, circuite electrice.

6. Circuitele electrice AC de curent alternativ, acestea se regăsesc între invertorul electric și tablourile electrice fotovoltaice. Pot fi pozate în tencuială, aparent, prin tuburi de
protecție sau paturi de cabluri.

7. Circuitele electrice de 20 kV, se vor poza îngropat. Acestea vor face legătura electrică
între punctele de transformare aflate în interiorul incintei și punctul de racord ce se va afla în partea de sud a percelei.

8. Sistemul de monitorizare și control al invertoarelor ajută la exploatarea facilă a
generatorului fotovoltaic, transmițând informații de la invertor către un data loger, echipament ce are mai multe intrări și o ieșire către internet și poate înmagazina informațiile pe o perioadă lungă de timp, infomații/date primite de la invertor.

9. Sistemul de măsură a energiei electrice este compus dintr-un contor bidirecțional cu
măsură indirectă, integrat în sistemul de date a generatorului fotovoltaic, prin invertor și mai apoi, prin dată loger.

10. Sistemul de echipotențialitate electrică este cuprins dintr-o rețea de conductori ce pun la același potențial toate echipamentele electrice. Acest sistem unește structura metalică, suportul metalic de sol, cu panourile fotovoltaice, după care, printr-un conductor va
descărca sarcinile electrostatice la pământ printr-o priză de pământ, diferită de priza de pământ de lucru, cât și față de priza de pământ a paratrăsnetului.

11. Priza de pământ de lucru ce leagă toate carcasele metalice ale echipamentelor, invertoare, tablouri electrice, consumatori, etc. Aceasta trebuie să aibă cel mult 4 ohm și
va fi diferită de priza pământ a paratrăsnetului.

12. Priza de pământ a paratrăsnetului va fi una separată de celelalte prize, rezistența de
dispersie a acestei prize de pământ va fi de cel mult 10 Ohm. Execuția prizelor de pământ se va face conform proiectelor și a legislației în vigoare. Paratrăsnetul va fi corect dimensionat în vederea protecției întregii zone și printr-un calcul de specialitate a proiectantului. Se va alege varianta optimă de paratrăsnet, respectiv captator sau cu amorsare.

13. Punctul de transformare – acesta va fi montat în interiorul oarcului fotovoltaic și este
alcătuit din anvelopa de beton prefabricată sau construită, echipamente de medie tensiune 20kV cu protecțiile specifice liniilor electrice de 20kV, transformator 0,4kV/20 kV, de cel puțin 400 kVA, puterea exactă a acestuia se va stabili prin proiectul tehnic, la fel și dimensionarea și alegerea echipamentelor și a protecțiilor necesare. Acesta va fi dotat cu instalații, circuite auxiliare, iluminat, prize, etc. Ventilația va trebui dimensionată corespunzător, conform specificațiilor producătorului pentru echipamentele principale, celulele de medie tensiune, transformatorul de putere. Punctul de transformare în anvelopă din beton va fi poziționat pe un pat de pietriș și nisip, puțin înălțat față de cota terenului, conform specificațiilor producătorului, dacă se va folosi un punct de transformare prefabricat.

14. Sistemul de alarmă-antifurt și supraveghere video – acesta va proteja perimetral
capacitatea fotovoltaică, având senzori de mișcare și camere de supraveghere video, conform legislației în vigoare, proiectul de supraveghere video și alarmă antiefracție va fi proiectat de un proiectant de specialitate.

15. Împrejmuire (450 ml) – va fi realizată din plasă de sârmă galvanizată, amplasată pe stâlpi metalici din țeavă rectangulară, înglobați în beton. Stâlpii vor fi amplasați la 2,5 m interax. Înălțimea gardului va fi de 2,0 m și va fi prevăzută o poartă de acces în perimetru de 5 m lățime.

Modul de conectare la rețea

În acest moment, amplasamentul propus nu este conectat la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice ce deservesc companiile din zonă, tot în imediata vecinătate există puncte de aprindere și alimentare a sistemului de semaforizare.

Lotul pe care se vor poziționa generatoarele fotovoltaice vor fi alimentate printr-un racord de 20 kV cu măsură și punct de delimitare pe celulă de măsură de 20 kV. Din acest punct de
racord se vor alimenta punctele de transformare a celor două generatoare fotovoltaice, fiecare dotat cu câte un transformator de 400 kVA, poziționate și protejate într-o anvelopă de beton, dotate cu celulă de linie, celula transformatorului și rețele de servicii auxiliare.

Coloanele se vor conecta PR Punctul de racord de PT punctele trafo, vor fi îngropate în pământ, corect dimensionate în faza de proiectare.

Ce s-a aprobat 
  • proiectul „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, în vederea finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.
  • Descrierea investiției și indicatorii aferenți proiectului „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, document prezentat în Anexa 1 la Hotărâre.
  • valoarea totală a proiectului „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, în cuantum de 6.372.053,94 lei (cu TVA inclus), conform Bugetului proiectului, prezentat în Anexa 2 la hotărâre.
  • contribuția proprie, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.425.564,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”.
  • Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”, necesare pentru implementarea proiectului în condiții optime, cât și cheltuielile cu operarea și întreținerea investiției, după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate se vor asigura din bugetul local.
  • Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului care decurg din modificări ale documentației tehnice, ca urmare a măsurilor de atenuare/compensare a unui potențial impact asupra mediului, înțelegând că respectivele costuri sunt necesare pentru implementarea proiectului.
  • Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Categorie: Administrație
Etichete: apel de proiecte, conectare de tip prosumator la rețeaua de distribuție națională, generator fotovoltaic, primaria arad, „Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad”
Distribuie:
Articolul anterior
ISU Arad participă la primul exercițiu tactic transfrontalier pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență
Articolul următor
(Și) Adrian Wiener se laudă cu „scăderea de la 19% la 5% a TVA-ului pentru livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie