Penzes se întoarce [MOTIVAREA HOTĂRÂRII INSTANȚEI]!…

penzes dsp
Distribuie:

Astfel cum am scris în articolul Tribunalul Arad s-a pronunțat: Iuliu Penzeș se întoarce la DSP Arad, procesul dintre conducerea DSP Arad, respectiv Ministerul Sănătății și directorul economic pentru anularea Deciziei de Detașare (tocmai la Galați)  a acestuia din urmă  a ajuns la final. La data articolului inițial nu era însă comunicată părților și motivarea instanței. Deși hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs, până astăzi nici DSP Arad, nici Ministerul Sănătății nu au exercitat această cale de atac (după cum se afirma într-un alt articol publicat într-un alt ziar local, și cum foarte simplu poate fi verificat pe portalul instanțelor dând un click AICI, în josul paginii, secțiunea Căi de atac). Din cele reținute de  instanță,  reiese fără dubiu faptul că s-a comis un abuz de putere și, mai mult, nici DSP Arad și nici Ministerul Sănătății nu au fost în stare să-și motiveze decizia detașării.

Cum și-a motivat instanța această hotărâre (EXTRAS din SENTINȚA CIVILĂ NR. 601 din data de 13 iunie 2023):

sentinta anulare decizie detasare penzes

 

„Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Ordinul nr. 336/13.02.2023 emis de Ministrul Sănătăţii s-a dispus ca, începând cu data de 13.02.2023, domnul Penzes Iuliu Gheorghe să fie detaşat la Direcția de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, pe funcţia publică de conducere, de director executiv adjunct economic, pentru o perioadă de 6 luni ( fila 9 ).

În cuprinsul ordinului este specificat salariul de bază de care beneficiază reclamantul, precum şi faptul că drepturile prevăzute de art. 505 alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt suportate de către Direcția de Sănătate Publică a judeţului Galaţi.

Din cuprinsul ordinului rezultă că la emiterea lui au fost avute în vedere Adresa D.S.P.J. Galaţi nr.1912/09.02.2023 privind solicitarea acordului detaşării pe funcţia publică de conducere de director executiv adjunct economic; Adresa D.S.P.J. Arad nr.980/09.02.2023
privind acordul detaşării domnului Penzes Iuliu Gheorghe; Adresa Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Arad nr. 989/09.02.2023 înregistrată la Cabinetul ministrului sănătăţii sub nr. AR 2640/09.02.2023 la Direcţia personal şi structuri sanitare sub nr. 957/09.02.2023; Referatul Direcţiei personal şi structuri sanitare aprobat de către conducerea Ministerului Sănătăţii sub nr. AR 2933/2023.

Măsura a fost dispusă în temeiul art. 505 alin. 1-4 şi 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art.18 din Legea nr 05/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare; art. 7, alin.4, alin.4 din H.G. nr. 141/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin art. 4 al Ordinului nr.336/13.02.2023 Direcţia personal şi structuri sanitare, reclamantul Penzes Iuliu Gheorghe, Direcția de Sănătate Publică a judeţului Galaţi, Direcția de Sănătate Publică Arad a Judeţului Arad şi celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii au fost desemnate cu aducerea la îndeplinire a ordinului.

În baza acestui ordin, pârâta Direcția de Sănătate Publică a judeţului Arad, prin directorul executiv, a emis Dispoziţia nr. 23 din 13.02.2023 prin care s-a dispus detaşarea reclamantului Penzes Iuliu Gheorghe, director adjunct economic în cadrul Direcției de Sănătate Publică a judeţului Arad pe funcţia publică de conducere de director executiv adjunct economic pe o perioadă de 6 luni în cadrul Direcției de Sănătate Publică a judeţului Galaţi (fila 10). Prin Dispoziţie sunt reluate menţiunile din ordin referitoare la salariul de bază şi drepturile prevăzute de art. 505 alin.10 din O.U.G. nr. 57/2019.

La data de 09.03.2023 reclamantul a formulat o plângere prealabilă, înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a judeţului Arad sub nr. 1637/09.03.2023, prin care a solicitat revocarea Dispoziţiei nr. 23/13.02.2023 şi a Ordinului nr. 336/13.02.2023 ( fila 38 ). Nu s-a făcut dovada modului de soluţionare acestei plângeri. Reclamantul a contestat Ordinul nr. 336/13.02.2023 şi Dispoziţia nr. 23/13.02.2023 a D.S.P. Arad, apreciindu-le ca nelegale.

Instanţa constată că, în conformitate cu art.502 alin. 1 lit. b) coroborat cu art. 505 alin.1 din Codul administrativ,

detaşarea reprezintă o modalitate de modificare a raportului de serviciu, care se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionaurl public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Potrivit art. 502 alin. 6 Cod administrativ, modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire, cu aplicara corespunzătoare a prevederilor art. 528-530 Cod administrativ.

Actul contestat va fi analizat prin prisma criticilor formulate de reclamant şi a dispoziţiilor art. 528-530 Cod administrativ.

În drept, potrivit art.528 Cod administrativ, cu denumirea marginală ,,Dispoziţii comune privind actele administrative:
(1) Numirea în funcţia publică, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici se fac prin act administrativ emis în termenele şi în condiţiile legii de conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice sau, după caz, de persoana care are competenţa legală de numire în condiţiile unor acte normative specifice.
(2) Actul administrativ se încheie în formă scrisă.
(3) Actul administrativ produce efecte juridice:
a) de la data precizată expres în actul administrativ, cu condiţia comunicării sale prealabile funcţionarului public;
b) de la data comunicării actului administrativ, în situaţia în care în actul administrativ nu este prevăzută expres data de la care acesta produce efecte juridice sau în situaţia în care comunicarea se realizează ulterior datei prevăzute expres în actul administrativ;
c) în termenele specifice prevăzute expres de lege.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), actele administrative constatatoare produc efecte juridice de la data constatării intervenirii situaţiei prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare.
(5) Actele administrative se comunică, prin grija compartimentului de resurse umane, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la emitere.
(6) Comunicarea actului administrativ se poate face astfel:
a) prin înmânare directă funcţionarului public;
b) prin poştă, cu confirmare de primire;
c) prin afişare la locul de desfăşurare a activităţii funcţionarului public, în mod excepţional şi numai în situaţia în care acesta a refuzat primirea actului administrativ în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b).
(7) Dovada comunicării actului administrativ se face prin:
a) semnătura de luare la cunoştinţă a actului administrativ;
b) dovada confirmării de primire prin poştă a actului administrativ;
c) procesul-verbal prin care se consemnează refuzul primirii de către funcţionarul public a actului administrativ, întocmit de un reprezentant al compartimentului de resurse umane şi semnat pentru confirmare de două persoane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care au fost prezente la înmânarea actului administrativ;
d) procesul-verbal prin care se consemnează afişarea actului administrativ la locul de desfăşurare a activităţii funcţionarului public, întocmit de un reprezentant al compartimentului de resurse umane şi semnat pentru confirmare de două persoane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care au fost prezente la afişarea actului administrativ.
(8) Prevederile alin. (1) – (7) se aplică în mod corespunzător actelor administrative prevăzute la art. 529 – 533.’’
Art. 530, cu denumirea marginală ,,Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu:
(1) Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) temeiul legal al modificării raporturilor de serviciu, identificat prin dispoziţia legală incidentă, precum şi actele doveditoare care stau la baza încadrării în textul de lege;
b) numele şi prenumele funcţionarului public;
c) denumirea funcţiei publice, individualizată prin categorie, clasă şi, după caz, grad profesional;
d) data de la care urmează să fie modificate raporturile de serviciu şi modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu;
e) perioada pentru care se dispune modificarea raporturilor de serviciu, dacă modalitatea de modificare a raporturilor de serviciu este temporară;
f) funcţia publică pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu;
g) drepturile salariale;
h) locul de desfăşurare a activităţii;
i) termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor art. 524 alin. (1).
(2) Fişa postului aferentă funcţiei publice pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu se anexează la actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, iar o copie a acesteia se înmânează funcţionarului public.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), actele administrative de modificare a raporturilor de serviciu care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuprind numai informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – f), h) şi i). Informaţiile prevăzute la lit. g) sunt
cuprinse în actul administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu. În acest caz, fişa postului se anexează la actul administrativ al persoanei care are competenţa de numire pentru funcţia publică pe care se efectuează modificarea raporturilor de serviciu.’’

Făcând aplicarea acestor dispoziţii în cauză se constată că ordinul contestat nu respectă cerinţa impusă prin art. 528, alin. 3 Cod administrativ, cu privire la momentul producerii efectelor actului.

Potrivit textului, acesta produce efecte de la data prevăzută expres în cuprinsul său sau de la data comunicării actului administrativ în cazul în care o astfel de dată nu este prevăzută expres.

Aşa cum rezultă din conţinutul actului, data de la care ordinul produce efecte este prevăzută în mod expres în conţinutul său – 13.02.2023. În această situaţie, condiţia impusă în mod expres este aceea că actul administrativ să fie comunicat în prealabil funcţionarului public, condiţie ce nu este îndeplinită în cauză. Actul administrativ produce efecte de la data de 13.02.2023, dată care este şi cea a emiterii şi cea a comunicării lui.

Apoi, art. 530 alin.1 lit.i) Cod administrativ, impune ca actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu să prevadă termenul stabilit pentru aplicarea prevederilor art. 524 alin.1 Cod administrativ, respectiv termenul în care funcţionarul public are îndatorirea
de a preda lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, cu respectarea termenelor şi procedurilor stabilite în acest sens la nivelul instituţiei publice.

Pârâtul Ministerul Sănătăţii a susţinut cu privire la această cerinţă că „ nu este cazul ” , fără a motiva această afirmaţie.

Răspunsul lasă să se înţeleagă că în vederea exercitării atribuţiilor sale nu i-au fost predate bunuri sau încredinţate lucrări care, la data
intervenirii detaşării sunt în lucru, aspect puţin probabil, dat fiind funcţia de conducere ocupată de reclamant.
Afirmaţia pârâtului Ministerul Sănătăţii este contrazisă şi prin Adresa nr. 204/13.02.2023 a pârâtei Direcția de Sănătate Publică Arad, prin care reclamantului i s-a solicitat să procedeze la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din subordine. De asemenea, s-a solicitat ca aceste rapoarte să fie completate, semnate şi înaintate până la data de 28.02.2023 la biroul R.U.N.O.S. pentru finalizare (fila 35).

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art.530 alin.1 lit.d) Cod administrativ, actul administrativ trebuie să conţină temeiul legal al modificării raporturilor de serviciu, identificat prin dispoziţia legală incidentă, precum şi actele doveditoare care stau la baza încadrării în textul de lege.

În cuprinsul ordinului contestat sunt menţionate adresele înaintate Ministerului Sănătăţii de către Direcția de Sănătate Publică a judeţului Galaţi şi Direcția de Sănătate Publică a judeţului Arad, ca şi Referatul Direcţiei personal şi structuri sanitare, aprobat de conducerea Ministerului Sănătăţii sub nr.2932/2023, însă aceste acte nu au fost anexate actului administrativ, aşa încât incidenţa dispoziţiei legale invocate nu poate fi cenzurată.

Sarcina de a depune aceste acte incumbă emitentului lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 367 Cod administrativ, text care face parte din dispoziţiile generale ale părţii a VI-a a Codului administrativ, referitoare la statulul funcţionarilor publici şi care prevede că aceste dipoziţii se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comune civile, administrative sau penale, după caz.
Or, potrivit art.272 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului acesta fiind obligat să depună dovezile în apărare până la prima zi de înfăţişare.

Faţă de cele expuse şi văzând că potrivit art. 535 teza I Cod administrativ, actele administrative întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor art. 538-535 sunt nule de drept, instanţa va constata nulitatea Ordinului nr. 336/13.02.2023 emis de Ministerul Sănătăţii.

Dată fiind sancţiunea intervenită, instanţa apreciază de prisos a mai analiza incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 505 alin. 9 Cod administrativ referitoare la existnţa vreunei situaţii aptă să justifice refuzul detaşării de către reclamant.

În acelaşi context, nu se impune a fi analizate alegaţiile pârâţilor cu referire la conflictele personale ale funcţionarilor publici din conducerea Direcției de Sănătate Publică a judeţului Arad. Aceasta cu atât mai mult cu cât ele excedează cadrului legal aplicabil modificărilor raporturilor de serviciu.

Referitor la Dispoziţia nr. 23/13.02.2023 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Arad, aşa cum rezultă din chiar denumirea ei, a fost dată pentru punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 336/13.02.2023.

În atare situaţie, principiul general al efectelor nulităţii actului juridic, conform cu care anularea actului juridic principal atrage anularea actului subsecvent, resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, îşi găseşte pe deplin aplicare şi Dispoziţia nr. 23/13.02.2023 a Direcției de Sănătate Publică a judeţului Arad va fi anulată.

În cuprinsul acţiunii formulate reclamantul afirmă că solicită daune morale pentru suferinţa fizică şi psihică ce i–a fost provocată, afirmaţie pe care nu a mai susţinut-o ulterior.

Acordarea daunelor morale este condiţionată de producerea unui minim de probe şi indicii din care să rezulte existenţa prejudiciului moral adus salariatului, prejudiciu a cărui întindere, de o anumită gravitate, să fie probată, întrucât nu se poate prezuma nici existenţa, nici întinderea prejudiciului personal nepatrimonial. Existenţa unor consecinţe negative pe plan psihic, chiar plauzibile în astfel de situaţii, nu pot fi primite în condiţiile în care cu privire la existenţa şi întinderea prejudiciului, reclamantului îi revenea sarcina probei.

În considerarea celor ce preced, instanţa apreciază întemeiată acţiunea formulată de reclamantul Penzes Iuliu Gheorghe şi o va admite, cu consecinţa anulării Ordinului nr.336/13.02.2023 emis de Ministrul Sănătăţii,

privind detaşarea reclamantului Penzes Iuliu Gheorghe, funcţionar public de conducere de director executiv adjunct economic, de la
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi şi anulării Dispoziţiei nr.23/13.02.2023 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Arad privind punerea în aplicare a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.336/13.02.2023.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, se va lua act de opţiunea reclamantului de a le solicita pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Penzes Iuliu Gheorghe împotriva pârâţilor Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad, având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) şi în consecinţă:

Anulează Ordinul nr. 336/13.02.2023 emis de Ministerul Sănătăţii, privind detaşarea domnului Penzes Iuliu Gheorghe, funcţionar public de conducere, de director executiv adjunct economic, de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Arad la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Galaţi.

Anulează Dispoziţia nr.23/13.02.2023 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Arad privind punerea în aplicare a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 336/13.02.2023.” – se precizează în SENTINȚA CIVILĂ NR. 601 din data de 13 iunie 2023.

În aceste condiții, directorul economic poate să-și reintre în drepturi, cum de altfel a și făcut-o imediat după pronunțarea instanței.

Un caz de luat aminte de funcționarii publici în general

Dincolo de episoadele „suculente” pentru presă pe care acest caz le-a furnizat în ultimul an, acesta poate extinde orice discuție la modul general. Nu este nici primul și, cu siguranță, nu va fi nici ultimul caz de abuz de putere exercitat de vreo instituție publică prin conducerea sa asupra unor funcționari mai puțin „docili”, incomozi sau, pur și simplu care se doresc a fi înlocuiți cu „oameni de casă”.

Pentru a evita interpretări de genul „ești jurnalist, nu avocat… nu-ți da cu părerea”,

l-am contactat pe avocatul Lucian Toll care l-a reprezentat pe directorul economic al DSP în acest litigiu și i-am solicitat să ne explice, din punct de vedere juridic, dacă 1) În cazul în care DSP/MS exercită calea de atac a recursului, juridic se mai poate schimba ceva. Ce aspecte din hotărârea inițială se pot modifica. și 2.  Dacă era previzibilă hotărârea, din maniera în care au fost efectuate documentele/ demersurile de detașare din partea DSP/ MS.

„ În acest caz ar trebui să ținem seama de faptul că la finalul termenului de 15 zile de la comunicarea hotărârii, adică aproximativ 25 iulie, dacă se va exercita calea de atac, dosarul ar fi trimis la Curtea de Apel care va realiza procedurile legale prin care i se va da posibilitatea lui Penzes  de a răspunde la cererea de recurs prin întâmpinare. Astfel că ne vom apropia, dacă nu cumva vom depăși, de  data 13 august cînd perioada detașării se împlinește, în felul acesta recursul va rămâne fără obiect. Deci, nu cred că M.S. va exercita calea de atac. Pentru că își dă seama și onor ministerul că s-a încurcat rău la întocmirea procedurilor legale elementare necesare unei detașări.

Pe de altă parte, în continuarea ultimei idei, atât M.S. cît și D.S.P.J Arad au greșit extrem de mult la întocmirea documentației detașării directorului economic cât și a aspectelor legale ulterioare emiterii Ordinului de Ministru. Nu vorbim de aspectele de fond privind situațiile apte să justifice refuzul detașării cf. art 505 al 9 Cod administrativ ci de faptul că instanța constată nulitatea de drept a Ordinului ministrului sănătății, un aspect rușinos, am zice, al activității M.S. Pe lîngă faptul că întregul demers al detașării era cusut cu ață albă că nu s-a reușit o motivare cât de cât legală prin referatele inițiale, D.S.P.J Arad a pus, prin biroul R.U.N.OS. condus de domnul Cătană, contra cea mai concretă și eficientă întregului demers al detașării (fără să-și dea seama, dorind tocmai contrariul) prin faptul că a emis o adresă în aceeași zi a emiterii și comunicării detașării, punîndu-i în vedere lui Penzes să procedeze la evaluarea performanțelor individuale ale funcționarilor publici din instituția arădeană pînă în data de 28 februarie (adică să le redacteze în timp ce era detașat la o altă instituție!).

În mod concret se observă că, deși cu întârziere, justiția pune în ordine o disfuncționalitate (mică) din acest acest micuț paradis al dezintegrării sectorului sănătății – D.S.P. – totuși o disfuncționalitate extrem de evidentă!” – a explicat avocatul Lucian Toll.

Deși acest subiect este unul cât se poate de serios, într-o notă de amuzament, ne-am imaginat întoarcerea lui Penzes în DSP astfel:

… scheletele din dulapurile DSP Arad și fantomele din birouri fiind tulburate de această revenire.

 


Articole asociate:


 

 

 

Categorie: Culise
Etichete: decizie de detașare la Galați, DSP Arad, Ministerul Sănătăţii., Penzes Iuliu Gheorghe
Distribuie:
Articolul anterior
Răspunzându-le prietenilor
Articolul următor
UVVG: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ – FACULTATEA DE MEDICINĂ
Bagă un „16”

2 comentarii. Leave new

 • Utopie și SF.
  Atata timp cât DSP Arad este condus de Catana, nimeni și nimic nu se va schimba în DSP. 90% din angajați sunt timorați de acesta, prin diverse metode, neavând curaj nici sa spere la altceva…
  Demiterea, demisia sau mutarea domnului Catana la alta instituție ar face multa lume sa vina cu drag la lucru. Pana atunci….

  Răspunde
  • avatar of statul la stat
   statul la stat
   20 iulie 2023 9:10

   Domnul Florin, dar de ce nu merg angajatii dsp sa lucreze la privat, daca e asa nasol la dsp cu directorul ala ?
   „Ar veni cu drag la lucru”..
   adica ar veni la cafele si barfa si trai neneaca pe banii comtribuabililor.
   Nu sunt nici aia din tabara adversă mai breji, acolo e o cloaca de putori împărțită in doua tabere. Fiecare gașca din cele doua se lupta pt putere, ca sa puna mâna pe ciolan. La fel ca în politica.
   Hai, ura si la gara , stimabile !

   Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

florin malița - condamnații

[ACTUALIZARE 14] Florin Malița este un infractor condamnat cu ROST… în sensul filosofic al termenului. Într-un interviu-eveniment, fostul „copil-problemă” al lumii interlope arădene, ne explică cum PUȘCĂRIA poate fi o FACULTATE DE AUTODISCIPLINĂ

Interviul acordat de Florin Malița – fostul „copil-problemă” al lumii interlope arădene, actualmente guru de pușcărie – jurnalistei Adriana Stoicescu pentru postul B1 TV în cardul emisiunii CONDAMNAȚII  (premiate de Asociația…