Regulamentul de desfășurare a activității „teraselor” în municipiul Arad a fost adoptat. Pentru 5 mese trebuie 2 dosare cu șină! [VEZI CONDIȚIILE]

primaria arad
Distribuie:

 

 

În ședința CLM de vineri, 05 iunie, a fost adoptată HOTĂRÂREA privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare cu privire la amplasarea și funcționarea teraselor pe raza municipiului. Pentru 5 mese trebuie 2 dosare cu șină ( unul pentru primărie, unul pentru poliția rutieră dacă amplasezi mese pe locurile de parcare), plus ridicare topografică/ plan de situație. Apropo, partea cu documentația topografică se rezolvă cu topografii primăriei Arad, gratis și ca un sprijin pentru comercianți, sau? 

Ne plac sau nu, condițiile impuse de autorități tuturor comercianților care desfășoară acest tip de activități sunt următoarele:

-Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de Aprobare nr.  37.655 din 4.06.2020

-Luând în considerare Raportul de Specialitate nr. 37.656 din 4.06.2020  al Arhitectului Șef al Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, modificată și completată prin Hotărârea nr. 202/2020

-Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

-Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

-Cu respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

-Analizând Hotărârea nr. 29 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare a C.J.S.U. Arad, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 202/2020 privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad,

-Cu respectarea Hotărârii nr.26/2020 a Comitetului Național pentru Situații de urgență, art. 6,

-În conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2006,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-Văzând prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind drumurile publice și ale Ordinului nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale,

-În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d),  alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Arad HOTĂRĂȘTE

Art. I. Hotărârea nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad se modifică și se completează  după cum urmează:

Art. 4 lit. aa) Cap. 2 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad, Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad,  se modifică și va avea următorul conținut:

terasă amplasată pe sol (paviment) – ansamblu alcătuit din mese, scaune și umbrele, delimitat de elemente ambientale și de protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.) și care poate fi amplasat în mod excepțional pe un podium, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în baza acordului Primarului Municipiului Arad și cu avizul Inspectoratului de Poliție Județean Arad – Serviciul Rutier, după caz.”

 Art.16 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

„(1) Amplasarea teraselor se realizează la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat (restaurant, bar, cofetărie etc.), cu respectarea următoarelor condiții:

Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil.

(2) Pe domeniul public/privat al Municipiului Arad și al Statului Român,  aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pot fi amplasate doar terase astfel cum sunt ele definite în Cap. 2, Art. 4 litera a), cu respectarea următoarelor condiții:

Solicitantul are obligația de a prezenta toate documentele prevăzute în cuprinsul Cererii tip, Anexa 13  la regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru;

Amplasarea teraselor nu va afecta în niciun fel siguranța circulației.

Terasele pot fi amplasate în mod excepțional,  inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Terasele vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție (de tip jardinieră, ghiveci etc.). Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare. Terasele pot fi amplasate  în perioada 01.04 – 31.10, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 01.11.”

Art. 18^1 din Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Pe Bulevardul Revoluției, în zona cuprinsă între Piața Drapelului și Piața Avram Iancu (tronsonul cuprins între Str. Grigore Alexandrescu nr. 1 și Str. Tribunul Dobra Nr. 2), amplasarea teraselor pe domeniul public se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

Terasele se vor amplasa astfel încât să nu stânjenească traficul pietonal, iar lățimea liberă a trotuarelor rămase în urma amenajării să fie de minim 3,50 m,

Amplasarea acestora se va face grupat și unitar față de terasele vecine, fie alipit de frontul unității de alimentație publică, fie pe limita exterioară a trotuarului, situație în care comerciantul poate solicita în mod excepțional ocuparea locurilor de parcare aferente, situate în fața unității de alimentație publică, doar cu avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Arad – Serviciul Rutier,

Este interzisă amplasarea teraselor astfel încât traficul pietonal să se desfășoare printre mese.

(2) În celelalte zone ale municipiului Arad, amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu fie afectată în niciun fel circulația rutieră și pietonală, cu respectarea prevederilor legale;

(3) Pentru locurile de parcare desființate se va diminua corespunzător obiectul contractului de concesiune a  parcărilor publice, încheiat  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 510/2019.”

Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în Municipiul Arad se completează cu o nouă anexă, anexa 13, cu conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad rămân nemodificate.

*****

Comercianții trebuie să depună o  CERERE TIP PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC în vederea desfășurării activităților comerciale în zone publice, cu mese, scaune și mobilier ambiental și de protecție la care trebuie să anexeze, în copie:

-CARTE DE IDENTITATE

-AUTORIZATIA PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, VIZATĂ LA ZI, în copie;

-CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, care să ateste îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscal;

-ANGAJAMENT DE PLATĂ A DATORIILOR FAȚĂ DE BUGETUL LOCAL, cu constituirea unei garanții, în situația în care solicitantul are obligații de plată restante de orice fel, față de Municipiul Arad la momentul solicitării de ocupare a domeniului public;

-CERERE pentru solicitarea ocupării unui număr de –––– locuri de parcare, în perimetrul spațiului de alimentație publică;

-AVIZUL INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDEȚEAN ARAD – SERVICIUL RUTIER cu plan de situație vizat;

În vederea avizării de către poliția rutieră, fiecare solicitant trebuie să depună următoarele documente: cerere, planșa cu amplasare a terasei, memoriu tehnic, copie C.U.I. a societății comerciale, copia chitanței de atestare a achitării taxei prevăzute de O.G. nr. 128/2000

-PLAN DE SITUAȚIE, RIDICARE TOPOGRAFICĂ, CU PROPUNEREA DE MOBILARE LA SCARĂ – cu reprezentarea foarte clară a distanțelor, cotat, la una din scările 1:200, 1:100, 1:50, după caz.

-FOTOLOCAȚIE

Formularul de CERERE este:

cereretip terase

Tot în ședința de astăzi s-a aprobat și hotărîrea prin care unele străzi din municipiu vor deveni pietonale, după cum urmează:
– tronsonul Piața Avram Iancu, cuprins între Strada Grigore Alexandrescu Nr. 1 și Strada Tribunul Dobra Nr. 2, și Strada 1 Decembrie 1918, în perioada: 1 mai – 31 octombrie, zilnic, între orele 10,00 – 24,00,
– Piața Luther, experimental, în zonă pietonală în perioada: 1 mai-31 octombrie, în fiecare sfârșit de săptămână, de vineri, de la ora 14,00 și până duminică, la ora 24,00.

Toate proiectele trecute pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 5 iunie, au fost adoptate fără votul consilierilor PSD.  Justificarea acestora a fost transmisă printr-un comunicat de presă, imediat după încheierea ședinței CLM.

****

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Cosmin Buruc: „Administraţia Bibarţ-Falcă, zero soluţii dar tupeu maxim“

Adminstraţia Bibarţ moşteneşte toate metehnele perioadei Falcă, cu accent pe secretomania şi lipsa de transparenţă faţă de arădeni. O face în mod constant, total neprofesionist, parţial din neputinţă şi parţial din rea voinţă, spune consilierul social-democrat Cosmin Buruc.

„În tradiţia uzualelor cacealmale Falcă, actualul primar interimar PNL dă dovadă de dispreţ faţă de cetăţeni şi consilierii locali din opoziţie. Numai astfel se explică cum o echipă, teoretic presupus responsabilă, poate să trimită la 11 noaptea, în preziua şedinţei, o documentaţie precară legată de un proiect de hotărăre, introdus pompieristic pe ordinea de zi în ultimul moment. Şi ce subiect !

Reglementarea regimului de funcţionare a teraselor din municipiu. Totul pe repede înainte, fără nicio explicaţie, fără niciun studiu. Unde în ţară se mai întâmplă aşa ceva ? Doar la Arad este posibil ca o echipă crescută şi şcolită de Falcă să procedeze cu atâta amatorism. Domnilor, cu toţii am dori să vedem un studiu serios, fundamentat de trafic înainte de a ne pronunţa. După atâtea şi atătea proiecte neserioase, nerealiste şi în detrimentul micilor întreprinzători nu putem risca să complicăm situaţia şi
aşa disperată a agenţilor economici din oraş. Sigur că Falcă şi Bibarţ au gândit-o politic, trimit 3 rânduri de maculatură spre studiu şi apoi dau vina pe PSD. Evident, PNL zero soluţii şi tupeu maxim.

Mai grav, în aceeaşi şedinţă, liberalii a propus direcţionarea a 13,7 milioane de lei în vid ! Cum poţi să votezi atribuirea unei sume fără a-i cunoaşte destinaţia ? Bileţele scrise de mână în şedinţă, listuţe făcute cu 5 minute înainte, într-un haos total, toate acestea spun totul despre lipsa acută de profesionalism a administraţiei Bibarţ. De ce să sufere arădenii din cauza opacităţii unei echipe care a făcut numai şi numai rău Aradului de 16 ani încoace.” afirmă consilierul PSD Arad Cosmin Buruc.

Biroul de Presă al PSD Arad

****

Articol asociat:

S-a definitivat „Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Arad”. Vezi toate dispozițiile privind AMPLASAREA TERASELOR

Categorie: Politice
Etichete: amplasare terase, consilierul PSD Arad Cosmin Buruc, COVID19, primaria arad, Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, terase
Distribuie:
Articolul anterior
Fix INVERS decât cum ar fi fost normal, Primăria introduce TAXĂ de INTRARE după ora 17, pe ȘTRANDUL „Neptun”: 10 lei ca să… nimic!
Articolul următor
Doi „haiduci” din CHISINDIA, de generații diferite, au fost reținuți pentru UZ DE ARMĂ LETALĂ fără drept

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie