Ce declarații fiscale trebuie depuse de contribuabili până în 29 februarie

anaf
Distribuie:

Conform calendarului ANAF publicat pe site-ul oficial, până pe 29 februarie 2024 contribuabilii trebuie să depună mai multe declarații fiscale importante.


Termen limită pentru depunerea declaratiilor fiscale la ANAF – marți, 20 februarie

Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare
Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.
Formularul 016 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
Formularul 020 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal.
Formularul 040 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice.
Formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
sau
Formularul 700 – Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale.

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare – persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs.

Pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Baza legală: Legea 227/2015 art.282 alin.(5) OPANAF 1699/2021


Termen limită pentru depunerea declaratiilor fiscale la ANAF – luni, 26 februarie
  1. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii/plătitorii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 din OPANAF 587/2016.

Baza legală: OPANAF 587/2016


2.OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Lunar, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) – (9) din Codul fiscal

Baza legală: Legea 227/2015 art.147 alin.(1) OPANAF 1994/2023


 3. OBLIGAȚIA: Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România, obţin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiat cu angajatorul un acor referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2) OPANAF 3780/2017


 4. OBLIGAȚIA: Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 Legea 227/2015 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Baza legală: Legea 227/2015 art.323 alin.(1) OPANAF 1253/2021


5. OBLIGAȚIA: Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Baza legală: Legea 227/2015 art.324 alin.(2) OPANAF 592/2016


6. OBLIGAȚIA: Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent –Formularul 306

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015.

Baza legală: OPANAF 2037/2016


7. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoana impozabilă beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal ;

Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital;

Persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

Baza legală: OPANAF 793/2016


8. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Baza legală: OPANAF 188/2018


9. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015, pentru următoarele operaţiuni:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
e) achiziţiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 325 OPANAF 705/2020


10. OBLIGAȚIA: Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente – Formularul 208

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Notarii publici

Baza legală: Legea 227/2015 art.113 OPANAF 1022/2562/2016 cu modificările şi completările ulterioare


Termen limită pentru depunerea declaratiilor fiscale la ANAF – joi, 29 februarie
  1. OBLIGAȚIA: Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)

Baza legală: Legea 227/2015 art. 395, HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin.(5)


           2. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit                           nerezidenți – Formular 207

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevazută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de Romania cu alte state.

Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 231, OPANAF 179/2022


          3. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și                                      câștigurile/ pierderile realizate din investiții, pe beneficiari de venit pentru anul precedent – Formular 205

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din pensii venituri din jocuri de noroc, venituri din alte surse și venituri din activități independente prevăzute la art. 682 din Codul fiscal.

Declarația se depune și de intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români, pentru câștigurile/pierderile realizate din România și/sau din străinătate din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

Baza legală: Legea 227/2015 art. 132 alin. (2), OPANAF 179/2022


4. OBLIGAȚIA: Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale – Formular 204

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Declarația se completează si se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:
a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Declarația nu se depune în următoarele cazuri:
a) în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabilii care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;
b) în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Baza legală: OPANAF 470/2021


5. OBLIGAȚIA:  Depunere Declarație specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) – Formular 398

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Potrivit art.3152 alin.(18) din Codul fiscal (regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe/schema de import), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă care utilizează acest regim special sau intermediarul acesteia trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare lună, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii terţe sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare. Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.

Baza legală: Legea 227/2015 art.3152 alin.(18)., OPANAF 1387/2021


6. OBLIGAȚIA: Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal;

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.

Baza legală: OPANAF 3769/2015


7. OBLIGAȚIA: D406 Declarația informativă SAF-T

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Contribuabilii încadraţi în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”.

Contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 pentru alte informaţii decât cele privind secţiunile „Stocuri” şi „Active”.

Contribuabilii încadraţi în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021. Obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezintă data de referinţă pentru contribuabilii mijlocii.

Baza legală: OPANAF 1783/2021


8. OBLIGAȚIA: 395 – Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. (serviciu de trimitere contra ramburs = serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate)

Baza legală: OPANAF 1644/2022


9. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțăFormular 108

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii.

Baza legală: Legea 227/2015 art.237 alin.(1), OMFP 3391/2017


10. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației informative privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România – Formular 402

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.

Baza legală: OPANAF 2727/2015


11. OBLIGAȚIA: Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent – Formular 403

CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI: Asiguratorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală: OPANAF 2727/2015


 

Categorie: Comunicate de presă
Etichete: ANAF, contribuabili, declarații fiscale
Distribuie:
Articolul anterior
ELIZA este o minune de fetiță de 3 ani din Șiria, al cărui destin depinde de o sumă de bani de care familia nu dispune. Orice ajutor este binevenit, pentru o operație care ar putea să o ajute să umble
Articolul următor
[CRITIC GUEST] Grete Tartler: „Povestiri din Orient”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie