Plângere penală la DNA împotriva CNAIR, DRDP Timișoara și OCPI Arad pentru abuz în serviciu: Statul Român i-a lăsat pe oameni și fără terenuri, și fără bani în cazul exproprierilor pentru „Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est”

centura_est_arad
Distribuie:
„Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est” dă numai bătăi de cap. Statul român i-a lăsat pe oameni și fără terenuri și fără bani

Până în acest moment, statul român nu a făcut altceva decât să exproprieze cele aproximativ 400 de familii, fără să le dea efectiv vreun ban. Pur și simplu s-au făcut operările în sistem și au fost modificate CF-urile, din luna noiembrie 2022 statul devenind proprietar pe terenurile care fac obiectul exproprierii, fără ca banii pentru despăgubiri să fi fost achitați înainte, adică anterior modificărilor în Cartea Funciară, astfel cum prevede legea. Adică, statul român i-a lăsat pe oameni și fără terenuri și fără bani, nefiind exclus faptul ca plățile să dureze ani de zile sau chiar să fie intentate procese pentru neplată care să presupună sume suplimentare ca și despăgubiri pe număr de zile de întârziere.

Printr-o Hotărâre de Guvern a fost aprobată lista imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, fiind aprobată și lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor  

Prin HG nr.866/2022 (adoptată în 6 iulie 2022)  privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est”, a fost aprobată lista imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, fiind aprobată și lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în Anexa nr.2 la HG.

Potrivit art.3 alin.1 si 2 din HG nr.866/2022,

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, (…) se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitolul 03 Transport rutier, titlul 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, articolul 58.03 Programe din Fondul de Coeziune – FC.

Sumele individuale prevăzute la alin.1 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, (…) la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art.1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.”

Deposedarea proprietarilor și intabularea Statului Român s-a făcut pe viteză, cu încălcarea legii, înainte de plata despăgubirilor

chiar dacă transferul dreptului de proprietate de la expropriat la expropriator nu poate avea loc în nicio situație anterior plății sumelor de bani stabilite cu titlu de despăgubire, astfel încât în mod nelegal s-a solicitat și s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al Statului Român în Cartea Funciară și intabularea dreptului de administrare al CNAIR în aceeași carte funciară, asupra terenurilor ce au fost expropriate, cât timp proprietarii nu au fost nici până în prezent despăgubiți.

In temeiul Hotărârii de Guvern nr.866/2022, CNAIR SA a emis decizia de expropriere nr. 1188/28.09.2022, iar prin încheierea OCPI-BCPI Arad nr.119151/07.10.2022 s-a dispus intabularea dreptului de proprietate al Statului Român în Cartea Funciară și intabularea dreptului de administrare al CNAIR în aceeași carte funciară, asupra terenurilor ce au fost expropriate, cu toate că nu s-au achitat până în prezent despăgubirile stabilite.

Întrucât deposedarea de terenurile deținute și pierderea dreptului de proprietate au avut loc înainte ca proprietarii să fi fost în vreun fel despăgubiți, s-a produs o încălcare a prevederilor art.9 alin.4 din Legea nr.255/2010, precum și a art.44 alin.3 din Constituția României, care stabilesc faptul că nimeni nu poate fi expropriat decât după o prealabilă despăgubire.

Totodată, prin această modalitate de imposedare, fără plata la timpul cuvenit a vreunei despăgubiri, s-a produs și un folos evident Statului Român și CNAIR, care a dobândit proprietatea asupra terenurilor fără a plăti contravaloarea acestora, bucurându-se în continuare, până la data plății efective, de sumele de bani ce ar fi trebuit să intre deja în patrimoniul proprietarilor cu titlu de despăgubiri.

Au fost depuse la DRDP Timișoara mai multe cereri pentru plata despăgubirilor, însoțite de actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenurilor, dar degeaba

Cu toate că au trecut până în prezent aproape 5 luni de la data la care s-a produs  exproprierea și s-a pierdut uzul și proprietatea terenurilor mele (28.09.2022), și deși trebuia ca pierderea proprietății să fie precedată de o justă despăgubire, expropriatorul CNAIR SA nu a numit încă, așa cum se impune potrivit legii, Comisia pentru verificarea dreptului de proprietate, pentru ca sumele de bani cuvenite cu titlu de despăgubire să poată fi încasate de proprietari (la acest moment foști proprietari, statul fiind intabulat pe terenuri).

Potrivit art.18 din Legea nr.255/2010,

în termen de 5 zile de la emiterea Deciziei de expropriere nr. 1188/28.09.2022, deci până în data de 03.10.2022, CNAIR SA în calitate de expropriator ar fi trebuit să constituie Comisia de verificare a dreptului de proprietate.

Astfel, conform legii, este imposibil ca efectul exproprierii să se fi produs de la data de 28.09.2022 prin emiterea Deciziei de expropriere (care a fost între timp și intabulata în cartea funciară), iar reprezentanții autorității expropriatoare să tergiverseze derularea procedurilor de expropriere prin omisiunea de a constitui Comisia de verificare a dreptului de proprietate prevăzuta de art. 18 din lege, blocând astfel procedura de efectuare a plății despăgubirilor.

Plângere penală depusă la DNA pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu

Cum de la data emiterii Deciziei de expropriere și până în prezent au trecut aproape 5 luni, fără ca procedura de verificare a dreptului de proprietate al persoanelor expropriate să fi început măcar prin numirea comisiei prevăzute de lege, deși prin cererile depuse la DRDP Timișoara s-a solicitat acest lucru începând încă din data de 18.08.2022, și cum deja proprietarii au fost deposedați efectiv de terenuri, a fost formulată și depusă la DNA Timișoara o plângere penală prin care se solicită efectuarea de cercetări în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor din cadrul CNAIR SA (director general – ing. Cristian Pistol), DRDP Timișoara (director regional – ing. Pordea Nicoleta, director implementare proiecte – ing. Ghilezan Olimpiu și șef serviciu exproprieri – ing. Muntean Paul) și OCPI – BCPI Arad  (registrator Dina Savi, asistent Petru Adrian Țicală), vinovate de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de dispozițiile art.297 alin.1 Cod penal prin raportare la prevederile art.132 din Legea nr.78/2000.

Proprietarul deposedat apreciază în conținutul plângerii formulate că
  • au existat îi încă produc efecte mai multe încălcări ale atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege în sarcina unor funcționari publici din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR SA, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri – DRDP Timișoara și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară – OCPI-BCPI Arad.
  • în mod abuziv și cu încălcarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite prin lege (art.18 din Legea nr.255/2010), reprezentanții CNAIR SA (director general – ing. Cristian Pistol) sau DRDP Timișoara (director regional – ing. Pordea Nicoleta) nu au numit până în prezent Comisia de verificare a dreptului de proprietate, neîndeplinire a obligațiilor ce are ca efect întârzierea primirii despăgubirilor cuvenite, stabilite prin Anexa nr.2 la HG nr.866/2022, fiind astfel îndeplinite condițiile de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art.297 alin.1 C.pen.
  • Neîndeplinirea obligațiilor legale amintite a produs și un folos evident Statului Român și CNAIR SA, care au dobândit proprietatea, respectiv dreptul de administrare asupra terenurilor fără a plăti contravaloarea acestora, bucurându-se în continuare, până la data plății efective a despăgubirii, atât de terenurile ce mi-au aparținut în proprietate cât și de sumele de bani ce ar fi trebuit să intre deja in patrimoniul meu cu titlu de despăgubiri, astfel încât consider că în cauză sunt aplicabile și prevederile art.132 din Legea nr.78/2000.
  • Tot în mod abuziv și prin încălcarea legii consider că reprezentanți ai CNAIR SA – DRDP Timișoara, ori persoane împuternicite de aceștia, au solicitat înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român, iar reprezentanți ai OCPI – BCPI Arad (registrator Dina Savi, asistent Petru Adrian Țicală) au dispus cu încălcarea legii (art.9 alin.4 din Legea nr.255/2010 si art.44 alin.3 din Constituție) admiterea cererii, cât timp exproprierea nu putea produce efect înainte de plata efectivă a despăgubirilor.
  • au mandatat o societate comercială, SC PROMETER M&G SRL, să realizeze în numele și pentru Statul Român toate activitățile legate de procedurile de expropriere a imobilelor aferente lucrării publice de interes național „Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est” și să reprezinte Statul Român în relația cu diverse autorități, printre care și Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară, încheind în acest sens actul de Mandat nr.180/1457/04.10.2022 prin Serviciul de exproprieri din cadrul CNAIR SA – DRDP Timișoara. Fiind vorba de atribuții de reprezentare stabilite prin lege în sarcina funcționarilor publici din cadrul CNAIR SA, acestea nu puteau fi transmise pe calea unui mandat civil către o societate comercială privată, angajații societății comerciale neavând abilitarea exercitării unor atribuții pe care legea le dă în acest caz în mod expres doar funcționarilor publici din cadrul CNAIR SA.
  • Prin încălcarea prevederilor legale s-a produs și un prejudiciu în dauna CNAIR SA, având în vedere faptul că respectivul Mandat a fost acordat in baza unui Contract de prestări servicii încheiat sub nr.550/370/06.12.2021 între CNAIR SA – DRDP Timișoara si SC PROMETER M&G SRL, contract prin care în fapt s-au plătit sume de bani de către o companie publică pentru ca o societate comercială privată să exercite actele și atribuțiile pe care trebuia să le îndeplinească funcționarii publici, remunerați la rândul lor în vederea îndeplinirii acelorași atribuții de serviciu.
  • Neîndeplinirea de către funcționarii publici din cadrul CNAIR SA a obligațiilor legale amintite, prin cedarea respectivelor atribuții către o societate privată, a produs și un folos respectivei societăți care a prestat servicii plătite, precum și funcționarilor publici care deși remunerați în cadrul CNAIR au eludat în acest fel onorarea propriilor atribuții de serviciu, astfel încât consider ca în cauză sunt aplicabile și prevederile art.132 din Legea nr.78/2000.

– acestea fiind câteva dintre considerentele dezvoltate pe larg în conținutul plângerii penale.

În concluzie,

e cale lungă până la luarea în serios de către DNA a plângerii formulate și cercetarea tuturor aspectelor menționate. Mai mult, chiar dacă s-ar efectua plata măcar de frica DNA, infracțiunea rămâne, abuzul fiind comis prin deposedarea fără plata anterioară a despăgubirilor.

Articole asociate:

Hotărârea de Guvern privind exproprierile terenurilor din Arad, Fântânele și Vladimirescu, pe traseul viitoarei Centuri de Est a Municipiului Arad a fost publicată la transparență

PORR CONSTRUCT și o asociere (cel puțin) interesantă de firme de casă sunt cei doi ofertanți pentru proiectarea și execuția „Centurii Est” a municipiului Arad

Categorie: Știri
Etichete: abuz în serviciu, CNAIR, deposedarea fără plata anterioară a despăgubirilor, DNA Timișoara, DRDP Timişoara, exproprieri, OCPI Arad, Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est
Distribuie:
Articolul anterior
Adi Duma – noul tobar și cel mai tânăr membru al Q Band
Articolul următor
Opt școli din România vor beneficia de fonduri pentru digitalizare în cadrul proiectului pilot inițiat de eurodeputatul Victor Negrescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

baqcalaureat 2024 large

Încep probele de la BACALAUREAT 2024

Luni, 17 iunie, Bacalaureatul 2024 începe cu probele de competenţe. În județul Arad, un sfert dintre elevii care au terminat clasa a XII-a nu s-au înscris la Bacalaureat. Potrivit declarațiilor…