[Consultare publică MINISTERUL EDUCAȚIEI] Procedura distribuției aleatorii a elevilor în clase prin metode de împărțire, astfel încât să nu existe niciun fel de segregare a acestora. Părinții pot participa ca observatori

consultare publica distributie elevi in clase
Distribuie:

Ministerul Educației a lansat în consultare prublică un Proiect privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor în formațiunile de studiu. Documentul este menit să pună în aplicare art. 23, alin. 10 din Legea Educației care prevede că „(10) Pentru a asigura respectarea principiului desegregării școlare și al combaterii oricăror forme de discriminare asumat la nivelul sistemului național de învățământ, la începutul nivelului de învățământ, formațiunile de studiu se vor constitui prin distribuție aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu. Procedura de distribuție aleatorie va fi stabilită prin ordin al ministrului educației”.

În baza acestui document, împărțirea elevilor în clase se face în mod aleatoriu, cu participarea părinților ca observatori, iar fiecare școală trebuie să-și elaboreze propria procedură de distribuire. În documentul aflat în consultare publică, sunt stabilite mai multe metode de împărțire a copiilor pe clase/grupe, astfel încât să nu existe niciun fel de segregare a acestora. Pe baza acestora, școlile vor face propriile proceduri.


Principiile de bază ale distribuirii aleatorii a elevilor în clase

„(1) Modalitatea de constituire a formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar, prin distribuirea aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor, cu respectarea principiului nediscriminării, al asigurării echităţii şi egalităţii de şanse, al transparenței, al incluziunii, al centrării educaţiei pe beneficiarii primari ai acesteia, al accesibilităţii şi disponibilităţii, al interesului superior al copilului/elevului.

(2) Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să distribuie în mod echitabil, în formațiuni de studiu, și următoarele categorii de antepreșcolari/preșcolari/elevi: copiii cu cerințe educaționale speciale, cei care repetă anul școlar, cei care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, cei a căror limbă maternă diferă de limba de predare, cei transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/clasă, precum și pe cei admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu cerințe educaționale speciale sau pe locurile speciale pentru romi.”


Fiecare unitate școlară trebuie să elaboreze procedura

„Unitatea de învățământ elaborează propria procedură privind repartizarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor înscriși în grupele/clasele de început de nivel: grupa mică, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, și o afișează pe pagina de internet proprie sau la avizierul unității de învățământ.”


Procedura în cazul copiilor de creșă și grădiniță

„Constituirea formațiunilor de copii în educația timpurie, respectiv în grupele mici din creșe și din grădinițe se realizează după finalizarea procesului de înscriere în educația timpurie.

Art. 9 (1) – Consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de distribuire aleatorie a antepreșcolarilor/preșcolarilor în formațiunile de studiu în educația timpurie – creșe și grădinițe, după cum urmează:

  • în ordine alfabetică;
  • prin tragere la sorți.”

inscriere cresa 1024x597 1

Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/ preșcolarilor din unitatea de învățământ ordonează alfabetic lista finală a copiilor înscriși în creșă/grădiniță, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. 2, și distribuie alternativ astfel: primul copil din lista 1, respectiv din lista 2, la grupa mică A, al doilea copil din lista 1, respectiv din lista 2 la grupa mică B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu copiii dispuși alfabetic.

În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică, antepreșcolarii/preșcolarii a căror limbă maternă diferă de limba de predare se distribuie alternativ conform prevederilor alin. (3).

Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/ preșcolarilor din unitatea de învățământ extrage, pe rând, copiii din lista finală a copiilor înscriși în creșă/grădiniță, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. 2, și se distribuie alternativ, astfel: numele primului copil se extrage din lista 1 pentru grupa mică A, numele celui de-al doilea copil din lista 1 pentru grupa mică B, până la repartizarea pe grupe a copiilor de pe lista 1. În aceeași manieră se repartizează copiii de pe lista 2. Extragerea se face alternativ, fete, băieți, și antepreșcolari/preșcolari a căror limbă maternă diferă de limba de predare până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu.

În cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași grupă sau în grupe diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași grupă, aceștia sunt repartizați în grupa în care a fost distribuit primul dintre frați.

Art.10 – Preșcolarii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați, echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 9.

Art. 11 – Comisia de înscriere și distribuire a antepreșcolarilor/preșcolarilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de studiu rezultate.


Procedura în cazul elevilor în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel primar

Art. 12 (1) – Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se realizează după finalizarea procesului de înscriere.

(2) – Consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de constituie a formațiunilor de studiu în clasa pregătitoare, după cum urmează:

  • în ordine alfabetică;
  • prin tragere la sorți.

(3) – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ, pe baza listei finale a elevilor înscriși în clasa pregătitoare, generată din Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din România (SIIIR), grupează elevii după cum urmează:

inscriere preuniversitar

Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, se ordonează alfabetic elevii din lista finală, grupați pe categorii, conform prevederilor alin.(3), și se distribuie alternativ astfel: primul elev din lista 1, respectiv primul elev din lista 2, fete, respectiv băieți, la clasa pregătitoare A, al doilea elev din lista 1, respectiv din lista 2, fete, respectiv băieți, la clasa pregătitoare B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu elevii dispuși alfabetic.

În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică, elevii a căror limbă maternă diferă de limba de predare și elevii care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, precum și elevii care repetă anul școlar sau s-au retras din motive medicale se distribuie alternativ conform prevederilor alin. (3).

Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, se extrag, pe rând, elevii din lista finală, grupați pe categorii, conform prevederilor alin. (3) și se distribuie alternativ, astfel: numele primului elev se extrage din lista 1 pentru clasa pregătitoare A, numele celui de-al doilea elev din lista 1 pentru clasa pregătitoare B, până la repartizarea pe clase a elevilor de pe lista 1. În aceeași manieră se repartizează elevii de pe lista 2. Extragerea se va face alternativ, fete, băieți, elevi a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevi care nu au parcurs ciclul preșcolar sau l-au parcurs incomplet, elevi care repetă anul școlar sau s-au retras din motive medicale până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu.

Art. 13 (1) – Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/ dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 12.

Art.14 – În cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia sunt repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.


Distribuția aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel gimnazial

Art. 16 (1) – Formațiunile de elevi care trec din clasa a IV-a în clasa a V-a își păstrează, de regulă, aceeași componență pe care au avut-o la ciclul primar.

(2) În cazul unităților de învățământ cu structuri, în care se organizează clasa a V-a doar la nivelul unității cu personalitate juridică, consiliul de administație al acestei decide dacă păstrează componența formațiunilor din ciclul primar sau dacă se constituie alte formațiuni de studiu, caz în care se aplică prevederile prezentei proceduri, astfel încât să se prevină segregarea de orice tip.

(3) Pentru formațiunile de elevi nou constituite în clasa a V-a (nivel gimnazial), acolo unde sunt două sau mai multe clase a V-a, consiliul de administrație al unității de învățământ optează pentru una dintre variantele de distribuire aleatorie a elevilor în formațiuni de studiu, după cum urmează:

  • în ordine alfabetică;
  • prin tragere la sorți.

(4) – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ, pe baza listei finale a elevilor înscriși în clasa a V-a, grupează elevii după cum urmează:

distribuire gimnaziu

Pentru constituirea formațiunilor de studiu în ordine alfabetică, elevii, ordonați alfabetic pe criteriul de gen fete-băieți, sunt distribuiți alternativ, astfel: primul elev – fată, respectiv băiat, la clasa a V-a A, al doilea elev din lista 1 -fete, respectiv din lista 2 -băieți, la clasa a V a B și așa mai departe, utilizându-se, pe rând, fiecare listă cu elevii dispuși alfabetic.

În situația în care constituirea formațiunilor de studiu se face în ordine alfabetică, elevii a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevii care repetă anul școlar și elevii transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă se distribuie alternativ conform prevederilor alin. (5).

Pentru constituirea formațiunilor de studiu prin tragere la sorți, se extrag, pe rând, elevii din cele două liste finale unde sunt grupați pe criteriul de gen fete-băieți și se distribuie alternativ, astfel: numele primului elev se extrage din lista 1 pentru clasa a V- a A, numele celui de-al doilea elev din lista 1 pentru clasa a V-a B, numele celui de-al treilea elev din lista 1 pentru clasa a V-a C și tot așa, până la repartizarea pe clase a tuturor elevilor din lista 1. În aceeași manieră se repartizează elevii de pe lista 2. Extragerea se va face alternativ, fete, băieți, elevi a căror limbă maternă diferă de limba de predare, elevi care repetă anul școlar și elevii transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă până la finalizarea constituirii formațiunilor de studiu. Ulterior, lista fiecărei formațiuni de studiu constituite va fi ordonată alfabetic.

În procesul de constituire a formațiunilor de studiu se va respecta și principiul continuității studiului limbii moderne L1 din ciclul primar.

Art. 17 – (1) În cazul constituirii unor noi formațiuni de studiu în clasa a a V-a, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare, fără să se aplice procedurile menționate la art. 16 alin. (5).

(2) în cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.


Procedura de distribuție aleatorie a elevilor în formațiunile de studiu în cadrul în cadrul unităților de învățământ preuniversitar cu nivel liceal

Art. 19 – Constituirea formațiunilor de elevi în clasa a IX-a se realizează după finalizarea procesului de înscriere, înaintea începerii cursurilor noului an școlar.

Art. 20 (1) – Pe baza listelor finale ale elevilor înscriși în clasa a IX-a, comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ grupează elevii de la fiecare filieră, profil și specializare/calificare profesională în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și îi distribuie în clase, astfel:
a) elevii înscriși la fiecare specializare/calificare profesională sunt ordonați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și se realizează câte 2 liste pe criteriul de gen fete băieți;
b) distribuirea acestora pe clase se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, câte un elev la fiecare clasă: primul elev va fi distribuit în clasa a IX-a A, al doilea elev în clasa a IX-a B, ș.a.m.d., până la ultima clasă de la specializarea/ calificarea profesională respectivă, după care se reia distribuția, următorul elev va fi repartizat în clasa a IX-a A și tot așa;

c) algoritmul de mai sus se aplică atât elevilor din listele organizate pe criteriul de gen fete-băieți, cât și elevilor care au fost admiși pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, elevilor admiși pe locurile speciale pentru romi, elevilor care repetă anul școlar, precum și elevilor transferați dintr-o altă țară/ unitate de învățământ/ clasă;

d) elevii cu cerințe educaționale speciale sunt repartizați echitabil, la nivelul tuturor claselor, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate/dificultate de învățare;

e) în cazul gemenilor/tripleților, părintele sau reprezentantul legal depune/transmite o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite. În situația în care părintele sau reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați.

(2) În procesul de constituire a formațiunilor de studiu se va respecta și principiul continuității studiului limbii moderne L1 și L2 din ciclul gimnazial.

Art. 21 – Comisia de înscriere și distribuire a elevilor din unitatea de învățământ înaintează consiliului de administrație, spre aprobare, componența fiecărei formațiuni de studiu rezultate.


VEZI – AICI INTEGRAL Procedura de distribuție aleatorie a antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor în formațiunile de studiu


 

Categorie: Educație
Etichete: consultare publică, distribuția elevilor în clase, elevi, ministerul educației, școli
Distribuie:
Articolul anterior
CFR Călători adaugă două rute noi la serviciul InterCity
Articolul următor
Au început înscrierile pentru Cupa Atrium Mall la șah

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Din aceeași categorie

jackie ionescu large

Adio, dom’ profesor JACKIE!

De profesorul Ion V. Ionescu am auzit prima dată în vara anului 1980, când Poli Timișoara a luat Cupa României cu el antrenor. Cam de atunci am început să fiu…